SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 25.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. travnja 2013. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2011. godine, a izmjene i dopune su usvojene na sjednicama 27. ožujka 2012. godine, 27. lipnja 2012. i 8. prosinca 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/11, 11/12, 25/12 i 43/12) i uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Gradonačelnika na temelju članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu (Službene novine PGŽ, br. 43/11 i 15/12 i 43/12).

II. Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su na način kako slijedi:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

IV. Detaljan pregled planiranih i ostvarenih pojedinačnih stavki programa redovnog i pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

Kvaliteta održavanja je i u 2012. godini zadržana na visokom nivou (i radi kojeg je Opatija 2011. godine osvojila 1. mjesto u akciji PLAVI CVIJET Turističke zajednice Hrvatske u kategoriji turističkih mjesta većih od 10.000 stanovnika te po čijim pravilima naredne dvije godine ne može ponovno sudjelovati u toj akciji).

Plaža u Ičićima (za čije održavanje koncesiju imaju »Parkovi« d.o.o., a koja se u znatnom dijelu financira i iz sredstava Grada) je i u 2012. godini imala PLAVU ZASTAVU kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti.

V. Opis realizacije pojedinačnih stavki programa redovnog održavanja i programa pojačanog održavanja dan je u nastavku.

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Planirani poslovi izvršeni su u cijelosti na način da je obavljana redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova.

Putem Komunalca je čišćeno 2.767 slivnika na prometnim površinama te obavljano tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanja oštećenja na istima.

Putem Parkova je organizirano čišćenje 770 m rešetki, 275 taložnika i 2 pjeskolova na zelenim površinama.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Poslovi pometanja javno prometnih površina te pranja ulica povjereni su poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta Parkovima d.o.o. (dalje: Parkovi).

Poslovi održavanja čistoće javnih površina realizirani su u planiranim veličinama u cijelosti uz pojačanu kontrolu na lokacijama na kojima smo imali reklamacije mjesnih odbora. Obavljena je revizija površina koje se čiste i izvršena je na pojedinim lokalitetima preraspodjela vezana za strojno odnosno ručno čišćenje.

Fizički obim pometanja javnih površina realiziran je putem Komunalca (nogostupi, stubišta, ceste, trgovi) a

putem Parkova (obalni put i prilazna stubišta) u svemu prema planiranim veličinama. Očišćeno je ukupno: Komunalac (čistilica 22.332.374 m2, ručno 10.081.911 m2), Parkovi (čistilica - obalni put 6.461.208,60 m2 i ručno - stubišta - 169.786,50 m2).

Putem Komunalca je obavljano pranje ulica u istom obimu kao i ranijih godina (1 x ožujak, 2x travanj, 2x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 2x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac) i to na slijedećim ulicama: M. Tita u cijelosti, A. Štangera, I. Pošćića, V. Spinčića, R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva, Liburnijska i Primorska.

Također je Komunalac redovito provodio i pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom s ispiranjem i rekuperacijom vode) na dionicama od Pančere do ulaska u hotel Kvarner (43 puta godišnje), od Ambasadora do izlaska iz hotela Kvarner (43 puta), plaža Ičići (2 puta), luka Opatija i Luka Volosko (1 puta), trg ispred tržnice (53 puta), novih dijelova pješačkih staza opločenih kirmenjakom (7 puta) te bus stanica Ičići (12 puta).

Pranje i pjeskarenje javnih površina radi uklanjanja grafita realizirano je u skladu sa potrebama, a znatno ispod razine osiguranih sredstva.

Pozicija odlaganje otpada na javni deponij odnosi se na zbrinjavanje zelenog otpada kojeg odlažu Parkovi. Radi racionaliziranja troškova, on se prethodno usitnjava i sabija kako bi se uštedjelo na troškovima prijevoza. Ukupno je odloženo 334 tone.

Program veterinarsko higijeničarske službe ostvaren je u cijelosti po programu i uz nadzor Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Program se realizira putem »Crikvenica-Opatija eko« d.o.o. Tretiranjem je obuhvaćeno 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica. Paralelno, Komunalac provodi program dezinsekcije i deratizacije na objektima sanitarne kanalizacije, vodoopskrbe i grobljima.

Sredstva za intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu trošena su prema potrebama (ukupno 129 naloga), s time što je za istaknuti da je potreba za intervencijama komunalnih redara, kojima se na teret Grada ili protiv trećih osoba uspostavlja propisani komunalni red, bila manja nego ranijih godina, pa su na poziciji ostvarene i uštede.

Na poziciji ekoloških programa i akcija utrošena su sredstva samo za županijski program suzbijanja bjesnoće. Nije bilo potrebno osiguravati sredstva za saniranje manjih ekoloških incidenata izazvanih izlijevanjem goriva i ulja prilikom saobraćajnih udesa i dr. (oprema za navedeno nabavljena je 2011. godine, a program se realizira putem Javne vatrogasne postrojbe i Komunalca).

3. Održavanje javnih površina

Program održavanja javnih površina realiziran je u cijelosti, uz slijedeća pojašnjenja.

Održavanje zelenih površina obavljali su Parkovi. Program obuhvaća održavanje 128.913 m2 raznih zelenih površina po normativima i standardu održavanja koji proizlazi iz kategorizacije svake zelene površine, a u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti. U okviru stavke izvršena je sadnja 455 raznih sadnica, utrošeno je 15.409 m3 vode za zalijevanje (od toga se cca 10.000 m3 troši kroz sustav automatskog navodnjavanja te 5.409 m3 i 3.260 radnih sati za ručno navodnjavanje).

Održavanje sustava za automatsko navodnjavanje obuhvaća zamjene dizni i nužne radove održavanja postojećeg sustava na ukupno 15.890 m2 na brojnim lokacijama. Kroz ulaganja u izgradnju sustava proteklih godina ostvaruju se značajne uštede, kako na samim količinama utrošene vode tako i na radnim satima zaposlenika.

Interpolacije - zamjene dugotrajnih nasada obavljene su u planiranom nivou, nužnih intervencija na postojećim zelenim površinama. Za kvalitetniju, cjelovitu obnovu većih površina i drvoreda bilo bi potrebno osigurati višestruko veća sredstva. Izvedeni su radovi na sljedećim lokacijama: naselje Tošina, plaža Ičići, park Angiolina, zelena površina na ulazu u groblje Opatija, groblje Opatija, šetalište Slatina (drvored dracena), obalni put (Litrow).

Program orezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala izvršen je u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanje travnjaka nogometnog igrališta, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta izvršeno je na način da je osigurana potpuna funkcionalnost oba terena. Održavanje travnjaka obuhvaća redovite košnje i zalijevanja, sijanje nove trave, rahljenje zemlje, dohranjivanje, dodavanje finog pijeska i dr. U odnosu na umjetni travnjak ističemo da je za njegovo kvalitetno održavanje u prošloj godini nabavljen i stoj za češljanje i rahljenje umjetne trave.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica realizirana je na način da se osigura funkcionalna ispravnost postojećih 320 klupa te 385 posuda za otpatke (od toga 241 na obalnom putu, parkovima i prilaznim stubištima, a 144 duž ulica i na autobusnim stanicama.

Troškovi održavanja javnih satova i meteorološke stanice bili su u 2012. neznatni i sveli su se na redovno održavanje meteo opreme te tjedno čišćenje monitora na kojemu se pokazuju meteo podaci (kod FINA) te čišćenje kišemjera.

Održavanja fontana, kipova i javnih izljeva realizirano je u cijelosti (putem Parkova i Komunalca), na način da su svi objekti bili u funkciji: 3 fontane (fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada) koje su u funkciji svih 12 mjeseci, 25 javnih izljeva i 7 tuševa na plažama (u funkciji 5 ljetnih mjeseci) te cjelogodišnje osvjetljavanje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad).

Održavanje javnih WC-a povjereno je Komunalcu te je osigurano da oni budu u funkciji u skladu sa planom: klasični WC-i Slatina, Lipovica, Miramar, Tomaševac i Admiral od lipnja do rujna kao i za blagdane, a onaj na igralištu Tošina cijele godine. Tijekom cijele godine otvoren je WC na igralištu Tošina Automatski WC-i Zert, Slatina, Ičići (lučica i plaža) i Ika bili su u funkciji cijele godine. U odnosu na kontinuirane rasprave o visini troškova održavanja, za istaknuti je da prihodi od korištenja tih WC ni izdaleka ne pokrivaju troškove održavanja (cjelogodišnji prihodi od 4 automatska WC-a jesu 32.025 kn (16.000 korištenja), no za zimski period (od 1.1. do 31.3. i od 1.10. do 31.12. ti prihodi su svega 6.343,00 kn, što svedeno na prosječno dnevno korištenje znači 4 korisnika po WC-u dnevno. Kod klasičnih WC-a se ni ne naplaćuje korištenje, jer bi cjelodnevno prisustvo osobe u svakom WC-u iziskivalo neusporedivo veće troškove od prihoda koji se mogu ostvariti naplatom njihovog korištenja.

Klasični WC naplaćuje se jedino na plaži Ičići u razdoblju od 1. 06. do 31. 08. (koncesionar plaže, Parkovi, prihod u 2012. g. bio je 40.784,00 kn bez PDV-a, radno vrijeme se određivalo prema broju posjetitelja na plaži, od 10-do 18 ili od 7,00 do 22,00 sati, uz rad 2 djelatnika na naplati i čišćenju). Naplata na drugim klasičnim WC-ima nije moguća bez cjelodnevne prisutnosti osobe na svakom od njih, što bi troškove održavanja nesrazmjerno povećalo u odnosu na prihode koji bi se mogli ostvariti.

Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta realizirano je do visine osiguranih sredstava (održavanjem je obuhvaćeno 8.000 m2 stubišta, 31.250 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza), samo do razine saniranja oštećenja na postojećim površinama.

Postojeća dječja igrališta: Črnikovica, Mušićevac, Pobri, Tošina, Volosko, Margerita, Oprić, Kalina, Veprinac, Brdo, Punta Kolova, OŠ Dobreć, Poljane, Slatina, Vijolica, Kosovo I, Kosovo II, Ičići održavana su, putem Parkova d.o.o., u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.). Na održavanje je preuzeto i novouređeno igralište na trgu u Iki, kao i igralište na kupalištu Slatina koje je uređeno iz sredstava hitnih intervencija. Dječja igrališta Tomaševac, plaža Miramar, Lipovica, Ičići-plaža održavaju se u sklopu pozicije održavanje plaža i kupališta.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta i obuhvaća održavanje 218 cesta (62,07 km). Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva ostvareno je do razine osiguranih sredstava, čime se osiguralo funkcioniranje ophodarske službe, čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i udesa, popravci udarnih rupa i manjih površina, betonskih kolnika, bankina, održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, košenje trave i orezivanje zelenila, kršenje raslinja uz cestu te popravak potpornih i obložnih zidova.

Obnova postojeće i horizontalne signalizacije realizirana je u skladu sa planom. Obnova se obavlja u okviru raspoloživih sredstva, s time što su prioritet elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa.

Iz ove stavke treba istaknuti da je na vertikalnoj signalizaciji obavljeno 475 intervencija zamjena postojećih znakova, 265 intervencija ispravljanja prometnih znakova, postavljena su 82 prometna znaka kao i druge aktivnosti vezane za održavanje vertikalne prometne signalizacije u ispravnom stanju.

Obavljeni su radovi na održavanju horizontalne prometne signalizacije i to: pješački prijelazi i otoci 2.331 m2, oznake na kolniku 225 kom, crte 3120 m, ostalih oznaka na kolniku 211 kom, izrada horizontalne signalizacije hladnom plastikom 34 m2, strojno brisanje oznaka 15,8 m2., kao i održavanje 15 svjetlosnih znakova.

Do razine osiguranih sredstava sanirana su i oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića, kao i prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna).

U cijelosti su utrošena i sredstva za rad zimske službe te je Komunalac uspješno održavao prometnice u zimskim uvjetima i početkom godine, kao i kod posljednjeg snijega u prosincu 2012. godine. Ukupno je potrošeno 28 t. soli, 130 m3 rizle, 498 sati rada raznih vozila zimske službe, 2040 sati rada, te ostale aktivnosti na realizaciji plana funkcioniranja zimske službe.

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica ostvareno je putem Parkova, i ona su održavana u stanju funkcionalne ispravnosti. Utrošena sredstva su manja od planiranih radi manjeg broja oštećenja (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada).

S pozicije hitnih popravaka i intervencija te uspostave privremenih režima prometa, osigurani su prometni zahvati u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl

5. Održavanje groblja

Redovno održavanje i uređenje spomenika - u cijelosti je realizirano putem Parkova. Obavljeno je redovno održavanje, čišćenja i uređenja spomenika palim borcima u Opatiji, Veprincu, Poljanama, Dobreću, Učki, Iki i Ičićima, uključujući i spomenike borcima Domovinskog rata u Voloskom i Opatiji, dva puta godišnje.

Planom je bilo predviđeno plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije - poginuli branitelji Domovinskog rata i osobe zaslužne za razvoj Opatije te je to i realizirano. Minimalna sredstva planirana za održavanje i popravak grobnih mjesta nisu realizirana jer za istima nije bilo potrebe.

6. Javna rasvjeta

Utrošak električne energije - podmireni su troškovi utroška struje - funkcioniranje javne rasvjete (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.820.000 kWh za oko 3.300 različitih rasvjetnih tijela).

Održavanje javne rasvjete - poslovi održavanja javne rasvjete povjereni su od 2010. godine Komunalcu i on iste uspješno obavlja (zamijenjeno je 397 raznih žarulja, 590 kom armatura ili dijelova armatura, 907 m raznih vodova, 722 sati rada autokošare i 672 sati rada brigadnog vozila).

Dekoracija grada - Dekoracija grada svjetlećim elementima postavljena je za Božićne i Novogodišnje praznike te za vrijeme karnevala i Uskrsa (125 svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, 35 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada, 24 elementa dekoracije postavljena preko ceste, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje na 132 stupa javne rasvjete).

Obavljanje poslova svjetlosne dekoracije, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, povjereno je najpovoljnijem ponuđaču, dok poslove dekoracije zastavama obavljaju Parkovi.

7. Održavanje pomorskog dobra

Sve stavke redovnog održavanja pomorskog dobra realizirane su u cijelosti u planiranom obimu.

Održavanje obalnog puta je povjereno Parkovima.

Površina obalnog puta iznosi 24.967 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća: orezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2; orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta -1.500 m2; pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove - 3.500 m2; odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica; odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l - 26.720 pražnjenja posuda, kao i čišćenje finog pijeska na plažama Ičići i Tomaševac, kao i hitne intervencije na saniranju oštećenja i nepredviđenih događaja.

Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža odvijalo se je u uobičajenom obimu, a održavanjem je bilo obuhvaćeno 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2) te plaže Lipovica, Škrbići i Tomaševac, kao i dječja igrališta Tomaševac, plaža Miramar, Lipovica i Ičići. U 2012. godini u navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera te vaterpolo igrališta HVS-a.

Kroz ovo održavanje snosi se i trošak održavanja plaže Ika (27.490,00 kn), kao i sufinanciranje troškova plaže Ičići (296.350,00 kn). Na plaži Ičići koncesiju imaju Parkovi Opatija, no kako gospodarske aktivnosti na plaži ne mogu pokrivati troškove održavanja visokog standarda održavanja, kroz ovaj program pokrivaju se troškovi čišćenje i odvoz otpada, postava, popravci i skidanje psihološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 10 m3, postava protukliznih čepića na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine, kao i ostali sitniji radovi koje je potrebno obaviti.

Javnim automatskim WC-om na plaži Ika i Ičići upravlja Komunalac Opatija dok klasičnim WC-ima na plaži Ičići upravljaju Parkovi Opatija koji iz naplate korištenja tog WC-a u ljetnoj sezoni podmiruju troškove njihovog redovnog održavanja.

Postavljanje i pražnjenje košarica, stepenica za ulaz u more, na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-stijenama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Javna rasvjeta na obalnom putu održava se u stanju funkcionalne ispravnosti tijekom cijele godine (173 rasvjetna tijela). Trošak održavanja je značajan radi činjenice da su instalacije izložene djelovanju mora kod visokih voda i olujnih juga pa je tada potrebno preventivno isključivati cijele dionice, a nakon prestanka nevremena čekati da se instalacije osuše prije njihovog ponovnog uključivanja. Nešto niži realizirani troškovi u odnosu na planirane rezultat su manjeg broja kvarova u odnosu na ranije godine.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

Komunalne akcije mjesnih odbora realizirane su prema zahtjevima mjesnih odbora, pri čemu treba istaknuti da mjesni odbori Pobri i Oprić nisu iskoristili svoja sredstva.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Financirani su radovi hitnih intervencija uslijed elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

Na teret ove stavke ukupno su izvršene 47 razne hitne intervencije (od uklanjanja brojnih srušenih ili osušenih stabala i sanacija šteta koje su pritom nastale) na raznim lokalitetima.

2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Svi radovi pojačanog održavanja izvedeni su u cijelosti u planiranom obimu:

1. Odvodnja atmosferskih voda

Izvedeni su radovi na uređenju oborinskih kanala u ul. A. Štangera kod kbr. 1, 2 i 3.

Radovi su izvedeni putem Komunalca.

2. Održavanje javnih površina

Postavljene su dječje sprave na novouređenom dječjem igralištu uz CS Ika.

Izvedeni su planirani radovi uređenja dijela parka Brunicki (sanitarna sječa, uklanjanje dijela stabala i panjeva, izravnavanje terena), s time što će isti biti nastavljeni u 2013. i narednim godinama.

Izvedeni su u cijelosti planirani radovi uređenja Brituha (plato) u Veprincu, prema projektu prihvaćenom od Ministarstva kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci i po njihovom nadzoru. U 2013. g. nastaviti će se sa radovima na zaštiti dijela zidina i stražarnice.

Svi radovi iz ove stavke realizirani su putem Parkova.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Putem Komunalca realizirani su svi radovi pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta:

Radovi uređenja gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama odnosili su se na popločavanje nogostupa duž ulice M. Tita u Opatiji s žutim pločicama te je postavljeno 610 m2 pločica na dionici od Gorova do spoja Radničke ulice i ul. M. Tita.

Od ostalih radova na nerazvrstanim cestama, izgrađene su nove parkirne površine u naselju Kosovo (8 PM, ul. 1. istarske čete), te se je završena prva faza radova na izgradnji i uređenju javne površine u Dobreću (prostor između ceste Dobreć-Oprić te ceste za školu Dobreć).

4. Hitne intervencije i ostale obveze:

Sredstva hitnih intervencija za zahvate u prostoru vezane uz pripremu turističke sezone najvećim dijelom su utrošena na uređenje i opremanje dječjeg igrališta na Slatini, obzirom da Rivijera d.d. nije bila u mogućnosti pripremiti ni elementarno.

Sukladno planu, osigurana su i uplaćena sredstva naknade za korištenje odlagališta otpada Osojnici (sredstva se uplaćuju Općini Matulji).

Sredstva za subvencije linijskog prijevoza na području Grada Opatije uplaćena su sukladno zaključenim ugovorima i preuzetim obvezama i to Autotroleju 1.944.303,00 kn, a Autotransu 1.081.981,34 kn.

Klasa: 363-01/13-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 8. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10006&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr