SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

36.

Na temelju članka 2. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 63. stavka 3., članka 65. stavka 1., članka 66. stavka 1. i članka 104. stavaka 6. i 7. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 11. siječnja 2024. godine (KLASA: 342-01/24-02/1, URBROJ: 2170-07-02/5-24-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu uzgoja
riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj

Članak 1.

Dana 16. ožujka 2010. godine Županijska skupština Primorsko–goranske županije donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj („Službene novine“ broj 9/10 – dalje u tekstu: Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja) temeljem koje je za najpovoljnijeg ponuditelja odabrano trgovačko društvo „Osorski otoci“ d.o.o.

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dana 3. svibnja 2010. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu uzgoja riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj (KLASA: 342-01/09-01/29, URBROJ: 2170/1-11/6-10-19) od 3. svibnja 2010. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji,

Dana 27. listopada 2016. godine Županijska skupština Primorsko–goranske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj („Službene novine“ broj 28/16 – dalje u tekstu: Odluka o davanju suglasnosti).

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti dana 1. prosinca 2016. godine sklopljen je Ugovor o prijenosu koncesije s koncesionara trgovačkog društva „Osorski otoci“ d.o.o. na koncesionara trgovačko društvo „Osorčica“ d.o.o.

Ovom Odlukom daje se suglasnost na prijenos koncesije i mijenja se dosadašnji koncesionar trgovačko društvo „Osorčica“ d.o.o. te koncesionar postaje trgovačko društvo „Orada Adriatic“ d.o.o., Turion 22, 51557 Cres, OIB: 86840413543 – dalje u tekstu: Novi koncesionar.

Članak 2.

U članku 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja mijenja se naziv najpovoljnijeg ponuditelja te se riječi:

„Osorski otoci“ d.o.o., Osor bb, 51 554 Nerezine, MB 2430444“,

mijenjaju i glase:

„Orada Adriatic“ d.o.o., Turion 22, 51557 Cres, OIB: 86840413543“.

Članak 3.

U članku 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja stavak 3. mijenja se i glasi:

„Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama iz članka 57. Zakona o koncesijama Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.“

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Novom koncesionaru ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Sklapanjem Dodatka Ugovoru o koncesiji Novi koncesionar stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra za uzgoj riba u akvatoriju podno Osoršćice, Mali Lošinj, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je propisano:

- Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,

- Ugovorom o koncesiji,

- Odlukom o davanju suglasnosti i

- Ugovorom o prijenosu koncesije na pomorskom dobru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji, a ova Odluka prestaje važiti.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ostaju na snazi neizmijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Davatelj koncesije zaprimio je Zahtjev za prijenosom koncesije od trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o. iz razloga što je trgovačkom društvu „Orada Adriatic“ d.o.o., pripojeno je trgovačko društvo „Osorčica“ d.o.o.

Zahtjev trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o. za izmjenu koncesije sadrži:

- Rješenja Trgovačkog suda u Rijeci broj Tt-23/7468-3 i Tt 23/7470-3

- Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta, trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o., prema NKD-U 2007

- Izvadak iz Sudskog registra za trgovačko društvo „Orada Adriatic“ d.o.o. iz kojeg je vidljivo da je društvo registrirano za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju je dana koncesija

- Izjavu trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o., koja je ovjerena od javnog bilježnika, kojom pristaje na prijenos koncesije

- Izjavu trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o., koja je ovjerena od javnog bilježnika, kojom se preuzima postojeća dokumentacija kako bi se preuzele sve obveze iz postojeće koncesije

- Potvrdu Porezne uprave da trgovačko društvo „Orada Adriatic“ d.o.o. nema duga po osnovi javnih davanja

- BON-2 svih banaka u kojima trgovačko društvo „Orada Adriatic“ d.o.o. ima poslovne račune

- Dvije bjanko zadužnice trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o. dostavljene kao jamstvo za osiguranje urednog plaćanja naknade za koncesiju

- Izjavu trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o. o podmirenju svih dosadašnjih obveza po osnovi koncesije, da koncesije nisu oduzimane, da nisu koristili pomorsko dobro bez pravne osnove, da preuzimaju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite, sigurnosti korisnika i njihovih stvari

- Izjavu trgovačkog društva „Orada Adriatic“ d.o.o. kojom izjavljuju da raspolažu s odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije

- Izjavu osobe za zastupanje da on niti trgovačko društvo „Orada Adriatic“ d.o.o. nisu pravomoćno osuđeni.

Davatelj koncesije analizirao je pribavljenu dokumentaciju i utvrdio da su ispunjeni uvjeti iz članka 66. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK), te je odlučeno kako je navedeno u izreci ove Odluke.

Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. ZOK-a, proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može po stupanju na snagu ove Odluke sklopiti Dodatak Ugovoru o koncesiji obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je izmijenjena i u dijelu koji se odnosi na mogućnosti izmjene koncesijske naknade sukladno članku 57. ZOK-a.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-61

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr