SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
73. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu
72. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Volosko« Opatija
71. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije
34. Plan aktivnog uključenja svih subjekata od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2016. godinu
33. Financijski plan za požarnu sezonu u 2016. godini
32. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
44. Zaključak Urbroj: 2156/01-01/01-16-1
43. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Opatije
42. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići
41. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
40. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2016. godinu
39. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu
38. Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatije za životno djelo
37. Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatije
36. Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2016. godinu
35. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
34. Odluka o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije
33. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
32. I. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
31. I. Izmjena Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
30. Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018. godine
29. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
34. Odluka o osnivanju poslovne zone Soboli I2
33. Odluka o osnivanju poslovne zone Gorica I1
32. Odluka o osnivanju poslovne zone Cernik K1
31. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija tribina »NK Grobničan«
30. Odluka o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Općine Čavle
29. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čavle
28. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine
27. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
26. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
41. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
40. Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
39. Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
15. Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
14. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općina Mrkopalj za 2015.-2020. godine
20. Odluka o prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i početku obnašanja dužnosti načelnika od strane njegovog zamjenika
27. Odluka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Općine Vrbnik
26. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
25. Odluka o korištenju sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
24. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, rada s mladima i socijalne skrbi za 2016. godinu u Općini Vrbnik
23. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
21. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr