SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

63.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj
za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te dugovima Općine, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja iskazanih po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (tekućih i kapitalnih).

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom u Proračunu.

Proračunska sredstva mogu se koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Rashodi i izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2020. godini rashodi su Proračuna za 2020. godinu, neovisno o plaćanju.

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Općine obvezan je izvijestiti korisnike proračunskih sredstava o odobrenim sredstvima. Korisnici proračunskih sredstava obvezni su izraditi godišnji izvještaj o poslovanju i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Upravni odjel Općine ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika proračunskih sredstava, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici proračunskih sredstava su obvezni dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinskog načelnika i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

Sredstva se korisnicima proračunskih sredstava stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog dokumenta (Zahtjeva) iz kojeg je vidljivo:

- da je namjena odobrena u Proračunu,

- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,

- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.

Nadležna osoba iz stavka 4. ovog članka je voditelj nadležnog odsjeka uz oznaku pozicije iz Posebnog dijela Proračuna.

Isplata sredstava korisniku Proračuna izvršavat će se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Zaključivanje pisanog ugovora s udrugama temeljem natječaja o financiranju javnih potreba, kao korisnicima proračunskih sredstava, je obvezno bez obzira na iznos donacije.

Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 5.

U Proračunu se planiraju svi prihodi i primici koje ostvaruje Općina sukladno pozitivnim propisima.

Namjenski prihodi i primici proračuna su prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora te se koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Ako ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini, prenose se u narednu proračunsku godinu.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2020. godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i prostora u vlasništvu Općine.

Članak 6.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Zaključak o povratu sredstava donosi Odsjek za proračun i financije na temelju dokumentiranog zahtjeva.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 7.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Općinski načelnik, odnosno nadležna osoba, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom i datumom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze isplaćuju.

Isplata iz Posebnog dijela Proračuna se vrši temeljem Procedure zaprimanja, provjere i plaćanja računa u Općini Omišalj.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 8.

Općinski načelnik utvrđuje kalkulativnu osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu. Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se općim aktom kojim se uređuju prava i obveze dužnosnika.

Članak 9.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Članak 10.

Naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela te naknade troškova za rad članovima vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 11.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu.

Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospjevaju u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u godinu u kojoj obveza dospjeva.

Članak 12.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik te izvještava Općinsko vijeće sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Proračunska zaliha za 2020. godinu utvrđuje se u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 13.

Plaćanje predujma moguće je u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 14.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po sljedećim prioritetima: javni dug (anuiteti kredita), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 15.

Ako tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i/ili primitaka, te rashoda i/ili izdataka proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja prihoda i/ ili primitaka, te rashoda i/ili izdataka Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja prvih izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

VII. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 16.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom.

Članak 17.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o polaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka zaključuje Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 18.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Članak 19.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine upravlja Općinski načelnik sukladno zakonu i Statutu Općine Omišalj.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima Proračuna.

VIII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 20.

Općina se može zaduživati i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.

Općina se može kratkoročno zaduživati za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci te kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjete iz 2. stavka ovog članka.

Općina se može dugoročno zadužiti samo za kapitalnu investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa Općinski načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, naknadama i troškovima, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu može se dugoročno zadužiti samo za investicije i uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva, podnosi odgovorna osoba pravne osobe.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka sukladno propisima i Statutu Općine Omišalj, uz suglasnost Ministarstva financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

Trgovačka društva čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća.

Članak 21.

Općina je, temeljem dobivene suglasnosti ministra financija (od 03.svibnja 2017. godine), dala jamstvo HBOR-u za dugoročni kredit trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o. Krk, u svrhu financiranja EU projekta K160871 »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka«, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 30. ožujka 2017. godine i razmjerno udjelu u vlasništvu od 17,81%.

Krajnji rok danog jamstva je 30. lipanj 2030. godine i ukupno iznosi 9,386.153,76 kuna.

IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

Članak 22.

Proračun primjenjuje proračunsko računovodstvo.

Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja, a primici i izdaci proračuna se iskazuju po načelu novčanog tijeka.

Članak 23.

Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslove proračunskog financijskog izvješćavanja za potrebe Općine Omišalj obavlja Odsjek za proračun i financije.

Odsjek za proračun i financije podnosi Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa o proračunskom izvješćivanju.

X. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Članak 24.

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Odsjek za proračun i financije Općine Omišalj prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti, Općinski načelnik, pročelnik Upravnog odjela i voditelji odsjeka odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje rashoda i izdataka sukladno

namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Upravni odjel i općinski proračunski korisnici obvezni su provoditi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima.

Plan nabave Općine Omišalj za 2020. godinu donosi Općinski načelnik.

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-01/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-2

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr