SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

27.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 20/14, 26/14, 27/ 15) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2016. g. donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA
O KONCESIJI

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje u Općini Čavle na temelju Ugovora o koncesiji mogu obavljati pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti, te utvrđuju pripremne radnje i postupak davanja koncesije sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama.

Članak 2.

U Općini Čavle na temelju Ugovora o koncesiji obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

-crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama;

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje se na rok do 5 godina.

Članak 3.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju davanja koncesije.

Prije postupka davanja koncesije općinski načelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju koje ima predsjednika i dva člana.

Članak 4.

Stručno povjerenstvo za koncesiju provodi postupak davanja koncesije na način da priprema i utvrđuje uvjete za davanje koncesije, izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, definira uvjete sposobnosti ponuditelja i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda, utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obavlja sve ostale radnje potrebne za provedbu postupaka davanja koncesije.

Članak 5.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati slijedeće podatke:

            1.naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

 

2.a) vrsta i predmet koncesije

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije

c) mjesto obavljanja djelatnosti koncesije

d) rok trajanja koncesije

e) procijenjenu vrijednost koncesije

3. a) rok za dostavu ponuda

b)adresu na koju se moraju poslati ponude

c)jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane

4.uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta, te razloga za isključenje ponuditelja;

5.kriteriji koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja;

6.vrstu i vrijednost jamstva:

7.mjesto i vrijeme otvaranja ponuda;

8.naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe;

9.oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.

Članak 6.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Općinsko Vijeće Općine Čavle donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko Vijeće Općine Čavle na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

-kvaliteta usluge ( ugled ponuditelja, jamstva);

-sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije;

-sposobnost za obavljanje poslova (tehnička i kadrovska);

-cijena usluge;

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

Članak 7.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

1.naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke;

2.naziv odabranog ponuditelja;

3.vrsta i predmet koncesije;

4.prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije;

5.rok trajanja koncesije;

6.posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj;

7.iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati;

8.rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije;

9.obrazloženje razloga za odabir ponuditelja;

10.uputu o pravnom lijeku;

11.potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, Ugovor o koncesiji sklapa općinski načelnik.

Članak 8.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija daje;

2.rok na koji se koncesija daje;

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju;

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu;

5.prava i obveze davatelja koncesije;

6.prava i obveze koncesionara;

7.jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja
koncesionara;

8.način prestanka koncesije;

9.ugovorne kazne.

Ugovor o koncesiji mora biti u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podacima iz obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o davanju koncesije.

Davatelj koncesije ne smije potpisati Ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Davatelj koncesije mora odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Članak 9.

Ugovori o koncesiji zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su zaključeni.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji objavljena u Službenim novinama Primorsko goranske županije broj 06/10.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/04

UR.BROJ:2170-03-16-01-06

Čavle, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10008&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr