SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

209.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 67. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih
službenika i namještenika, pismohrane i druge
dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda
državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Županija), sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o sustavu državne uprave, razmjerno povjerenim poslovima, preuzima državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Ured).

Članak 2.

Župan Zlatko Komadina ovlašćuje se za sklapanje sporazuma iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Sporazumu iz članka 2. ove Odluke priliježu i čine njegov sastavni dio sljedeći prilozi:

. Prilog 1. - Popis državnih službenika i namještenika Ureda koje preuzima Županija;

. Prilog 2. - Popis poslovnih prostora koje koristi Ured

. Prilog 3. - Popis uredskog namještaja i opreme te ostale dugotrajne imovine (osim poslovnih prostora, zemljišta i službenih vozila)

. Prilog 4. - Popis službenih vozila

. Prilog 5. - Popis aplikativnih rješenja

. Prilog 6. - Popis upravnih i neupravnih predmeta te druge dokumentacije

. Prilog 7. - Popis sklopljenih ugovora

. Prilog 8. - Financijska sredstva za trogodišnje razdoblje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-11

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=209
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr