SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 08. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrnuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrnene Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu u iznosu od 114.186,00 kuna.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 141.186,00 kuna sastoji se iz manje ostvarenih tekućih prihoda i primitaka u iznosu od 6.450.538,00 kuna i neiskorištenih prenesenih sredstava iz prethodnih godina 1.696.446,00 kuna te manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 4.895.278,00 kuna, a prema izvorima financiranja kako slijedi:

- iz prihoda od komunalnog
doprinosa 2.987.955,00 kn,

- iz prihoda od sufinanciranja
cijene usluge 112.172,00 kn,

- iz prihoda od prodaje dugotrajne
imovine -2.141.267,00 kn,

- iz prihoda od prava granenja i
kapitalnih donacija - 817.674,00 kn,

Članak 3.

Razlika prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda od sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 3.100.127,00 kuna rasporenuje se u 2013. godini za sljedeće namjene:


Red. Pozicija u Aktivnost/ Iznos

br. Proračunu Projekt


1. 914 Prihod od komunalnog doprinosa


1.1. 833.3 Izrada projektne dokumentacije stambene ulice Kosovo-3.cesta 85.000,00 kn


1.2. 931 Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a 240.326,00 kn


1.3. 931.1 Infrastruktura vezana za izgradnju sportske dvorane 1.240.253,00 kn


1.4. 932.4 Izgradnja stambene ulice Kosovo 12.498,00 kn


1.5. 782.1 Sufinanciranje radova na lučkom području uz 523.174,00 kn

investiciju Lučke uprave


1.6. 782.3 Sanacija zida kod ACY-a (sufinanciranje) 150.000,00 kn


1.7. 782.5 Sanacija obalnog puta u Iki 300.000,00 kn


1.7. 664.6 Sanacija Osojnice - sufinanciranje 436.704,00 kn


UKUPNO 2.987.955,00 kn


2. 916 Prihodi od sufinanciranja cijene usluge

2.1. 931.1 Izrada studije prilaznih cesta u zalenu 32.666,00 kn

2.2. 932.4 Izgradnja stambene ulice Kosovo 27.500,00 kn

2.3. 932.7 Izgradnja dijela 3.ceste-spoj s Carmen Sylvom 24.625,00 kn

2.4. 820.2 Izrada projektne dokumentacije za izgr. Dječjeg vrtića 27.381,00 kn


UKUPNO 112.172,00 kn


SVEUKUPNO 3.100.127,00 kn


Članak 4.

Manjak ostvarenih prihoda od prodaje imovine u iznosu 2.141.201,00 kuna i manjak ostvarenih prihoda od ostalih izvora poslovanja u iznosu 817.674,00 kuna pokrit će se iz tekućih prihoda u 2013. godini.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/12

Ur. broj: 2156/01-03-01-13-9

Opatija, 8. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10006&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr