SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. travanja 2013. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2011. godine, a izmjene i dopune usvojene na sjednicama 27. ožujka 2012. godine i 25. listopada 2012. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/11, 27/12 i 43/12).

II. OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA

Planirani prihodi za realizaciju Programa ostvareni su kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Ukupni prihodi za izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni su neznatno više od planiranog iznosa (0,3%), pri čemu su sredstva komunalnog doprinosa ostvarena za 9% manje od planiranog (478.069,30 kn, a radi prolongiranja obračuna i uplate jednog komunalnog doprinosa iz prosinca 2012. u prvi kvartal 2013. godine). Radi dobivenih pomoći iz proračuna PGŽ (600.000,00 kn) bilo je potrebno osigurati manja sredstva Proračuna Grada.

III. OSTVARENJE PLANIRANIH RASHODA

1. Planirani Program realizira se (radovi su završeni u 2012. godini ili se završavaju početkom 2013. godine) gotovo u svim pojedinačnim stavkama.

Jedini projekt čija realizacija nije započela jeste sufinanciranje sanacije obalnog zida kod ACI sa iznosom od 150.000,00 kn, radi nemogućnosti dogovora o realizaciji sa subjektima za koje smo očekivali da će također sufinancirati radove (PGŽ i ACI), te izrada elaborata za uris nerazvrstanih cesta u iznosu od 97.500,00 kn za koje su tek u rujnu 2012. godine utvrđena pravila o sadržaju elaborata, te za koje prvo treba biti proveden elaborat za uris Peršićeve ulice.

U ukupnim planiranim sredstvima ova dva projekta sudjeluju sa 2,3%.

Temeljem posebnih ugovora s investitorima o financiranju dokumentacije za izgradnju cesta, financirana je i dokumentacija za izgradnju dijela 3 ceste-spoj s ul. Carmen

Sylva (21.000,00 kn) te vodni doprinos za cestu uz Hotelijerski fakultet u Iki (ovi radovi nisu bili ugovoreni Programom gradnje, već se naručuju neposredno temeljem zaključenih ugovora o financiranju.

Kako su svi drugi projekti ugovoreni i u realizaciji, možemo konstatirati da će Program biti realiziran sa 97,7%.

2. Gledano po utrošenim sredstvima Programa u 2012. godini, od planiranih 10.661.617,00 kuna u 2012. godini utrošeno je ukupno 7.717.043,68% ili 72,38% u odnosu na planirana sredstva.

Za započete ugovorene obveze koje se završavaju u 2013. godini prenijeti će se 2.625.128,50 kuna (24,6% planiranih sredstava).

Jedina stavka koja je realizirana u nešto nižoj visini od planiranih sredstava je sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenskog povećanja vozne karte (planirano 750.000,00 kn, ostvareno 682.619,45 kn), a što je rezultat stvarno ostvarenog prihoda po ovom osnovu.

3. Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

Odvodnja oborinskih voda

Sredstva na ovoj poziciji osigurana su 2-im rebalansom, za PDV koji se je naknadno morao obračunati na izgradnju oborinske kanalizacije koju je Grad realizirao preko Komunalca u razdoblju od 2006. do 2009. godine kroz Program izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa - Program Jadran, obzirom na stav revizije da se radi o osnovnom sredstvu Grada i da na njega mora biti obračunat PDV.

Dio sredstava za ovu namjenu u iznosu od 657.079,13 kn uplatiti će se i u 2013. godini.

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i puteva

U cijelosti su završeni radovi:

1) Rekonstrukcija dionice Šetališta Carmen Sylve od Nove ceste prema naselju Zora je u cijelosti završena (najveći dio radova završen je u 2011. godini). Cjelokupna investicija iznosi 7,65 mil., s time što je dio financiran kroz s Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (investitor je Grad Opatija), a dio po Programu vodoopskrbe (investitor je Komunalac d.o.o.). Pored same izgradnje ceste, uspjelo se je dobiti i novih 20-ak parkirnih mjesta na spoju ulice Šetalište C. Sylve - ulice Plahuti. Izgrađena je cesta sa dva kolnička traka po 2,75 m i nogostupom širine 1,5 m, dužine 498 m sa pripadajućom infrastrukturom (vodovod, sanitarna kanalizacija, oborinska kanalizacija, TK kanalizacija, javna rasvjeta). Uz investiciju Grada, HEP je položio kabele visokog i niskog napona. Obzirom da se je izvodio priključak oborinske kanalizacije na bujicu Vrutki, uređen je i dio ceste za Plahuti.

2) Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a - svi planirani radovi završeni su u cijelosti na dijelu Nove ceste, također su izvedeni i radovi na prelaganju instalacija na rubu Matuljske ceste. Dinamika radova prati dinamiku izgradnje stanova POS-a, te će u 2013. godini biti završen i dio radova Grada koji se odnosi na Matuljsku cestu (za što su sredstva osigurana u Proračunu za 2013. g.

3) Izgradnja pripadajuće infrastrukture vezana za izgradnju sportske dvorane - svi planirani radovi prilagođeni su dinamici izgradnje sportske dvorane, te se odvijaju u skladu s planiranom dinamikom na način da ne ometaju rad dvorane. Neutrošena sredstva iz 2012. g. prenijeti će se za istu namjenu u 2013. godinu.

4) Uklonjena je ruševina bivšeg kina Imperijal i na njegovom mjestu je privremeno uređeno parkiralište (po početka izgradnje novog Doma umjetnosti), koje je osiguralo 50-ak novih parkirnih mjesta u samom centru Grada.

7) Sredstva za projektnu dokumentaciju stambene ulice Kosovo - treća cesta nisu plaćena jer je za izrađene projekte trebalo prethodno ishoditi lokacijske dozvole, a to nije bilo moguće prije nego što se donesu izmjene i dopune UPU-a Opatija (donesene su koncem prosinca 2012. g.).

8) Za izgradnju stambene ulice Kosovo (produžetak postojeće) ugovoreno je sufinanciranje od strane privatnih investitora. Sukladno zaključenom ugovoru, izrađen je idejni projekt i glavni projekt, ishođena lokacijska dozvola, napravljen je parcelacijski elaborat, a u 2013. godini će biti u cijelosti završena dokumentacija, riješeni imovinsko pravni odnosi i započeta izgradnja ceste. Neutrošena sredstava iz 2012. g. prenijeti će se u 2013. za istu namjenu.

9) Izrađena je projektna dokumentacija za legalizaciju bus ugibališta na Kosovu, ishođena lokacijska dozvola i napravljen parcelacijski elaborat radi pokretanja postupka izvlaštenja.

10) Temeljem posebnih ugovora s investitorima o financiranju dokumentacije za izgradnju cesta, financirana je i dokumentacija za izgradnju dijela 3 ceste-spoj s Carmen Sylvom (21.000,00 kn) te plaćen vodni doprinos za cestu uz Hotelijerski fakultet u Iki (ovi radovi nisu bili ugovoreni programom, no sredstva za njih su u cijelosti osigurali i uplatili privatni investitori).

Nije ugovorena izrada elaborata za uris nerazvrstanih cesta u iznosu od 97.500,00 kn za koje su tek u rujnu 2012. godine utvrđena pravila o sadržaju elaborata, te za koje prvo treba biti proveden elaborat za uris Peršićeve ulice, koji je napravljen kao pilot projekt po kojemu će se stvoriti praksa za realizaciju drugih.

Javna rasvjeta

U 2012. g. smo konačno uspjeli ugovoriti sufinanciranje rekonstrukcije JR po programu energetske učinkovitosti sa Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša te su svi radovi izvršeni u cijelosti u listopadu 2012. godine. Sredstva koja je Fond trebao osigurati uplaćena su u cjelosti.

Izgradnja objekata i uređaja na pomorskom dobru

1) Najveći dio obveza iz ovog dijela programa odnosi se na sufinanciranje radova na lučkom području. Zaključeni su ugovori o sufinanciranju radova na uređenju lučkog područja u Iki, o izradi projektne dokumentacije za proširenje luke Opatija (do razine lokacijske dozvole), sufinanciranju izgradnje ljetnih vezova u luci Volosko, te uređenju dijela vezova u luci Ičići. Sve radove ugovorila je Lučka uprava, za luke Volosko i Ičići oni su završeni u cijelosti, za luku Ika su pred završetkom, dok se projektna dokumentacija za proširenje luke Opatije izrađuje i Grad je uključen u rasprave oko pojedinih rješenja koja će se primijeniti.

2) Pristupilo se je i u cijelosti je završena rekonstrukcija dijela šetnice u Ičićima od Caffe bara Calipso u pravcu lučice Ičići - I faza u dužini od 90 m (radovi će biti završeni u 3 faze, upravo je u tijeku druga faza koja se odvija koordinirano sa radovima ŽUC-a na rekonstrukciji spoja Poljanske ceste i Liburnijske ceste, dok je III faza planirana za 2014. g.).

3) Nastavno na radove Lučke uprave na uređenju dijela lučkog područja u Iki, Grad Opatija je u prosincu 2012. godine pristupio radovima na uređenju šetnice od spoja s lučkim područjem u pravcu Ike, za što je dio sredstava bio osiguran u Proračunu za 2012., a dio u Proračunu za 2013. godinu. Radovi II faze sada su pred završetkom.

4) Nije se uspjelo realizirati sufinanciranje sanacije obalnog zida kod ACI (150.000 kn), zbog nemogućnosti dogovora o realizaciji sa subjektima za koje smo očekivali da će također sufinancirati radove (PGŽ i ACI). Cjelokupna sanacija procjenjuje se na 600-700.000,00 kn.

5) Zamijenjena je dotrajala ograda obalnog puta sa ogradom tipa Opatija u ukupnoj dužini od 213 m.

Financiranje ostalih komunalnih djelatnosti

Svi planirani programi realizirani su u cijelosti:

- sufinancirana je nabavka autobusa Autotroleja iz namjenskog povećanja cijene vozne karte u visini stvarno ostvarenih prihoda (682.619,45 kn),

- ugovoreni su radovi na sanaciji Osojnice (sufinanciranje s općinama Lovran, Matulji i M. Draga), no dinamika radova se je u prosincu 2012. morala usporiti radi nepovoljnih vremenskih prilika i učestalih snježnih padavina ti će radovi biti završeni u prvoj polovici 2013. godine.

Klasa: 361-01/13-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 8. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje o  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10006&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr