SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
44. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu
43. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu
42. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu
41. I. izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu
40. I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu
39. I izmjene programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu
38. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
37. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
36. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
35. I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu
34. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
33. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
32. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
31. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2012. godinu
30. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
29. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
28. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
26. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije
25. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
24. Odluka o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
23. Odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem kapitalnih rezervi u temeljni kapital GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
21. Odluka o provedbi postupka stavljanja izvan snage PUP Lučice »Črni mol« u Crikvenici
20. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar
19. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta
18. Odluka o kojeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
17. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2012. godinu
25. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
24. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta FESTIVAL OPATIJA
22. Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za razvoj
21. Odluka o prihvaćanju Deklaracije o suradnji između Grada Kolobrzeg i Grada Opatije
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu
19. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu
18. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)
17. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
16. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
15. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
14. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnja ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2013. godinu
13. Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2013. godinu
12. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije
11. Statut Grada Opatije
28. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu s Projekcijom za 2014. i 2015. godinu
27. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2013. godini
26. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2013. godini
25. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2013. godini
24. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
23. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini
22. Zaključak Urbroj: 2142-03-01/1-13-7
21. Zaključak Urbroj: 2142-03-01/1-13-6
20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Baška
18. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška
17. Odluka o rasporedu rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Općine Baška za 2012. godinu
16. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2012. godinu
20. Odluka o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr