SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

19.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/ 13 i 25/13), Općinsko vijećeOpćine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendije te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Ravna Gora.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinski načelnik Općine Ravna Gora u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno i ističe u raspisanom javnom natječaju.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

Članak 3.

Na javni natječaj za dodjelu stipendije iz članka 2. ove Odluke može se javiti najviše jedan učenik/student iz iste obitelji, odnosno iz jedne obitelji može se podnijeti samo jedna prijava na natječaj neovisno o tome da li se radi o prijavi učenika ili studenta.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) učenik

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je učenikdrugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole,

-da nije stariji od 20 godina,

-da uspjeh učenika u prethodnoj školskoj godini izražen prosjekom ocjena nije niži od 4,50 za četverogodišnji program, odnosno 3,00 za trogodišnji program.

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi.

b) student

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je student:

druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog
sveučilišnog studija ili stručnog studija,

druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,

-da nije stariji od 25 godina,

-da uspjeh studenta u prethodnoj godini studija izražen prosjekom ocjena nije niži od 3,00.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji ima status redovitog studenta na javnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:

-koji se obrazuju uz rad,

-koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

-koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 6.

Bodovanje i rangiranje kandidata obavlja se na temelju ostvarenih bodova, primjenom kriterija, kako slijedi:

1) Učenici srednjih škola

Bodovanje za učenike srednjih škola određuje se na način da se zbrajaju bodovi vrednovanjem školskog uspjeha i rezultata na natjecanjima.

a) Kriteriji za vrednovanje uspjeha:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Utvrđeni bodovi prema kriterijima iz članka 6. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na rang listama.

U slučaju istog broja bodova prednost ima kandidat s višim prosjekom unutar intervala ocjena za koji je predviđen jednak broj bodova.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik na početku školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora.

Članak 9.

Natječaj sadrži:

-naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-naznaku općih uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije,

-broj stipendija i visinu iznosa, posebno za učenike i studente,

-dužinu trajanja stipendije,

-rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

-naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

-rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 10.

Prijava se podnosi na obrascu predviđenim za tu svrhu.

Obrazac prijave može se podići u pisarnici Općine Ravna Gora ili na web stranici Općine Ravna Gora.

Uz obrazac prijave dostavljaju se sljedeći dokumenti:

1) presliku domovnice,

2) presliku izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista,

3) uvjerenje o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice,

4) potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

5) presliku svjedodžbe o uspjehu u prethodnoj godini školovanja za učenike, odnosno za studente prijepis ocjena prethodne godina studija,

6) dokaz o sudjelovanju na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju za učenike te dobivenim nagradama i priznanjima za studente.

Nepotpune i nepravodobne prijave se ne razmatraju.

Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Općinski načelnik utvrđujeprijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i to posebno za učenike i posebno za studente.

Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 6. ove Odluke.

Članak 12.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Svim kandidatima dostavlja se pismena obavijest o objavi prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora.

U roku osam dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu.

Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor osnovan, pa izmjeni redoslijed na predloženoj listi kandidata, ponovit će se postupak objave liste na oglasnoj ploči i na web straniciOpćine Ravna Gora.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor neosnovan, obavijestiti će o tome samo podnositelja prigovora pismenim putem.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 13.

Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

Općinski načelnik određuje dan kada će se sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Korisnici stipendije, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, na prikladan način i na vrijeme će se obavijestiti o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 14.

Na osnovi konačnog zaključka o dodjeli stipendije Općinski načelnik sa korisnicima stipendije sklapa ugovore o korištenju stipendije.

Ugovor o korištenju stipendije sadrži:

-ime, odnosno naziv ugovornih strana,

-naznaku da se radi o ugovoru o korištenju stipendije,

-naziv srednje škole ili visokog učilišta,

-iznos stipendije,

-vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,

-način isplate stipendije,

-način prestanka ugovora o stipendiranju,

-pretpostavke oslobođenja od povrata stipendije,

-druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 15.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

1.ako izgubi status redovitog učenika, odnosno redovitogstudenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja,

2.samovoljnim prekidom školovanja u tijeku školske/ akademske godine,

3.ako tijekom školske/akademske godine promijeni prebivalište s područja Općine Ravna Gora,

4.sporazumnim raskidom ugovora, na zahtjev korisnika stipendije.

Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije iz točke 1. do točke 3. ovog članka obavijestiti Jedinstveni upravni odjel radi prekida isplate stipendije.

Članak 16.

U slučaju prekida isplate stipendije zbog razloga navedenih u članku 15. ove Odluke, za stipendista nastupa obveza vraćanja cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije u roku i na način koji odredi Općinski načelnik.

Članak 17.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana po završetku školske /akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji se stipendira, odnosno potvrdu o upisu u sljedeću godinu studija ili dokaz o završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju.

Korisnik stipendije koji dostavi dokument iz stavka 1. ovog članka oslobađa se povrata cjelokupnog iznosa primljene stipendije, Odlukom Općinskog načelnika.

Članak 18.

Korisnik stipendije koji ne dostavi dokument iz stavka 1. članka 17. ove Odluke dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene stipendije.

Općinski načelnik, na zahtjev stipendiste, može odobriti povrat isplaćenog iznosa stipendije u obrocima i u roku koji ne može biti duži od ukupnog broja mjeseci u kojima je efektivno trajala isplata stipendije.

Ako se stipendist ne pridržava roka iz stavka 2. ovog članka, Općina Ravna Gora zatražit će putem suda povrat isplaćenog iznosa stipendije s pripadajućim kamatama.

Članak 19.

Općina Ravna Gora može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osigurati sredstva potrebna za daljnju isplatu stipendija.

U roku osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Općina Ravna Gora će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatiti će i zaostale rate.

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši njihovu isplatu i prati obveze vraćanja stipendija.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/06, 29/07, 41/09 i 37/10).

Članak 22.

Ugovori o korištenju stipendije Općine Ravna Gora zaključeni po Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 06, 29/07, 41/09 i 37/10) ostaju na snazi do njihovog isteka.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 604-02/15-01/1

URBROJ: 2112/07-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr