SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

35.

Na temelju članka 36. i članka 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 52. stavaka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Krk, Grad Krk („Službene novine“ broj 42/23), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 11. prosinca 2023. godine), članka 28. stavka 1. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 24. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa
Krk, Grad Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Krk, Grad Krk za odabranog ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, OIB: 36201212847 – dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru ukupne površine 20076 m2, od čega se 7785 m2 odnosi na površinu kopna, a 12291 m2 na površinu mora.

Kopneni dio koncesije čini k.č.br. 60/3 k.o. Krk upisana kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi.

Koncesija se daje bez prava na gradnju i bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza.

Sastavni dio ove Odluke čine grafički prikaz s popisom lomnih točaka koje opisuju područje koncesije koji je ucrtan na Geodetsko situacijskom nacrtu u mjerilu 1:2000, a izrađen je od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Vladimira Muškovića dana 26. travnja 2023. godine koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje:

• iznajmljivanje ležaljki do 380 komada,

• iznajmljivanje suncobrana do 190 komada,

• iznajmljivanje pedalina, sandolina, SUP daski i kajaka ukupno do 30 komada,

• iznajmljivanje vodenog parka 1 komad do 600 m2,

• masažu na plaži 1 komad.

Odabrani ponuditelj će za vrijeme trajanja koncesije biti u obvezi:

• u pomorsko dobro, opremu, zaštitu okoliša uložiti minimalno 864.500,00 eura od čega najmanje 420.000,00 eura u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti koju je Odabrani ponuditelj dostavio u svojoj Ponudi (dalje u tekstu: Studija). U sklopu ulaganja moguće je dohranjivanje plaže u skladu člankom 77. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 83/23 – dalje u tekstu: ZPDML),

• opremu koja se koristi za iznajmljivanje ukloniti s pomorskog dobra u razdoblju kada se ne koriste (izvan sezone),

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji te grafičkim prikazom sa jasno prikazanim zonama obavljanja djelatnosti. Predložak izgleda info ploče Davatelj koncesije će dostaviti Odabranom ponuditelju,

• na koncesioniranom području postaviti psihološku barijeru u moru koja ograđuje koncesiju s morske strane,

• u obavljanju djelatnosti koja uključuje plovne objekte postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21) i u skladu s Pravilnikom o sustavu obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe („Narodne novine“ broj 39/20) - dalje u tekstu: Pravilnici,

• označiti vodeni prolaz za plovne objekte sukladno Pravilnicima iz prethodne točke,

• djelatnosti koje su predmet koncesije obavljati sukladno članku 81. stavak 3. ZPDML-a.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, održavati čistoću područja i prazniti košarice za razvrstavanje otpada, plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije.

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

• stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 22.685,88 eur (slovima: dvadesetidvijetisućešestoosamdesetipeteuraiosamdesetiosamcenti),

• promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 5 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Odabrani ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora o koncesiji.

Odabrani ponuditelj dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke Odabranom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, Ugovor o koncesiji sklapa se kad ova Odluka postane izvršna.

Odabrani ponuditelj može u roku od 30 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji te se može naplatiti jamstvo dostavljeno za ozbiljnost Ponude.

Uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji je i ispunjenje obveze Odabranog ponuditelja da najkasnije 10 dana prije isteka roka za sklapanje Ugovora o koncesiji preda Davatelju koncesije:

• izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• izjavu Odabranog ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• jednu bjanko zadužnicu/e u iznosu do 75.000,00 eura radi naplate iznosa od 58.244,44 eura koji iznos predstavlja iznos dvostruke naknade za koncesiju. Zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• važeću policu osiguranja Odabranog ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora o koncesiji,

• uvjete sigurne plovidbe nadležne Ispostave Lučke kapetanije za obavljanje djelatnosti plovnim objektima s područjem odobrenog uplovljavanja i isplovljavanja plovila ili očitovanje nadležne Lučke kapetanije da isto nije potrebno za područje koncesije.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije u roku od dva mjeseca od isteka roka iz članka 4. Ugovora napustiti pomorsko dobro koje je predmet Ugovora te o svom trošku s pomorskog dobra uzeti pripatke stvari koje je izgradio ako one nisu trajno povezane s pomorskim dobrom, ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro te ako nisu obuhvaćeni procjenom iz članka 62. stavka 2. ZPDML i vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje koje će biti utvrđeno zapisnikom o primopredaji prilikom predaje u posjed te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

U slučaju da Odabrani ponuditelj ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, Davatelj koncesije ima pravo stupiti u posjed pomorskog dobra koje je predmet koncesije. Davatelj koncesije može, o trošku Odabranog ponuditelja pomorsko dobro vratiti u prvobitno stanje, a naprave i opremu deponirati, ili pomorsko dobro zadržati u preuzetom stanju radi daljnjeg gospodarskog korištenja.

Članak 13.

Koncesija može prestati ili se može ograničiti njen opseg korištenja ako za vrijeme trajanja koncesije nastupe promjene dokumenata prostornog uređenja ili ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (izgradnja i uređenje šetnice ili ceste, polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Odabrani ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati bez pokretanja novoga postupka davanja koncesije u skladu s člankom 59. ZPDML i u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju koncesije.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK.

Sukladno članku 61. ZPDML Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji za sporednu djelatnost.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

• ispunjenjem zakonskih uvjeta,

• raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

• sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

• jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

• pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

• ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

• u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

• ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koje je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

• ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

• u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

• ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

• ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

• ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

• ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

• ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u Ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

• ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

• ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

• ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

• ako Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument osiguranja kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

• u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodno od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 i 83/23) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije u skladu s uredbom kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo tog ministarstva.

Članak 21.

Po izvršnosti ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom, te će Davatelj koncesije ukinuti ovu Odluku, a Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Krk, Grad Krk („Službene novine“ broj 42/23), prestati će važiti.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Krk, Grad Krk („Službene novine“ broj 42/23) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 12. prosinca 2023. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 11. siječnja 2024. godine provelo postupak otvaranja ponuda i utvrdilo da je na natječaj pristigla jedna ponuda i to ponuditelja trgovačkog društva Valamar Riviera d.d.

Na temelju članka 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo je dana 15. siječnja 2024. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu Ponudu ponuditelja trgovačkog društva Valamar Riviera d.d.

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je ponuditelj dostavio cjelovitu, urednu i valjanu Ponudu, a kako je to ujedno i jedina Ponuda nije bilo potrebno primjenjivati kriterije za ocjenu prema članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17 i 83/23).

Obzirom da je dostavljena Ponuda ocijenjena kao uredna Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predložen je ponuditelj trgovačko društvo Valamar Riviera d.d.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da Odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

Člankom 52. stavcima 5. i 6. ZPDML propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koji su od interesa i značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave daje jedinica područne (regionalne) samouprave na rok do 20 godina te da u ime jedinice područne (regionalne) samouprave odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo.

Po izvršnosti ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u skladu s propisom kojim se uređuju koncesije.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana od primitka ove Odluke.

KLASA: 024-04/24-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-24-59

Rijeka, 29. veljače 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

PREDSJEDNIK

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=00001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr