SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. usvojilo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko - goranske županije broj 45/09, 11/11 i 14/11 ) iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Iznimno, u slučajevima kad stanovnik Grada Crikvenice rekonstruira ili dograđuje stambeni objekt u svojem vlasništvu , plaća komunalni doprinos primjenom jediničnih vrijednosti iz tablice broj 2. , stupac 3., članka 7. ove Odluke

Navedeno pravo ostvaruje stanovnik Grada Crikvenice koji je dužan dostaviti dokaz o vlasništvu predmetne zgrade kao jedine građevine na području Grada Crikvenice i dokaz o prebivalištu.

Odredbe koje pobliže uređuju pojam stanovnika Grada Crikvenice utvrđene su člankom 7. stavak 2. Ove Odluke.

Jedinične vrijednosti iz tablice broj 2., stupac 3., članka 7. ove Odluke primjenit će se na obujam postojećeg objekta i novoplanirane rekonstrukcije ili dogradnje do veličine od ukupno 500m3.

Na razliku u obujmu koja prelazi 500m3 primjenit će se jedinične vrijednosti iz tablice broj 2. , stupac 2., članka 7. ove Odluke.«

Osobe koje ostvaruju prava iz članka 7. i 7a Odluke , ukoliko su Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kao i članovi obitelji poginulog branitelja iz Domovinskog rata, a koji su definirani člankom 6. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ostvaruju pravo na dodatno umanjenje od 15% na obračunati iznos komunalnog doprinosa.

Status Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, a članovi obitelji status dokazuju zakonom propisanom dokumentacijom.«

Članak 2.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a i glasi:

»U slučaju primjene odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine« broj 86/12 ), obveznici plaćanja komunalnog doprinosa mogu ostvariti prava na umanjenje, odgodu i obročnu otplatu komunalnog doprinosa ukoliko to zatraže od nadležnog tijela koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je osoba za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti pravo samo na jedno od prava naznačenih u stavku 1. ovog članka.

Podnositelj zahtjeva stiče pravo na umanjenje komunalnog doprinosa u visini od 10% od obračunatog iznosa u slučaju jednokratnog plaćanja u roku koji je utvrđen rješenjem.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz zahtjev za ostvarenje prava na odgodu ili obročnu otplatu kao dokaz dužan je dostaviti:

- potvrdu nadležnog državnog tijela o prebivalištu na području Grada Crikvenice u neprekidnom trajanju najmanje od 5 godina;

- odgovarajuće osiguranje radi naplate cjelokupne tražbine Grada Crikvenice u vidu založnog prava na nekretnini odgovarajuće vrijednosti ili izjavu o administrativnoj zabrani na redovnim primanjima.

Odgoda ili obročno plaćanje može trajati najviše 5 godina od dana izvršnosti rješenja o utvrđivanju obveze.

Obročnom otplatom može se odobriti plaćanje u mjesečnim obrocima koji obrok ne može biti manji od 500,00 kuna.

Na iznos za koji se odobrava odgoda ili obročna otplata obračunava se kamata u visini važeće eskontne stope HNB na dan obračuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 363-05/13-01/03

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr