SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129705, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 11. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, i 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju
Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2012. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika Grada Crikvenice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2012. godinu.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2012. godinu dostavit će se nadležnim državnim tijelima i institucijama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/132

Ur. broj: 2107/01-07/2-13- 4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr