SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

22.

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 28. stavka 1. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 22. stavka 2. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu („Službene novine“ broj 48/23) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o zaduživanju Primorsko-goranske županije

za realizaciju projekta Zdravstveni centar
Rujevica Zapad

Članak 1.

Primorsko-goranska županija u 2024. godini kreditno će se zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak („HBOR“) u iznosu do 8.900.000,00 eura za realizaciju kapitalnog projekta K900901 Zdravstveni centar Rujevica Zapad, planiranog u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Kreditno zaduženje iz članka 1. ove Odluke provest će se pod sljedećim uvjetima:

·  Vrsta kredita: izravni dugoročni kredit u eurima putem programa kreditiranja Investicije javnog sektora

·  Iznos kredita: do 8.900.000,00 eura

·  Redovna kamatna stopa: 3,54% godišnje, fiksna u skladu s Programom kreditiranja. Ukoliko projekt zadovoljava uvjete Financijskog instrumenta Fond subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) postoji mogućnost subvencioniranja kamatne stope za kapitalno ulaganje, bez PDV-a

·  Interkalarna kamata: u razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno

·  Zatezna kamata: u skladu s važećim Pravilnikom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva

·  Naknada za obradu kredita: 0,2% jednokratno, prije prvog korištenja

·  Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice

·  Naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se

·  Krajnji rok korištenja kredita: 31. prosinca 2025. godine

·  Rok otplate (nakon razdoblja korištenja): 15 godina bez počeka

·  Način otplate: u 60 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (1. rata dospijeva 31.3.2026. godine)

·  Instrumenti osiguranja: zadužnice i mjenice.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za izdavanje instrumenata osiguranja nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske i sklapanja ugovora o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sukladno članku 120. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-39

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr