SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/24), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu („Narodne novine' broj 10/24), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2024. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini („Narodne novine“ broj 10/24, dalje u tekstu: Odluka), utvrđen je minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova u iznosu od 1.721.831,00 eura.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Županija) je tijekom 2023. godine ostvarila 56.404,27 eura više sredstava iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentralizirane funkcije socijalne skrbi u odnosu na utvrđeni minimalni financijski standard.

Ukupno raspoloživa sredstva za financiranje decentralizirane funkcije socijalne skrbi u domovima za starije osobe čiji je osnivač Županija (dalje u tekstu: domovi za starije osobe ili domovi) u 2024. godini iznose 1.778.235,27 eura.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene raspoređuju se domovima prema kriterijima:

 • broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,
 • odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi.

  Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih.

  Sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređuju se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

  Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

  Sredstva za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se domovima prema kriterijima:

 • stanja prostora i opreme te njihova udovoljavanja zahtjevima iz Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,
 • poboljšanja uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima.

  Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

  Sredstva za hitne intervencije raspoređuju se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

  III.

  Sredstva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 1.778.235,27 eura raspoređuju se domovima za starije osobe:

 • DZSO KANTRIDA560.591,27 eura
 • DZSO VOLOSKO486.157,00 eura
 • DZSO MALI KARTEC441.427,00 eura
 • DZSO MARKO A. STUPARIĆ290.060,00 eura

  IV.

  Sredstva iz točke III. Ove Odluke namijenjena su za pokriće rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode u iznosu od 1.628.791,27 eura i nabavu nefinancijske imovine te sredstva za potrebe hitnih intervencija u iznosu od 149.444,00 eura, na slijedeći način:

 • DZSO KANTRIDA:

  - za rashode za zaposlene 429.782,27 eura

  - za materijalne i financijske rashode66.692,00 eura

  - za nefinancijsku imovinu

  i hitne intervencije64.117,00 eura

 • DZSO VOLOSKO:

  - za rashode za zaposlene 345.909,00 eura

  - za materijalne i financijske rashode 110.000,00 eura

  - za nefinancijsku imovinu

  i hitne intervencije30.248,00 eura

 • DZSO MALI KARTEC:

  - za rashode za zaposlene394.405,00 eura

  - za materijalne i financijske rashode23.000,00 eura

  - za nefinancijsku imovinu

  i hitne intervencije24.022,00 eura

 • DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

  - za rashode za zaposlene216.730,00 eura

  - za materijalne i financijske rashode42.273,00 eura

  - za nefinancijsku imovinu

  i hitne intervencije 31.057,00 eura

  V.

  Sredstva iz točke IV. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

 • sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec,
 • sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno.

  Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

  Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

 • dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,
 • računa za isporučenu robu i obavljene usluge,
 • privremene i okončane situacije za izvedene radove,
 • odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

  U izvanrednim situacijama moguće je sredstva za hitne intervencije doznačiti direktno na račun doma za starije osobe.

  VI.

  Doznaka sredstava iz točki IV. ove Odluke izvršavat će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije za 2024. godinu .

  VII.

  Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da po opravdanoj potrebi i dostavljenom zahtjevu doma za starije osobe može izvršiti preraspodjelu planiranih sredstava između domova za starije osobe do visine od 132.722,00 eura, a u okviru planiranih rashoda iz točke III. ove Odluke.

  VIII.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 024-04/24-01/1

  URBROJ: 2170-01-01/5-24-28

  Rijeka, 29. veljače 2024.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  PREDSJEDNIK

  Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr