SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09., 34/09. - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune UPU-a Crikvenica sjever - Hrusta).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 2.

Za područje dijela naselja Crikvenica na snazi je Urbanistički plan uređenja Crikvenica sjever - Hrusta («Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 44/07 i 16/09).

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta, izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine 76/07, 38/09,55/ 11, 90/11 , 50/12 i 55/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta pristupiti će se uslijed potrebe prenamjene zone definirane UPU-m, planske oznake D3 JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA: -zdravstvena namjena i planske oznake M1 MJEŠOVITA NAMJENA: -pretežito stambena namjena u zonu planske oznake K GOSPODARSKA - POSLOVNA NAMJENA, a na zahtjev vlasnika zemljišta u toj zoni. Prenamjena se odnosi prvenstveno na katastarske čestice podnositelja zahtjeva POLIKLINIKA TERME SELCE: (2220/1, 2242, 2243, 2229/6, 2229/3, 2229/5, 2229/7, 2219/2, 2218/2, 2217/2, 2216, 2211/ 2, 2210/2, 2209/4, 2209/6, 2209/7, 2209/8), sve K.O. Selce, planom definirane kao D3, odnosno zona predviđena za izgradnju medicinske ustanove, te katastarske čestice (2230/1, 2229/2, 2230/11, 2230/12, 2230/2), K.O. Selce, planom definirane kao M1, odnosno zona mješovite namjene pretežito stambene.

U postupku ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta ne mijenjaju se ostali elementi predmetnog UPU-a, već samo tekstualni i grafički dio UPU-a kojim se definira navedena promjena namjene zone unutar plana.

Ostali dijelovi UPU Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 44/07 i 16/09) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER HRUSTA

Članak 4.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta odnose se isključivo na promjenu namjene zone, planske oznake D3 i M1, na katastarskim česticama: 2220/1, 2242, 2243, 2229/6, 2229/3, 2229/5, 2229/7, 2219/2, 2218/2, 2217/2, 2216, 2211/2, 2210/2, 2209/4, 2209/6, 2209/7, 2209/ 8, sve K.O. Selce, planom definirane kao D3, odnosno zona predviđena za izgradnju medicinske ustanove, te katastarske čestice: 2230/1, 2229/2, 2230/11, 2230/12, 2230/ 2, K.O. Selce, planom definirane kao M1, odnosno zona mješovite namjene pretežito stambene.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta istovjetan je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 44/07, 16/09).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 5.

Plansko područje na koje se odnosi ciljana Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta predstavlja neizgrađene građevinske čestice, navedene u članku 4.ove Odluke, a nalaze se na neizgrađenom području, sa sjeverne strane državne ceste D8. Područje koje se nalazi sa istočne i sjeverne strane od navedene zone pretežito nije definirano kao građevinsko područje, a sa zapadne strane je građevinsko područje postojećeg naselja Hrusta.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta provode se i radi toga što je novo plansko rješenje namjene prostora ostvarivo u smislu namjera investitora i provedivo je zbog boljih mogućnosti investiranja u današnjim okolnostima i zahtjevu investitora i vlasnika zemljišta.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 6.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Crikvenica sjever - Hrusta odnose se isključivo na promjenu namjene zone, planske oznake D3 i M1, na katastarskim česticama navedenim u članku 4. ove Odluke.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta koristiti će se postojeći dokument

prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 44/07, 16/09).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Zbog činjenice da se ovim ciljanim Izmjenama i dopunama UPU Crikvenica sjever - Hrusta mijenja samo namjena zone, planske oznake D3 i M1, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta koristiti će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 44/07, 16/09).

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) novi kartografski prikazi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:1000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

-JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA,
Kralja Tomislava 85;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 11.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta u roku od 15 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

- izrada Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 5 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta - u trajanju od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta - u roku od najviše 5 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta - u roku od najviše 5 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 5 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA SJEVER - HRUSTA

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU Crikvenica sjever - Hrusta nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (»Službene novine« PGŽ, broj 44/07 i 19/09).

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU CRIKVENICA CENTAR

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Crikvenica centar neće se osigurati Proračunom Grada Crikvenice, nego iz drugih izvora (troškove izrade snosit će POLIKLINIKA TERME SELCE).

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/02

Ur. broj: 2107/01-07/3-13-6

Crikvenica, 3.travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr