SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

65.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»»Službene novine« Primorsko- goranske županije« broj 29/13 i 8/18), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 22. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o porezima Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi koji pripadaju Općini Omišalj te propisuje visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Članak 2.

Porezi Općine Omišalj su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 4.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje na sljedeći način:

1. za područje naselja Omišalj 12,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor,

2. za područje naselja Njivice 14,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Iznimno od stavka 1. ovog članka vlasnici kuća za odmor u staroj jezgri naselja Omišalj, plaćaju godišnji porez po četvornom metru korisne površine kuće za odmor u iznosu od 10,00 kuna.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Upravni odjel Općine Omišalj.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Upravnom odjelu Općine Omišalj dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, i to najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza, na transakcijski račun Općine Omišalj.

Članak 5.

Porez na korištenje javnih površina plaća se dnevno, i to u iznosu od 4,00 kune/m2 korištene javne površine, jedinstveno na cijelom području općine Omišalj.

Javnim površinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se ulice, trgovi, parkovi i sl. površine.

Porez iz stavka 1. ove Odluke ne plaća se za korištenje javnih površina za koje je sklopljen ugovor o zakupu javnih površina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarne, kulturne, sportske, prosvjetno-edukativne i zdravstvene svrhe.

Članak 6.

Upravni odjel Općine Omišalj obavljat će poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor.

Članak 7.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, sukladno Suglasnosti Ministra financija (»Narodne novine« broj 01/17) obavljat će poslove u vezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe ovih poreza:

- porez na potrošnju,

- porez na korištenje javnih površina.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava će Općini Omišalj do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima Općine Omišalj.

Članak 8.

Za utvrđivanje, naplatu, žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i za sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 5/17 i 34/17).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/7

Ur. broj: 2142-06-17-01-17

Omišalj, 22. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=51513&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr