SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/ 18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:

1.1. županijska upravna tijela,

1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 55/19),

2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

5. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe (jedinice lokalne samouprave, ustanove i udruge građana) i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. točke 3., primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na zaduživanje i davanje jamstva, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

Izvod iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Primorsko-goransku županiju sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2020. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2020. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava.

Članak 6.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su najkasnije do 15. siječnja 2020. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove 2020. godinu usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. ovog članka dužni su svoje financijske planove razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijećem obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene financijskim planom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost Župana.

Ograničenje iz stavka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuje se na obveza preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva.

Članak 9.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika planiraju se u županijskom Proračunu, ali bez obveze njihove uplate u Proračun.

Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iskazuje se u Proračunu, najmanje na tromjesečnoj razini.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u financijskom planu korisnika, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz suglasnost upravljačkog tijela ustanove.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Uplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret izvora općih prihoda i primitaka, a najviše do visine planiranih iznosa.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti koji nisu izvršeni do kraja 2019. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2020. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2019. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2019. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2020. godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Aktivnosti i projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2020. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2020. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2020. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 14.

Župan u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, može odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 1.000.000,00 kuna.

Članak 15.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenom u članku 11., stavcima 1. , 2. i 3. i članku 9., stavku 4. ove Odluke.

Članak 16.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika koji se osiguravaju na teret vlastitih izvora Županije, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Članak 17.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Županijska skupština i Župan.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 5.000,00 kuna te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 20.

Pročelnik pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznake sredstava moraju biti sukladni internim pravilima o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu ili proračunski nadležnom upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.

Članak 21.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,

. za projekte i aktivnosti iznad zakonskog standarda koje izvršavaju proračunski korisnici koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije

. za sve nabave roba, radova ili usluga, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 20.000,00 kuna i više,

. za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, preslika računa, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez prethodnih uvjeta, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu u roku od osam dana od dana potpisa ugovora.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 22.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Župan.

Oročena sredstva, moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2020. godine.

Članak 23.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 24.

Županija se može zaduživati, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o dugoročnom zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština, a ugovor o jamstvu sklapa Župan.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Županija i njeni proračunski korisnici mogu se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci i to samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju Županije najviše do 1.000.000,00 kuna donosi Župan.

Članak 25.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županijska uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može se zadužiti i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost Županijske skupštine. Zaduživanje i dano jamstvo Županijske uprave za ceste uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja suglasnosti, potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva financija.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Jamstvo iz stavka 4. ovoga članka uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavka 1., 3. i 4. ovog članka, podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem proračunski nadležnog upravnog tijela, koje ocjenjuje opravdanost zaduženja i/ili davanje jamstva podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka prilažu se obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost i učinkovitost kapitalnog projekta te usklađenost projekta sa strateškim ciljevima i prioritetima Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženo

sti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Ukoliko nadležno upravno tijelo zahtjev ocijeni pozitivno, uz pribavljenu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu glede zakonske mogućnosti zaduživanja Županije, izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanju jamstva koji dostavlja Županu.

Članak 26.

Ukupna godišnja obveza Županije može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti sukladno Zakonu.

Članak 27.

Zaduženje Županije na dan 1. siječnja 2020. godine po osnovi glavnice dugoročnih kredita i zajmova iznosit će 23.387.285,22 kuna, a očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2020. godine po osnovi glavnice iznosit će 23.732.285,22 kuna.

Županija će se u 2020. godini zadužiti za 7.000.000,00 kuna za kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene Dominika Skopinića 4 u Malom Lošinju, od čega će se 3.000.000,00 kuna kredita povući u 2020., a 4.000.000,00 u 2021. godini, sukladno projekcijama.

Tekuće otplate glavnice duga po osnovi zaduživanja, iskazane u Računu financiranja za 2020. godinu u iznosu od 18.552.335,00 kuna te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Iznos danih jamstava u 2020. godini može iznositi najviše 15.000.000,00 kuna.

Proračunom za 2020. godinu osigurana je jamstvena zaliha u slučaju protestiranja jamstva za koje je Primorsko-goranska županija dala suglasnost.

U slučaju korištenja jamstvene zalihe, odnosno naplate županijskog jamstva, Županija će od korisnika kredita zatražiti povrat sredstava po osnovi aktiviranog jamstva. U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava Županija će poduzeti potrebne mjere naplate duga.

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 28.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem izmjena i dopuna Proračuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, korisnici Proračuna iz članka 2., stavak 1., točka 1.2.,2.,3. i 4. ove Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

Članak 29.

Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5%.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava županijskog učešća planiranih u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri Župan.

Za naknadno utvrđene aktivnosti i projekte mogu se preraspodjelom osigurati sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, uz suglasnost Župana.

Sredstva učešća Županije za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije mogu se, uz suglasnost Župana, osigurati i u okviru naknadno utvrđenih stavki.

Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daje na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, dostavljaju se Županu putem Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII. Izvještavanje

Članak 30.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Župan podnosi Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem dostavlja Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Nadležni upravni odjel izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna iz članka 30. stavka 2. ove Odluke.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internet stranicama Županije.

Članak 32.

Proračunski korisnik dužan je dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, usvojen od strane upravljačkog tijela, najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17).

Uz izvještaj iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnik dostavlja i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja na što suglasnost daje Župan.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. travnja tekuće godine.

Korisnik Proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 3 dužan je dostaviti proračunski nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o poslovanju koji sadrži propisane obrasce financijskih izvještaja, od strane upravljačkog tijela usvojen izvještaj o izvršenju financijskog plana s obrazloženjem te prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja najkasnije 30 dana od roka za predaju financijskih izvještaja.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 4. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. srpnja tekuće godine.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

VIII. Završna odredba

Članak 33.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-04/19-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-9

Rijeka, 21. studenog 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=00001&odluka=208
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr