SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), a u vezi s člankom 221. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 62. stavka 4. i članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene
– sportske luke Grčevo, Grad Rijeka

Članak 1.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Grčevo, Grad Rijeka („Službene novine“ broj 4/14) – dalje u tekstu: Odluka o davanju koncesije, temeljem koje je s Sportskim ribolovnim klubom „Viktor Lenac“ (dalje u tekstu: Koncesionar) dana 1. travnja 2014. godine sklopljen Ugovor broj P002/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Grčevo, Grad Rijeka (dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji).

Članak 2.

U članku 4. Odluke o davanju koncesije riječi: „na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina“ zamjenjuju se riječima „na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci“.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru).

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Sportski ribolovni klub „Viktor Lenac“ Koncesionar je na temelju Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Grčevo, Grad Rijeka („Službene novine“ broj 4/14) i Ugovora broj P002/07/2014 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – sportske luke Grčevo, Grad Rijeka od dana 1. travnja 2014. godine sklopljenog na vremensko razdoblje od 10 godina. Sukladno navedenome koncesija traje do 1. travnja 2024. godine.

Budući da radi nedavne izmjene prostorno planske dokumentacije Grada Rijeke, a time i izmjene granica lučkog područja luke posebne namjene sportske luke Grčevo, te potom njene provedbe u katastru i zemljišnoj knjizi neće biti moguće po isteku postojećeg Ugovora o koncesiji, odabrati novog koncesionara i sklopiti novi ugovor o koncesiji, predlaže se produljenje postojećeg Ugovora o koncesiji na rok od 6 mjeseci.

Davatelj koncesije produljuje rok trajanja postojeće koncesije za šest mjeseci u skladu s člankom 62. stavak 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), a sve po isteku postojeće koncesije dana 1. travnja 2024. godine, u cilju kontinuiranog upravljanja sportskom lukom.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-63

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr