SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

12.

Na temelju članka 17. stavka 1., članka 20. stavka 2. i članka 22. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

P R O G R A M

javnih potreba u području tehničke kulture
Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

Članak 1.

Cilj Programa javnih potreba u području tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Program javnih potreba) je razvijanje tehničke kulture i tehničkog obrazovanja i podizanje razine tehničke pismenosti stanovništva kroz povećanje broja uključene djece, mladih i građana u aktivnosti tehničke kulture, omogućavanje stjecanja tehničkih i tehnoloških znanja i vještina iz različitih područja tehničke kulture svim dobnim skupinama, povećanje broja programa koji će se provoditi na područjima gdje tehnička kultura nije dovoljno razvijena, posebice na području Gorskog kotara i otoka, poticanje inovativnog rada i transfera znanja kroz povećanje broja sudjelovanja na natjecanjima, izložbama i drugim manifestacijama i drugo.

Članak 2.

Financijska sredstva za realizaciju Programa javnih potreba osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu u visini od 78.200,00 eura.

Članak 3.

Programom javnih potreba definirana su sljedeća programska područja tehničke kulture od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju, kao i raspored sredstava:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Detaljni raspored sredstava za sufinanciranje programa/projekata iz Programa javnih potreba provodi se putem javnog natječaja kojeg objavljuje nadležni upravni odjel za tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, a otvoren je najmanje 30 dana.

Javni natječaj sadrži detaljne upute za prijavitelje kao i kompletnu natječajnu dokumentaciju s propisanim obrascima za prijavu.

Na sva pitanja vezano za raspisivanje i provedbu javnog natječaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranjima programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15, 18/21 i 42/23).

Članak 5.

Vrednovanje pojedinačnih programa/projekata provodi se putem općih i posebnih kriterija.

Opći kriteriji za vrednovanje su:

·         usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarne

·         potrebe u zajednici u kojoj se provodi (minimalno 30% ukupnog broja bodova),

·         jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,

·         jasno definirani korisnici programa/projekta,

·         jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,

·         realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,

·         kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,

·         osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora.

Posebni kriteriji za vrednovanje su:

·         dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata,

·         sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,

·         stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta.

Članak 6.

Povjerenstvo za provjeru prijavljenih programa/projekata ima 3 člana koje imenuje Župan Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Župan) na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela za tehničku kulturu Primorsko-goranske županije iz redova službenika tog upravnog odjela.

Povjerenstvo za ocjenjivanje i kvalitativnu provjeru prijavljenih programa/projekata ima 3 člana koje imenuje Župan na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela za tehničku kulturu Primorsko-goranske županije.

Po provedenom postupku ocjenjivanja i kvalitativne provjere prijavljenih programa/projekata, na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i kvalitativnu provjeru prijavljenih programa/projekata, Župan donosi Odluku o odobravanju financijskih sredstava.

Članak 7.

Korisnik se obvezuje na namjensko korištenje doznačenih financijskih sredstva u okviru odobrenog programa/projekta.

Članak 8.

Po realizaciji Programa javnih potreba odnosno po isteku provedbenog razdoblja korisnik sredstava je obvezan nadležnom upravnom odjelu za tehničku kulturu Primorsko-goranske županije dostaviti izvješće na obrascu i na način propisan natječajnom dokumentacijom.

Članak 9.

Nadležni upravni odjel za tehničku kulturu Primorsko-goranske županije prati izvršenje Programa javnih potreba te vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava uvidom u dostavljena izvješća korisnika te prema potrebi kontrolom na licu mjesta.

Članak 10.

Javni natječaj za Program javnih potreba raspisat će se u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Programa.

Članak 11.

Ovaj Program javnih potreba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-20

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr