SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09) - dalje u tekstu: Zakon, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u predmetu nepridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Punat, u ponovljenom postupku donosi

ZAKLJUČAK

1. Nepoznatom počinitelju koji je postavio keramičku podlogu na dijelu površine nogostupa na k.č. 8485/3 k.o. Punat, u ulici Ivana Gorana Kovačića ispred građevine na adresi Novi put 2a, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Slobodana Cvijića, odvjetnika iz Punta, Pasjak 14, radi zaštite njegovih prava i interesa u vezi s postupkom nepridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu.

2. Privremeni zastupnik zastupat će nepoznatog počinitelja u navedenoj upravnoj stvari sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred ovim upravnim tijelom.

3. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi predlagatelj Općina Punat, Novi put 2, OIB: 59398328383

4. Ovaj zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici ovog javnopravnog tijela.

O b r a z l o ž e n j e

Prilikom nadzora javnih površina komunalni redar Općine Punat utvrdio je da je na dijelu površine nogostupa na k.č. 8485/3 k.o. Punat u ulici I. G. Kovačića, ispred građevine na adresi Novi put 2a postavljena keramička podloga.

Odredbom članka 120. Odluke o komunalnom redu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/08, 25/09 i 6/13) propisano je da se svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosk, pokretna naprava, stolovi, stolice, štand, reklama, obavijest, putokaz, stupić, bijela tehnika, građevinski materijal, skela, građevinski strojevi, ogrjev i slično) moraju ukloniti.

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, isti će se ukloniti o trošku vlasnika odnosno posjednika, uključujući troškove premještanja i skladištenja te čuvanja. Ukoliko je došlo do oštećenja javne površine vlasnik snosi i troškove dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

Sukladno članku 43. stavak 1. Zakona, komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat dana 7. lipnja 2019. godine javno je objavio na oglasnim pločama KLASA: UP/I-363-04/16-03/18; URBROJ: 2142-02-03/13- 18-26 da je u tijeku postupak radi uklanjanja keramičke podloge s dijela nogostupa na k.č. 8485/3 k.o. Punat te je pozvana osoba koja je izvršila ili naredila oblaganje dijela nogostupa da pristupi u prostorije Općine Punat osobno ili putem punomoćnika radi očitovanja odnosno da o istome dostavi pisano očitovanje.

Iz dostavljenih očitovanja nije utvrđen počinitelj koji je postavio keramičku podlogu na dijelu površine nogostupa na k.č. 8485/3 k.o. Punat u ulici Ivana Gorana Kovačića, ispred građevine na adresi Novi put 2a te se sukladno članku 34. stavku 3. Zakona zaključkom postavlja privremeni zastupnik.

Člankom 34. stavkom 3. Zakona propisano je da kad je stranka nepoznata, zaključak o određivanju privremenog zastupnika objavit će se u službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje.

Stavkom 5. istog članka propisano je da privremeni zastupnik sudjeluje u postupku, odnosno obavlja radnje za koje je određen dok ne bude utvrđena osoba ovlaštena za zastupanje stranke, odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen.

Točka II. Izreke zaključka temelji se na članku 34. stavku 3. Zakona.

Točka III. Izreke zaključka temelji se na članku 161. Zakona.

Točka IV. Izreke zaključka temelji se na članku 34. stavku 3. Zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba.

Zaključak se može pobijati žalbom protiv rješenja kojim će se rješavati o upravnoj stvari sukladno članku 77. Zakona o općem upravnom postupku.

Klasa: UP-I/363-04/16-03/18

Ur. broj: 2142-02-03/13-19-30

Punat, 18. studenog 2019.

 

 

 

OPĆINA PUNAT
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za komunalno gospodarstvo
i prostorno planiranje

KOMUNALNI REDAR

Vedrana Dunato Polonijo, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr