SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD CRIKVENICA

1.

Na temelju članka 206. st. 5. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 11. toč. 4. Izjave osnivača GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, Skupština društva donijela je na 20. sjednici od 8. ožujka 2012. godine

ODLUKU
o cijeni vodnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge:

-odvodnje otpadnih voda

-crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 2.

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koju čini Grad Crikvenica pružaju se vodne usluge javne odvodnje bez usluga pročišćavanja otpadnih voda/ vodne usluge javne odvodnje sa uslugom mehaničkog pročišćavanja otpadnih voda i usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama.

II. OBRAČUN VODNE USLUGE

Članak 3.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji imaju i koriste ispravan mjerač protoka ispuštene vode, neovisno o tom jesu li ili nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini ispuštene otpadne vode izmjerenoj na mjeraču protoka, mjesečno.

Korisnicima vodnih usluga javne odvodnje koji nemaju ili ne koriste ispravan mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe - cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema količini isporučene vode, sukladno članku 5. stavak 1. točka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ispostavlja račun za vodnu uslugu odvodnju otpadnih voda na slijedeći način:

Fiksni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda plaća svaki korisnik usluge u svakoj stambenoj jedinici.

Varijabilni dio cijene vodne usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima iz st.1. ovog članka Isporučitelj vodne usluge može rasporediti na jedan od sljedećih načina:

1. korisnicima usluge koji su vlasnici (ili korisnici) stambenih jedinica koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, obračun ukupne potrošnje vode očitane na zajedničkom vodomjeru od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski razmjerno se raspoređuje na svakog korisnika usluge koji je vlasnik (ili korisnik) stambene jedinice i dostavlja ga mjesečno na računu za svakog korisnika usluge u stambenoj jedinice zasebno.

2. korisnicima usluge koji su vlasnici (ili korisnici) stambenih jedinica koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a koji temeljem Pravilnika o opskrbi pitkom vodom KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 20/09) uz ugrađeni glavni vodomjer koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, imaju ugrađen i sekundarni vodomjer, obračun potrošnje vode vrši se prema broju kubičnih metara m3 javne vodoopskrbe očitane od strane KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. Novi Vinodolski.

3. korisnicima usluge koji su vlasnici (ili korisnici) stambenih jedinica koji su priključeni ili imaju tehničku mogućnost za priključenje na sustav javne odvodnje, a za koje isporučitelj vodne usluge nije zaprimio podatak o broju vodomjera koji koristi, vodna usluga obračunava se svakog mjeseca prema m2 površine pojedinog stana.

Članak 5.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za kućanstvo određuje se:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 20,00 kn/mjesečno/korisnik

2. osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio 2,60 kn/m3

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za gospodarstvo određuje se:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 20,00 kn/mjesečno/korisnik

2. osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio 4,60 kn/m3

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Cijena vodne usluge odvodnje otpadnih voda za socijalno ugrožene građane određuje se:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 12,00 kn/mjesečno/

2. osnovna cijena vodnih usluga-varijabilni dio 1,56 kn/ m3

Na cijenu iz st. 1. ovog članka obračunava se porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Na računu vodne usluge posebno se iskazuje naknada za razvoj koja se naplaćuje od korisnika (obveznika plaćanja cijene odvodnje otpadnih voda) na području Grada Crikvenice koji je u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva odlukom nadležnog tijela uveo obvezu plaćanja naknade za razvoj u svrhu izgradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu izgradnje.

Članak 9.

Cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za odvodnju otpadnih voda nužnu za osnovne potreba kućanstva utvrđuje se u visini od 60% od osnovne cijene vodne usluge, a obračunava se korisniku prema popisu socijalno ugroženih građana jedinice lokalne samouprave Grada Crikvenice.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica.

Popis socijalno ugroženih građana dostavlja GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica. Ostatak cijene do pune osnovne cijene vodne usluge osigurat će jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica.

Članak 10.

Obračun vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši se prema broju pražnjenja istih i važeće cijene praženjenja.

Usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši se specijalnim vozilom kanaljet ili fekalac, zapremine 5 m3.

Cijena vodne usluge iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 552,58 kn/po pražnjenju.

Cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama utvrđuje se u visini od 60% od osnovne cijene vodne usluge, a obračunava se korisniku prema popisu socijalno ugroženih građana jedinice lokalne samouprave Grada Crikvenice.

Cijena vodne usluge iz st. 3. ovog članka utvrđuje se u iznosu od 331,54 kn/po pražnjenju.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica. Popis socijalno ugroženih građana dostavlja GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica jedinica lokalne samouprave Grad Crikvenica. Ostatak cijene do pune osnovne cijene vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama osigurava grad Crikvenica. Obračun vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama izvan područja Grada Crikvenice vrši se po predračunu ili Ugovoru.

Ukoliko se usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama vrši izvan radnog vremena, nedjeljom ili praznikom cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 50%.

Na cijene iz st. 2. i st. 4. ovog čl. obračunava se porez na dodanu vrijednost.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika grada Crikvenice od 6. ožujka 2012. godine, Klasa 307-01/11-01/01, Ur.broj: 2107/01-04/5-12-7.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti iz st. 1. ovog članka.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu dana 1. ožujka 2012. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 35/11).

Članak 13.

Ova Odluka se objavljuje na internet stranici isporučitelja vodne usluge.

Članak 14.

Odluka o visini cijena vodnih usluga objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Ur. broj: 994/12

Crikvenica, 8. ožujka 2012.

Skupština
GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica
Predsjednik Skupštine društva

Gradonačelnik Grada Crikvenice
Damir Rukavina

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=10003&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr