SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
41. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
40. Mišljenje na Prijedlog mreže javne zdravstvene službe
39. Dopuna Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2024. godini
38. Odluka o izboru članova Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
37. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Grčevo, Grad Rijeka
36. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj
35. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Krk, Grad Krk
34. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izložbenog prostora tradicijske brodogradnje u drvu i sportsko-rekreacijske djelatnosti, Općina Malinska-Dubašnica
33. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta s terasom na k.č. 4223/2, k.o. Ledenice, Povile, Grad Novi Vinodolski
32. Odluka o posebnoj upotrebi pomorskog dobra za gradnju i korištenje priključka na elektroenergetsku mrežu na dijelu k.č. 4786/2, k.o. Stari grad, Grad Rijeka
31. Plan upravljanja pomorskim dobrom Primorsko–goranske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine
30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Rab
29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Opatija - Lovran-Mošćenička Draga
28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Mali Lošinj
26. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Krk
25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Crikvenica
24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Cres
23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena
22. Odluka o zaduživanju Primorsko-goranske županije za realizaciju projekta Zdravstveni centar Rujevica Zapad
21. Odluka o financiranju projekta izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica Zapad
20. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka
19. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava Srednjoj školi Ambroza Haračića, Mali Lošinju sklopu projekta MREŽA KOM5ENTNOSTI – EU projekt
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
17. Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za sufinanciranje redovne djelatnosti županijskih domova za starije osobe u 2024. godini
16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2024. godini
15. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva u 2024. godini
14. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2024. godini
13. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranskežupanije
12. Program javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
11. Program javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
10. Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu
9. Odluka o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
9. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
27. Ugovor br. 26-07/24 o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
5. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2024. godinu
4. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2023. godinu
3. Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Lopar u 2024. godini
2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za razdoblje 2024. - 2028. godine
16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2027. godine
15. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2024. godinu
14. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima financiranja izrade projektne dokumentacije za krovne fotonaponske elektrane na području općine Omišalj u 2024. godini
13. Odluka o Izmjeni odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj
12. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu
11. Odluka o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2024. godini
10. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Omišalj
9. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2028. godine
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za 2023. godinu
3. Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr