SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 46. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o posebnoj uporabi pomorskog dobra za gradnju
i korištenje priključka na elektroenergetsku mrežu
na dijelu k.č. 4786/2, k.o. Stari grad, Grad Rijeka

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj posebne upotrebe) daje trgovačkom društvu ACI Gitone d.o.o., 10000 Zagreb, Andrije Hebranga 32, OIB 09993394962 (dalje u tekstu: Ovlaštenik) na posebnu upotrebu pomorsko dobro za gradnju i korištenje priključka na elektroenergetsku mrežu na dijelu k.č. 4786/2, k.o. Stari grad, Grad Rijeka.

Ova Odluka temelji se na:

• Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/1-350-05/23-01/000059 i URBROJ: 531-06-2-1-1/1-23-0011 od 17. svibnja 2023. godine koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija

• Ugovoru o priključenju broj: 401 2-2009 6467-60009 422 koji je ACI Gitone d.o.o. sklopio s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka od 27. veljače 2023. godine i

• Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj 4012-70096467-100005368 koju je izdao HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka od 4. travnja 2023. godine.

Na temelju ove Odluke Davatelj posebne upotrebe će sa Ovlaštenikom sklopiti upravni ugovor o posebnoj upotrebi (dalje u tekstu: ugovor) kojim će se detaljno urediti odnosi između Davatelja posebne upotrebe i Ovlaštenika, a kojim Ovlaštenik stječe ovlaštenje za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Članak 2.

Posebna upotreba se daje na dijelu 25/3080 dijela k.č. 4786/2, k.o. Stari grad.

Površina pomorskog dobra koje se daje na posebnu upotrebu iznosi 25 m2.

Iznos investicije na pomorskom dobru iznosi 8.800,00 eura.

Izgradnja se odnosi na postavljanje kabelskog voda od granice luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Porto Baroš do planiranog susretnog postrojenja (trafostanica) koja je u ingerenciji HEP-a.

Ovlaštenik je dužan u roku od dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora ishodovati građevinsku dozvolu za predmetnu gradnju.

Sastavni dio ove Odluke čini Grafički prikaz u mjerilu 1:1000 s lomnim točkama koje označavaju površinu obuhvata posebne upotrebe izrađen je od trgovačkog društva GEO-VV d.o.o. koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Davatelj posebne upotrebe daje Ovlašteniku na posebnu upotrebu pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od dana sklapanja ugovora.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje uredno plaćati Davatelju posebne upotrebe godišnju naknadu u iznosu od 16,50 eura (slovima: šesnaesteuraipedesetcenti).

Davatelj posebne upotrebe zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za posebnu upotrebu (dalje u tekstu: naknada), ukoliko isto bude potrebno za vrijeme trajanja ugovora, u skladu s Uredbom iz članka 47. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML) nakon što ista bude donesena, a što će se utvrditi dodatkom ugovoru.

Članak 5.

Naknadu za razdoblje prve godine važenja posebne upotrebe Ovlaštenik je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora.

Naknadu za svaku iduću godinu važenja ugovora Ovlaštenik je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Za početnu i godinu u kojoj posebna upotreba ističe naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj posebna upotreba ističe naknadu je potrebno platiti do dana isteka ugovora.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade, Davatelj posebne upotrebe će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade o tome pisanim putem obavijestiti Ovlaštenika i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade i pripadajućih kamata, te će ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od ovlaštenika naplatiti naknadu za posebnu upotrebu po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

Članak 6.

Naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04) i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja posebne upotrebe detaljnije će se utvrditi ugovorom.

Članak 7.

Prije sklapanja ugovora Ovlaštenik je dužan dostaviti Davatelju posebne upotrebe:

• bjanko zadužnicu, solemniziranu kod javnog bilježnika, za dobro izvršenje posla za pokriće iznosa od 440 eura što predstavlja iznos od 5% od ukupne investicije na pomorskom dobru na kojem se daje posebna upotreba,

• bjanko zadužnicu, solemniziranu kod javnog bilježnika, za pokriće iznosa od 33,00 eura koji iznos predstavlja dvostruku naknadu, kao jamstvo za uredno plaćanje naknade,

• Izjavu Ovlaštenika o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika područja posebne upotrebe.

Članak 8.

Ovlaštenik se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu od onečišćenja na području koje mu je dodijeljeno na posebnu upotrebu u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ugovorom.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Ovlaštenik je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U slučaju ne postupanja Ovlaštenika na način propisan predviđen prethodnim stavcima ovog članka Davatelj posebne upotrebe može raskinuti ugovor.

Članak 9.

Ovlaštenik je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju posebne upotrebe na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj posebne upotrebe može tražiti od Ovlaštenika da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Ovlaštenik za vrijeme trajanja posebne upotrebe svojevoljno odustane od ugovora, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju posebne upotrebe u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja posebne upotrebe.

Članak 10.

Područje koje se dodjeljuje na posebnu upotrebu pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Članak 11.

Posebna upotreba može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja posebne upotrebe nastanu promjene zbog kojih se je u javnom interesu potrebno prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje kablova, ugradnja instalacija i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ovlaštenik je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj posebne upotrebe.

Članak 12.

Ugovor se može izmijeniti ako bi zbog okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo bitno otežano, ta strana može zahtijevati da se ugovor izmijeni sukladno nastalim okolnostima.

O izmjeni ugovora ugovorne se strane moraju suglasiti.

Članak 13.

Davatelj posebne upotrebe može jednostrano raskinuti ugovor kada se Davatelj i Ovlaštenik ne suglase o izmjeni ugovora ili ako Davatelj posebne upotrebe ili treće osobe uključene u ugovor na takvu izmjenu ne pristanu.

Ukoliko Ovlaštenik ne ispunjava obveze iz ugovora, davatelj posebne upotrebe jednostrano će raskinuti ugovor, a ukoliko je neispunjavanjem obveze iz ugovora Davatelju posebne upotrebe nastala šteta, Davatelj posebne upotrebe ima pravo od stranke potraživati naknadu štete.

Davatelj posebne upotrebe može jednostrano raskinuti ugovor i kad je to potrebno radi otklanjanja teške i neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, ako se to ne bi moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava,

Davatelj posebne upotrebe raskida ugovor rješenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi raskida i određen iznos štete ukoliko je Davatelju posebne upotrebe šteta nastala.

Protiv rješenja o raskidu upravnog ugovora može se pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

Ugovor je ništetan i kad je ništetan dio ugovora, osim ako bi ugovor proizvodio pravne učinke i bez tog dijela.

Ništetnost ugovora utvrđuje sud nadležan za upravne sporove na temelju tužbe Ovlaštenika ili Davatelja posebne upotrebe.

Ništetan ugovor ne proizvodi pravne posljedice.

Članak 15.

Raskidom ugovora prestaju sva prava Ovlaštenika te je Ovlaštenik dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja posebne upotrebe.

Članak 16.

Nadzor nad izvršavanjem preuzetih obveza na temelju ove Odluke i ugovora provodi Davatelj posebne upotrebe.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije, te inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije.

Ovlaštenik je u provođenju nadzora dužan surađivati s tijelima koja provode nadzor.

Članak 17.

Ugovor se ne smije sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke Ovlašteniku. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor se sklapa kad ova Odluka postane izvršna.

Ovlaštenik može u roku od 30 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem posebne upotrebe sklopiti ugovor, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora, a ova Odluka će se ukinuti.

Za Davatelja posebne upotrebe ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Dana 6. veljače 2024. godine kompletiran je zahtjev trgovačkog društva ACI Gitone d.o.o., 10000 Zagreb, Andrije Hebranga 32, OIB 09993394962, za posebnu upotrebu pomorskog dobra za kabelski vod koji se gradi na dijelu k.č. 4786/2, k.o. Stari grad.

Posebna upotreba se daje u svrhu izgradnje infrastrukture koja se nalazi izvan područja koncesije luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Porto Baroš, u skladu Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/1-350-05/23-01/000059 i URBROJ: 531-06-2-1-1/1-23-0011 od 17. svibnja 2023. godine koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija – dalje u tekstu: Lokacijska dozvola.

Predmetna gradnja infrastrukture navedena je u Lokacijskoj dozvoli u točki II. pod nazivom Faznost izgradnje u 1. fazi 1. etape prema kojoj se gradi priključak na elektroenergetsku mrežu od susretnog postrojenja do ulaza u luku.

Uz zahtjev za posebnu upotrebu dostavljan je:

• Ugovor o priključenju broj: 401 2-2009 6467-60009 422 koji je ACI Gitone d.o.o. sklopio s HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka od 27. veljače 2023. godine – dalje u tekstu: Ugovor o priključenju i

• Elektroenergetska suglasnost (EES) broj 4012-70096467-100005368 koju je izdao HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka od 4. travnja 2023. godine.

Na temelju članka 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) investitor komunalne infrastrukture i sanacije terena u naselju je jedinica lokalne samouprave ili trgovačko društvo koje obavlja odgovarajuću komunalnu djelatnost, a druge infrastrukture javnopravno tijelo ili druga osoba koja je istu prema posebnom propisu ovlaštena graditi.

Ugovorom o priključenju regulirani su međusobni odnosi HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka s ACI Gitone d.o.o. u svezi financiranja i izgradnje elektroenergetskih objekata potrebnih za priključenja građevine, odnosno luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Porto Baroš na elektroenergetsku mrežu.

Naknada za posebnu upotrebu obračunava se u iznosu od 0,66 eura/m2 i iznosi 16,50 eura.

Posebna upotreba se daje na razdoblje od 20 godina.

Iznos investicije na pomorskom dobru iznosi 8.800,00 eura, a odnosi se na izgradnju infrastrukture odnosno postavljanje elektroenergetskog kabela.

Odredbom članka 46. stavka 4. ZPDML utvrđeno je da se posebna upotreba pomorskog dobra daje na rok do 20 godina, a da je davatelj posebne upotrebe Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju posebne upotrebe koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-53

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr