SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 24. Petak, 31. srpnja 2015.
OPĆINA RAVNA GORA

21.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/09, 12/ 13 i 25/13), Općinsko vijećeOpćine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendiranju učenika i studenata sportaša

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima sportašima, postupak dodjele stipendije te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Ravna Gora.

Visinu mjesečnog iznosa stipendije, kao i broj učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinski načelnik Općine Ravna Gora u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima za svaku školsku/akademsku godinu posebno i ističe u raspisanom javnom natječaju.

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

Članak 3.

Na javni natječaj za dodjelu stipendije iz članka 2. ove Odluke može se javiti najviše jedan učenik/student iz iste obitelji, odnosno iz jedne obitelji može se podnijeti samo jedna prijava na natječaj neovisno o tome da li se radi o prijavi učenika ili studenta.

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA I KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

e) učenik

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je učenikprvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole,

-da je član sportskog kluba čije je sjedište na području Općine Ravna Gora,

-da nije stariji od 20 godina,

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi.

f) student

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da ima prebivalište na području Općine Ravna Gora,

-da je student:

prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija,

prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,

-da je član sportskog kluba čije je sjedište na području Općine Ravna Gora,

-da nije stariji od 25 godina.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student:

a) koji ima status redovitog studenta na javnom visokom učilištu

b) koji je izvanredno upisan uz uvjet da je nezaposlen.

Članak 5.

Pravo na stipendiju nemaju učenici ili studenti:

-koji se obrazuju uz rad,

-koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

-koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju.

Članak 6.

Bodovanje i rangiranje kandidata obavlja se na temelju ostvarenih bodova na način da se zbrajaju bodovi vrednovanjem statusnog kriterija i kriterija postignutih sportskih rezultata.

1.STATUSNI KRITERIJ

Statusni kriterij sportaša vrednuje se iznosom bodova na temelju važećeg rješenja o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Ukoliko se dogodi da dva ili više učenika/studenta imaju isti broj bodova utvrđen na temelju kriterija iz članka 6. ove Odluke prednost na listi kandidata ima učenik/student s višim prosjekom ocjena iz prethodne školske/akademske godine zaokruženim na dvije decimale.

Za učenike prvih razreda srednje škole ocjenjuje se uspjeh iz 8. razreda osnovne škole, a studentima prve godine uspjeh se ocjenjuje na temelju svjedodžbe završnog razreda srednje škole.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 8.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik na početku školske/akademske godine.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora.

Članak 9.

Natječaj sadrži:

-naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-naznaku općih uvjeta i kriterija za dodjelu stipendije,

-broj stipendija i visinu iznosa, posebno za učenike i studente,

-dužinu trajanja stipendije,

-rok za podnošenje prijava i prilozi koji se prilažu uz prijavu,

-naziv tijela kojem se zahtjevi podnose,

-rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Članak 10.

Prijava se podnosi na obrascu predviđenim za tu svrhu.

Obrazac prijave može se podići u pisarnici Općine Ravna Gora ili na web stranici Općine Ravna Gora.

Uz obrazac prijave dostavljaju se sljedeći dokumenti:

7) preslika domovnice,

8) preslika izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista,

9) uvjerenje o prebivalištu ili preslika važeće osobne iskaznice,

10) preslika rješenja o kategorizaciji sportaša,

11) potvrda o članstvu u sportskom klubu,

12) dokaz o postignutim sportskim rezultatima,

13) potvrda o redovnom upisu u tekuću školsku godinu, odnosno potvrdu o redovnom/izvanrednom upisu u tekuću akademsku godinu,

14) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izvanredne studente,

15) presliku svjedodžbe o uspjehu u zadnjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija, odnosno za ostale studente prijepis ocjena prethodne godina studija.

Nepotpune i nepravodobne prijave se ne razmatraju.

Članak 11.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Općinski načelnik utvrđujeprijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i to posebno za učenike i posebno za studente.

Prijedlog liste kandidata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 6. i 7. ove Odluke.

Članak 12.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Ravna Gora u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Svim kandidatima dostavlja se pismena obavijest o objavi prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ravna Gora.

U roku osam dana od dana objavljivanja liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu.

Općinski načelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za prigovor.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor osnovan, pa izmjeni redoslijed na predloženoj listi kandidata, ponovit će se postupak objave liste na oglasnoj ploči i na web straniciOpćine Ravna Gora.

Ako Općinski načelnik utvrdi da je prigovor neosnovan, obavijestiti će o tome samo podnositelja prigovora pismenim putem.

Odluka o prigovoru je konačna.

Članak 13.

Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

Općinski načelnik određuje dan kada će se sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Korisnici stipendije, s kojima će se sklopiti ugovor o stipendiranju, na prikladan način i na vrijeme će se obavijestiti o danu i mjestu potpisivanja ugovora.

Članak 14.

Na osnovi konačnog zaključka o dodjeli stipendije Općinski načelnik sa korisnicima stipendije sklapa ugovore o korištenju stipendije.

Ugovor o korištenju stipendije sadrži:

-ime, odnosno naziv ugovornih strana,

-naznaku da se radi o ugovoru o korištenju stipendije,

-naziv srednje škole ili visokog učilišta,

-iznos stipendije,

-vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,

-način isplate stipendije,

-način prestanka ugovora o stipendiranju,

-druga prava i obveze ugovornih strana.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 15.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno osim u slučaju ako učenik/student:

-izgubi status redovitog učenika, odnosno redovitog/ izvanrednog studenta uslijed izricanja odgojne mjere isključenja,

-samovoljno prekine školovanje u tijeku školske/akademske godine,

-tijekom školske/akademske godine promijeni prebivalište s područja Općine Ravna Gora,

-za vrijeme dobivanja stipendije pravomoćno bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora,

-u vrijeme dobivanja stipendije više ne bude član sportskog kluba na osnovu kojeg je ostvario pravo na sportsku stipendiju,

-se utvrdi da je za vrijeme dobivanja stipendije uzimao ili uzima nedozvoljena stimulativna sredstva,

-u vrijeme dobivanja stipendije, bez opravdanih razloga, odbije nastupiti na nacionalnu sekciju te ako bez opravdanih razloga odbije nastupiti za sportski klub čiji je član

-svojim nedoličnim ponašanjem narušava ugled sportskog kluba, Općine Ravna Gora ili Republike Hrvatske.

Članak 16.

U slučaju prekida isplate stipendije zbog razloga navedenih u članku 15. ove Odluke, za stipendista nastupa obveza vraćanja cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije u roku i na način koji odredi Općinski načelnik.

Članak 17.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana po završetku školske /akademske godine dostaviti presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji se stipendira, odnosno potvrdu o upisu u sljedeću godinu studija ili dokaz o završenom preddiplomskom ili diplomskom studiju.

Članak 18.

Općina Ravna Gora može privremeno ili trajno prekinuti isplatu stipendija ukoliko zbog nastupa izvanrednih okolnosti u financiranju više nije u stanju osigurati sredstva potrebna za daljnju isplatu stipendija.

U roku osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je o tome obavijestiti korisnike stipendije.

Po prestanku problema u financiranju Općina Ravna Gora će nastaviti s isplatom stipendija, a ovisno o mogućnostima isplatiti će i zaostale rate.

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vodi evidenciju odobrenih stipendija, vrši njihovu isplatu i prati obveze vraćanja stipendija.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 604-02/15-01/3

URBROJ: 2112/07-01-15-2

Ravna Gora, 22. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=944&mjesto=51314&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr