SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 27. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/13), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj sjednici održanoj dana 6. travnja 2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije obuhvaća:

- Statut Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09),

- Ispravak Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/09),

- Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/13)

u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Statuta i Statutarne odluke, odnosno prestanak važenja pojedinih odredbi.

Klasa: 012-03/13-01/01
Ur. broj: 2156/01-01-13-1
Opatija, 6. travnja 2013.

Predsjednik Komisije

Dušan Kotur, v.r.

STATUT GRADA OPATIJE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Opatije, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Opatije, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Opatije.

Članak 2.

Grad Opatija je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Grada Opatije određeni su zakonom.

Granice Grada Opatije mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Grad Opatija je pravna osoba.

Sjedište Grada Opatije je u Opatiji, Ulica maršala Tita 3.

Članak 4.

Svi građani Grada Opatije, uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

Tijela Grada Opatije u postupku donošenja i provođenja akata iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju učinke tih akata na položaj žena odnosno muškaraca, radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

II. OBILJEŽJA GRADA OPATIJE

Članak 5.

Grad Opatija ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Opatija i izražava pripadnost Gradu Opatiji.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Opatije utvrđuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Grb Grada Opatije je na poluokruglom štitu, obrubljen zlatnim rubom.

Polje štita je plavo i u njemu na srebrnoj (bijeloj) hridi stoji srebrna (bijela) kula s kruništem (šest zubova u kruništu).

Ispod hridi je valovito more (pet valovitih podjela, dvije srebrne (bijele) i tri plave.

Iznad kule na sredini kruništa stoji srebrni (bijeli) galeb glavom udesno, raskriljenih i poluuzdignutih krila, s crvenim kljunom i kandžama.

Članak 7.

Zastava Grada Opatije je plave boje (atlas tamnoplava) i obrubljena zlatnom crtom s grbom Grada Opatije u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.

Svečana zastava Grada Opatije je plave boje ( atlas tamnoplava) obrubljena zlatnim rubom i zlatnim resicama na repovima zastave, dužine tri cm.

Grb Grada Opatije nalazi se u sredini zastave, na sjecištu dijagonala. Iznad grba otisnut je polukružno naziv GRAD OPATIJA.

Ispod grba na bočnim repovima zastave je zlatna lovorova grančica sa zlatnim plodovima, a u središnjem repu je zlatna hrastova grančica sa zlatnim žirovima.

Članak 8.

Dan Grada Opatije je dan zaštitnika Opatije, Sv. Jakov, 25. srpnja, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.

U Gradu Opatiji se svečano obilježavaju sljedeći dani:

1. Dan zaštitnika Veprinca - Sv. Marko - 25. travnja,

2. Dan oslobođenja Opatije - 28. travnja,

3. Dan zaštitnika Poljana - Sv. Petar - 29. lipnja,

4. Dan zaštitnika Voloskog - Sv. Ana - 26. srpnja,

5. Dan zaštitnika Ičića - Sv. Josip - 19. ožujka.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Grad Opatija dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Grada Opatije su:

1. Počasni građanin Grada Opatije

2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

3. Nagrada Grada Opatije

4. Zahvalnica Grada Opatije

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 12.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Opatiji sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 13.

Autohtonoj talijanskoj etničkoj i nacionalnoj zajednici osigurava se sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom, kulturna autonomija i zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima u skladu s Ustavom, zakonom, ovim Statutom, općim i pojedinačnim aktima tijela Grada Opatije.

Pravo iz stavka 1. osigurava se i pripadnicima drugih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 14.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Opatiji imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Opatije mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Opatiji, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;

- isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Opatije,

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Gradskog Vijeća i/ili Gradsko vijeće, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Članak 15.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Grada Opatiji, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 16.

Na području Grada Opatije, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastavu nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Opatije isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 17.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 18.

Grad Opatija, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Opatija osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 19.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Opatija uspostavlja i održava suradnju u okviru samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 20.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 21.

Sporazum o suradnji Grada Opatije i općine ili grada druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

VI. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 22.

Grad Opatija je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Opatije.

Članak 23.

Grad Opatija u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu.

Grad Opatija obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 24.

Grad Opatija, u okviru samoupravnog djelokruga:

1. osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje Grada, te uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Opatije, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora i zaštitu okoliša, na načelima održivog razvoja,

2. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalnoj infrastrukturi,

3. osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog školstva, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta, tehničke kulture,

4. upravlja i raspolaže gradskom imovinom,

5. osniva ustanove i javne ustanove radi ostvarenja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovnika,

6. osniva trgovačka društva radi ostvarivanja određenih gospodarskih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovnika,

7. promiče očuvanje kulturne baštine, te povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

8. osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu,

9. uređuje i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 25.

Grad Opatija može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 24. ovog Statuta zajednički sa drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 26.

Gradsko vijeće Grada Opatije, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave (prostorno uređenje i urbanističko planiranje, zaštita okoliša i drugo) prenijeti na Primorsko-goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

VII. TIJELA GRADA OPATIJE

Članak 27.

Tijela Grada Opatije su Gradsko vijeće i gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 28.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika.

Članak 29.

Gradsko vijeće donosi:

- Statut Grada Opatije,

- Poslovnik o radu Gradskog vijeća,

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Opatije čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,

(Podstavak 7. izmijenjen, izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

- odluku o promjeni granice Grada Opatije,

- odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi,

- dokumente praćenja stanju u prostoru i dokumente prostornog uređenja (četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru, prostorni planovi i dr. dokumenti),

- odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu i/ili prodaji, ako se time štiti interes Grada Opatije,

- odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

- akte o osnivanju javne ustanove, ustanove, trgovačkog društva i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

- zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statut ustanove u vlasništvu Grada Opatije, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- odluku o raspisivanju lokalnog referenduma,

- rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- rješenje o izboru i razrješenju predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- rješenje o imenovanju i razrješenju drugih osoba određenih zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i pozakonskim aktima.

Članak 30.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradskog vijeća određuje između izabranih potpredsjednika Vijeća, potpredsjednika Gradskog vijeća koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 31.

Predsjednik Gradskog vijeća:

1. zastupa Gradsko vijeće,

2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća.

3. predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

6. održava red na sjednici Gradskog vijeća,

7. usklađuje rad radnih tijela,

8. potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

9. dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

10. dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode gradonačelniku,

(točke 9. i 10. dodane, dopuna stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

11. brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,

12. brine se o zaštiti prava vijećnika,

13. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

(točke 11., 12. i 13. izmijenjene, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 32.

Gradsko vijeće ima 17 vijećnika.

(Članak 32. izmijenjen, izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Članak 33.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 34.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu prestane prebivalište na područja Grada Opatije, danom prestanka prebivališta.

(Podstavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

(Stavak 2. dodan, dopuna stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji)

Članak 35.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

(Stavci 3., 4. i 5. dodani, dopuna stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

(Stavak 6. izmijenjen, izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Članak 36.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća

- predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

- postavljati pitanja gradonačelniku, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih tijela

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- prihvatiti se članstva u radnom tijelu u koje ga izabere Gradsko vijeće

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Grada, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

(Podstavak 8. izmijenjen, izmjena stupila na snagu14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

(Podstavak 9. dodan, dopuna stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 37.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća, predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, te gradonačelnika i njegovih zamjenika u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 38.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

- Komisija za izbor i imenovanja,

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

- Mandatna komisija.

Članak 39.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

- izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,

- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.

Komisija u postupku predlaganja predsjednika i članova radnih tijela poziva političke stranke i nezavisne vijećnike, te predstavnike nacionalnih manjina i/ili vijeća nacionalnih manjina da dostave svoje prijedloge.

Članak 40.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Gradskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 41.

Mandatna komisija:

- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

(Podstavak 3., izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

(Podstavak 5. brisan, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 42.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2. GRADONAČELNIK

Članak 43.

Gradonačelnik zastupa Grad Opatiju i nositelj je izvršne vlasti Grada Opatije.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

(Stavak 2., izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 44.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

- priprema prijedlog Statuta Grada Opatije, Poslovnika Gradskog vijeća i prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Opatije te imovinskim pravima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Opatije čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

(Podstavak 5., izmijenjen, izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

- upravlja prihodima i rashodima Grada,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Opatije i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad Opatija,

- donosi pravilnik o unutarenjem redu za upravna tijela Grada Opatije i druge akte u svezi ostvarivanja prava i obveza službenika i namještenika u skladu s posebnim propisima,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- imenuje i razrješava predstavnike Grada Opatije u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Opatija, trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Opatija osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

(Podstavak 12., dodan, dopuna stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Opatije,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odluku Gradskog vijeće o poslovnim prostorima,

- organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu Opatiji,

- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

(Podstavci 13. - 29. izmijenjeni izmjena stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. alineje 8. ovog članka tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 (Stavak 3. dodan, dopuna stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana)

Članak 45.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 46.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada Opatije.

Članak 47.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

(Podstavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 48.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, sukladno posebnoj odluci gradonačelnika.

Članak 49.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 50.

Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na područja Grada Opatije,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata gradonačelnika.

(Stavak 3. dodan, dopuna stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 51.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 59. ovog Statuta.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 52.

Gradonačelnik može posebnom odlukom uredit način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja.

Gradonačelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga gradonačelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje gradonačelnik posebnom odlukom.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 53.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Opatije, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 54.

Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada Opatije, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 55.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.

Članak 56.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 57.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 58.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada ili županije, radi odlučivanja o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, gradonačelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i 20% ukupnog broja birača Grada Opatije.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

(Stavak 4. dodan, dopuna stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 59.

Osim slučajeva propisanih člankom 58. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Opatije.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

(Članak 59. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 60.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

(Članak 60. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 61.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 62.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 63.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 64.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 58. obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 65.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi tijelo središnje državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 66.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada, kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenja od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 67.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 68.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 69.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Opatije kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Opatije odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, elektroničkom komunikacijom s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada (mail, chat i dr.).

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 70.

Grad Opatija osigurava u okviru samoupravnog djelokruga obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 71.

Grad Opatija osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 70. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Opatija može povjeriti temeljem ugovora o koncesiji i drugim pravnim i fizičkim osobama.

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 72.

Na području Grada Opatije osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak osnivanja mjesnog odbora i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 73.

Mjesni odbori na području Grada Opatije su:

1. Mjesni odbor Opatija-Volosko, za dio naselja Opatija,

2. Mjesni odbor Opatija-Centar I, za dio naselja Opatija,

3. Mjesni odbor Opatija-Centar II, za dio naselja
Opatija,

4. Mjesni odbor Opatija-Punta Kolova, za dio naselja
Opatija,

5. Mjesni odbor Opatija-Tošina, za dio naselja Opatija,

6. Mjesni odbor Opatija-Belveder, za dio naselja
Opatija,

7. Mjesni odbor Opatija-Vasanska, za dio naselja
Opatija,

8. Mjesni odbor Opatija-Kosovo, za dio naselja Opatija,

9. Mjesni odbor Ičići, za naselje Ičići,

10. Mjesni odbor Poljane, za naselje Poljane,

11. Mjesni odbor Veprinac-Učka, za naselja Veprinac
i M. i V. Učka,

12. Mjesni odbor Ika, za naselje Ika,

13. Mjesni odbor Oprič, za naselje Oprič,

14. Mjesni odbor Dobreć, za naselje Dobreć,

15. Mjesni odbor Pobri, za naselje Pobri.

Područje i granice mjesnih odbora utvrđeni su zaključkom Gradskog poglavarstva o osnivanju mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 95 i 9/99).

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Članak 75.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom, Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 76.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su vijeća mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 78.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

(Stavak 3. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 79.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 45 dana od dana donošenja satutarne odluke o dopuni odnosno izmjeni Statuta Grada Opatije kojom se osniva mjesni odbor odnosno u roku od 45 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 15 dana niti više od 30 dana.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, pet do sedam članova.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika na području mjesnog odbora na način da se do 1.000 stanovnika bira jedan član vijeća mjesnog odbora na približno 50 do 150 stanovnika, a za preko 1.000 stanovnika jedan član vijeća na približno 100 do 250 stanovnika.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odobra, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 84.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 85.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 86.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 87.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 88.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 89.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA OPATIJE

Članak 90.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Opatiji, čine imovinu Grada Opatije.

Članak 91.

Imovinom Grada upravljaju gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 92.

Grad Opatija ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Opatije su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija koje daje Gradsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Opatija u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 93.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Opatije iskazuju se u proračunu Grada Opatije.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 94.

Proračun Grada Opatije i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i važi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 95.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 96.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 97.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XIII. AKTI GRADA

Članak 98.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 99.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 100.

Radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika donose zaključke i preporuke.

Članak 101.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 98. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 102.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

(Stavak 1. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 103.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(Članak 103.. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Članak 104.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 105.

Detaljnije odredbe o aktima Grada Opatije i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 106.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu dan nakon objave.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjene stupila na snagu 14. ožujka 2013., Službene novine PGŽ 07/13)

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 107.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Opatije je javan.

Članak 108.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web stranicama Grada Opatije.

Gradonačelnik može donijeti posebnu odluku kojom uređuje ostvarivanje javnosti rada izvršnog tijela.

Javnost rada upravnih tijela osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Ukoliko Gradsko vijeće ne donese statutarnu odluku o izmjeni i/ili dopuni Statuta isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 110.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/ 08) ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje, a u protivnom neposredno se primjenjuju odredbe ovog Statuta i zakona.

Odluke i drugi opći akti uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 111.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst i 12/08).

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10006&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr