SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 49/12, 31/13 i 27/21), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst- i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izboru članova Vijeća seniora
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Vijeća seniora Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Vijeće seniora) izabiru se:

1. Gordana Stolfa, za članicu,
Marijan Haupert, za zamjenicu članice,

2. Dinko Jurjević, za člana,
Denise Defranza, za zamjenicu člana,

3. Ivan Skender, za člana,
Josip Juretić, za zamjenika člana,

4. Jadranka Andrić-Maravić, za članicu,
Mirjana Rački, za zamjenicu članice,

5. Jasna Krstović, za članicu,
Mirjana Perković, za zamjenicu članice,

6. Marijan Turina, za člana,
Aldo Valenčić, za zamjenika člana,

7. Ljubica Vujnović, za članicu,
Josip Briški za zamjenika članice,

8. Goran Petrc, za člana,
Jasna Turak, za zamjenicu člana,

9. Sonja Maksan Trbović, za članicu,
Ivan Vidović, za zamjenika članice.

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-65

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr