SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 35/09 - ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. God. (u daljnjem tekstu : Plan), utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Crikvenice za 2013. godinu uz I izmjene Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu.

Ovaj Plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izvori sredstava za provođenje ovog Plana su: vodni doprinos, naknada za priključenje, naknada za razvoj, cijena vodnih usluga, državni proračun, proračun jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i ostali izvori.

II. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 3.

1. U 2013. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz sredstava Proračuna Grada Crikvenice kako slijedi:

Odvodnja otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 440.000,00 kuna i to za sljedeće namjene:

-Odvodnja D8-D8 280.000,00 kuna

-Oborinska odvodnja
Ribarska - Dvorska 70.000,00 kuna

-Izgradnja objekata odvodnje
po sudskoj nagodbi 90.000,00 kuna

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 1.370.000,00 kuna za sljedeću namjenu:

-Vodovod Sopaljska 1.200.000,00 kuna

-Vodoopskrba Trga
Stjepana Radića 170.000,00 kuna

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 1.utvrđuju se u iznosu od 1.810.000,00 kuna.

2. U 2013. godini na području Grada Crikvenice financirati će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz ostalih izvora:

Opskrba pitkom vodom - u ukupnom iznosu od 1.900.000,00kuna za sljedeću namjenu:

2.1. Vodovod Gornji kraj 450.000,00 kuna,

2.2. Vodovod Dramalj-Jadranovo 1.450.000,00 kuna

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - u ukupnom iznosu od 11.003.000,00 kuna za slijedeću namjenu:

2.3. Kanalizacija Osipov put1.003.000,00 kuna,

2.4. Kanalizacija Jadranovo - I. faza5.000.000,00 kuna,

2.5. Kanalizacija Benići - Šupera 5.000.000,00 kuna.

Ukupna sredstva za realizaciju dijela programa iz čl. 3. točke 2.utvrđuju se u iznosu od 12.903.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2013. godinu iz članka 3. ove odluke realizirat će se iz slijedećih izvora:

1. Vodne građevine pod točkom 1. članka 3. ove Odluke realizirat će se prema I. izmjeni Proračuna Grada Crikvenice za 2013. god. iz prihoda od naknade za priključenje u iznosu od 540.000,00 kuna, prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 300.000,00 kuna i iz ostalih prihoda Proračuna Grada Crikvenice u iznosu od 970.000,00 kuna.

2. Vodne građevine pod točkom 2. članka 3. ove Odluke realizirat će se iz sljedećih prihoda:

Točke 2.1. i 2.2. realizirati će se od prihoda naknade za razvoj obračunate i naplaćene po osnovi Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 31/10 ) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 kuna.

Točke 2.3., 2.4. i 2.5. realizirati će se iz sredstava Hrvatskih voda, odnosno sredstava GKTD Murvica d.o.o.

Članak 5.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 53/12.

Klasa: 363-01/13-01/138

Ur. broj: 2107/01-07/01-13-2

Crikvenica, 03. travanj 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr