SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Odluka o odobravanju jamstva Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj za osiguranje dugoročnog kredita radi nabave pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj
1. Odluka o cijeni vodnih usluga
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
13. Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2012. godini
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
9. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu
6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA
13. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
15. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga UPU 1 - Rab, Palit, Banjol (NA 11 NA2 NA 13 NA 31 NA 34 NA 35 NA 312), UPU 3 - Banjol (NA 32), UPU 4 - Banjol (NA 33 NA 36) i UPU 25 - Suha Punta (Kampor) (T21)
2. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška
7. Izmjene i dopune Odluke o određivanju zona paušalnog plaćanja boravišne pristojbe
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
11. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Mošćenička Draga
10. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
9. Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Mošćenička Draga
2. Odluka o izmjeni Plana prijma u službu za Općinu Skrad u 2012. godini
15. Zaključak Ur. Broj: 2142-07-03-12-2
14. Odluka o stavljanju izvan snage poglavlja 3.2 POTREBNE SNAGE ZA SLUČAJ KATASTROFA iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik
13. Odluka o stavljanju izvan snage ODLUKE o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik
12. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
11. Odluka o stavljanju izvan snage odredbi vezanih za postrojbe CZ u donesenom Planu zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Vrbnik
9. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji za obavljanje poslova naplate parkiranja autobusa na području naselja Vrbnik
8. zvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine u Općini Vrbnik
7. Odluka o izvršavanju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2011. godini
6. Odluka o izvršavanju Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
5. Odluka o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine u Općini Vrbnik
4. Odluka o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2011. godinu u Općini Vrbnik
3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr