SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

72.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/ 06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/ 93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14 i 70/17), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13-proč.tekst, 137/15 i 123/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2019., donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2020. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2020. godinu obuhvaćeni su programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, promicanju kulture, informiranju, razvoju civilnog društva i razvoju sporta i rekreacije od značaja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom utvrđuju se mjere, aktivnosti, poslovi i djelatnosti s ciljem stvaranja preduvjeta za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju,

. osnovnom školstvu,

. srednjem i visokom obrazovanju,

. kulturi,

. informiranju,

. slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu,

. sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Članak 2.

Ovim Programima utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorija korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva, sportu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2020. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića Katarina Frankopan - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

2. Programe Osnovne škole Omišalj koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole Hrvatski Kralj Zvonimir koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko- goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

6. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva u općini Omišalj.

7. Programe sportskih i rekreativnih aktivnosti te aktivnosti tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2020. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel Općine Omišalj sukladno Planu raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskoj načelnici.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu - 2019. godine.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-19-01-3

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr