SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
47. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
46. Odluka - suglasnost na tekst Sporazuma
45. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
44. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu
43. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu i projekcija za 2016.- 2017. godinu
42. Ispravak II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
41. Ispravak I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Kastva za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
34. Izmjene Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenika zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka
86. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka
85. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića 'Pahuljica' od roditelja - korisnika usluga
84. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Raba
83. Odluka o dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba
82. Odluka o dopuni djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Rab
81. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab s područja Grada Raba za nastavnu godinu 2015./2016.
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška
22. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
38. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle Boćarskom klubu ČAVLE ŠB
37. Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Čavle g. Špire Guberine
36. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Čavle Udruzi 'Čavjanske maškare'
35. Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Čavle
34. Odluka o osnivanju podružnice dječjeg vrtića 'Čavlić'
33. Odluka o prethodnoj suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čavlić
16. Odluka o javnom ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2605/1
15. Odluka o javnom ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao k.č.br. 10178
34. Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji
33. Statut Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji
29. I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu
28. Produženje provedbe ponovne javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice
34. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
22. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
21. Odluka o stipendiranju učenika i studenata sportaša
20. Odluka o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
19. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
18. Prva izmjena Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2015. godinu
17. Prva izmjena Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu
16. Prva izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu
15. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14. Prva izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
13. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
12. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu
41. Odluka o utvrđivanju prijedloga sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
40. I. Izmjena i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, za robe i usluge i od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, za radove
39. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
38. Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite Vinodolske općine
37. Odluka o usvajanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolska općina
36. Odluka o usvajanju Izvješća Načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Vinodolske općine za 2014. godinu
35. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu
34. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Vinodolske općine
33. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Vinodolske općine na projektu E-županija
16. Plan prijma u službu u Općini Vrbnik za 2015. godinu
2. Odluka o dopuni Cjenika Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr