SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju poslovne zone Cernik K1

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva poslovna zona Cernik K1.

Područje obuhvata poslovne zone Cernik K1 utvrđeno je Urbanističkim planom uređenja zone poslovne namjene Cernik K1 /UPU-4/ (»Službene novine PGŽ«, broj 01/03, 34/10) utvrđenim u okviru Prostornog plana Općine Čavle (»Službene novine PGŽ«, broj 02/13, 38/14, 10/15).

Članak 2.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Cernik K1 omeđena je sa zapadne strane autocestom Rijeka-Zagreb A6, sa sjeverne strane prometnim čvorištem Čavle, s istočne strane je omeđena lokalnom cestom 58110, dok je sa južne strane zona omeđena Detaljnim planom Mavrinci Novo naselje, i slijedi granicu obuhvata prema prostornom planu Općine Čavle.

Članak 3.

Izdvojeno građevinsko područje poslovne zone Cernik K1 obuhvaća 18,40 ha, namijenjenog izgradnji građevina poslovne namjene - manje proizvodne djelatnosti, skladišne, uslužne, trgovačke ili komunalno servisne djelatnosti.

Gradnja unutar poslovne zona Cernik K1 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja poslovne zone Cernik K1 je Općina Čavle.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čini:

- Skica obuhvata Poslovne zone Cernik K1 ucrtana na katastarskoj podlozi - korištenje i namjena površina (UPU 4, Cernik K1).

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2170-03-16-01-05

Čavle, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10008&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr