SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

20.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/ 13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata prema
socijalnim kriterijima

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija prema socijalnim kriterijima (u daljnjem tekstu: stipendija) učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Ravna Gora.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinski načelnik Općine Ravna Gora u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno i ističe u raspisanom javnom natječaju.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

Članak 3.

Na javni natječaj za dodjelu stipendije iz članka 2. ove Odluke može se javiti najviše jedan učenik/student iz iste obitelji, odnosno iz jedne obitelji može se podnijeti samo jedna prijava na natječaj neovisno o tome da li se radi o prijavi učenika ili studenta.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

c) učenik

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je učenik prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole,

-da nije stariji od 20 godina.

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi.

d) student

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je student:

prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija,

prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,

-da nije stariji od 29 godina,

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji ima status redovitog studenta na javnom visokom učilištu.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:

-koji se obrazuju uz rad,

-koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

-koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 6.

Bodovanje se vrši tako da se zbrajaju bodovi prema socijalnom kriteriju, a prema potrebi koristi se i kriterij prosjeka ocjena.

A.SOCIJALNI KRITERIJ

1.Ako je ostvareni prihod po članu zajedničkog obiteljskog kućanstva u razdoblju posljednja tri mjeseca (dokaz: potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine i sl. za prethodna tri mjeseca) od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

B.KRITERIJ PROSJEKA OCJENA

Bodovanje prema prosjeku ocjena primjenjuje se samo u slučaju da dva ili više učenika/studenta imaju isti broj bodova utvrđen na temelju socijalnog statusa, a ne može im se svima dodijeliti stipendija.

U tom slučaju prednost na listi kandidata ima učenik/ student s višim prosjekom ocjena iz prethodne školske/akademske godine zaokruženim na dvije decimale.

Za učenike prvih razreda srednje škole ocjenjuje se uspjeh iz 8. razreda osnovne škole, a studentima prve godine uspjeh se ocjenjuje na temelju svjedodžbe završnog razreda srednje škole.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 7.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik na početku školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora

Članak 8.

Natječaj sadrži:

-naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-naznaku općih uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije,

-broj stipendija i visinu iznosa, posebno za učenike i studente,

-dužinu trajanja stipendije,

-rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

-naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

-rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 9.

Prijava se podnosi na obrascu predviđenim za tu svrhu.

Obrazac prijave može se podići u pisarnici Općine Ravna Gora ili na web stranici Općine Ravna Gora.

Uz obrazac prijave dostavljaju se sljedeći dokumenti:

1) preslika domovnice,

2) preslika izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista,

3) uvjerenje o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice,

4) potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,

5) potvrda o prihodima domaćinstva (potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine i sl. za prethodna tri mjeseca),

6) dokaze (preslike rješenja, potvrde i sl.) o ispunjavanju ostalih socijalnih uvjeta iz članka 6. ove Odluke,

7) presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija, odnosno za ostale studente prijepis ocjena prethodne godina studija.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Članak 10.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Općinski načelnik na prijedlog Odbora za socijalna pitanja utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i to posebno za učenike i posebno za studente.

Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članaka 6. ove Odluke.

Članak 11.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Svim kandidatima dostavlja se pismena obavijest o objavi prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ravna Gora.

U roku osam dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu.

Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor osnovan, pa izmjeni redoslijed na predloženoj listi kandidata, ponovit će se postupak objave liste na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ravna Gora.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor neosnovan, obavijestit će o tome samo podnositelja prigovora pismenim putem.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 12.

Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

Općinski načelnik određuje dan kada će se sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Korisnici stipendije, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, na prikladan način i na vrijeme će se obavijestiti o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 13.

Na osnovi konačnog zaključka o dodjeli stipendije Općinski načelnik sa korisnicima stipendije sklapa ugovore o korištenju stipendije.

Ugovor o korištenju stipendije sadrži:

-ime, odnosno naziv ugovornih strana,

-naznaku da se radi o ugovoru o korištenju stipendije,

-naziv srednje škole ili visokog učilišta,

-iznos stipendije,

-vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,

-način isplate stipendije,

-način prestanka ugovora o stipendiranju,

-druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 14.

Korisniku stipendije prestaje pravo na stipendiju iz sljedećih razloga:

1.ako izgubi status redovitog učenika, odnosno redovitog studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja,

2.samovoljnim prekidom školovanja u tijeku školske/ akademske godine,

3.ako tijekom školske/akademske godine promijeni prebivalište s područja Općine Ravna Gora.

Članak 15.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana po završetku školske /akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji se stipendira, odnosno potvrdu o upisu u sljedeću godinu studija ili dokaz o završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju.

Članak 16.

Općina Ravna Gora može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osigurati sredstva potrebna za daljnju isplatu stipendija.

U roku osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Općina Ravna Gora će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatiti će i zaostale rate.

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vodi evidenciju odobrenih stipendija i vrši njihovu isplatu.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnim stipendijama Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 06, 29/07, 41/09 i 37/10).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 604-02/15-01/2

URBROJ: 2112/07-01-15-3

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr