SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

25.

Na temelju članka 45. stavak (10) točka f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73,00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/ 06, 26/07- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o korištenju sredstava od poreza na dohodak
namijenjenih za financiranje kapitalnih projekta od
interesa za razvoj otoka, sukladno Naputku o načinu
korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za
razvoj otoka »Narodne novine« broj 52/2015.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kapitalni projekti Općine Vrbnik koji su od interesa za razvoj otoka Krka i koji će se financirati korištenjem sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na aktivnosti K758040 Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka temeljem članka 45. stavka (10) točke f) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Kapitalni projekti iz članka 1. Ove Odluke su:

1.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava
vodoopskrbe

2.)Otočni deponij - Sanacija i dogradnja postojećeg otočnog deponija za odlaganje komunalnog otpada i izgradnja transfer stanice

3.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija reciklažnog dvorišta

4.)Izgradnja rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda te uređaja za biološko pročišćavanje

5.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje i navodnjavanja poljoprivrednih površina

6.)Izrada prostorno planske dokumentacije

7.)Luke i zahvati u moru i obalnom dijelu (izgradnja i rekonstrukcija): Luka Namori i luka Sv. Marek - Risika

8.)Nerazvrstane ceste (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija): nerazvrstane ceste i ostali putevi na području Općine Vrbnik, uz adaptaciju i rekonstrukciju ulica u staroj jezgri naselja Vrbnik

9.)Osnovna škola (izgradnja i rekonstrukcija): rekonstrukcija dijela prizemlja osnovne škole PJ Vrbnik

10.)Dječji vrtić i jaslice (izgradnja i rekonstrukcija): dogradnja dječjeg vrtića i jaslica

11.)Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta

12.)Komunalno opremanje gospodarsko-poduzetničkih radnih zona (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija): komunalno servisna zona Zabrdi

13.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih parkirališta i garaža

14.)Šetnice i biciklističke staze (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija)

15.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sportskih parkova

16.)Javna rasvjeta (izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija)

17.)Sustav obnovljivih izvora energije (izgradnja, rekonstrukcija i sanacija)

18.)Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija svjetlovodne distribucijske mreže (DTK i optički kablovi)

19.)Izgradnja novog doma za starije i nemoćne osobe

20.)Groblja i mrtvačnice (izgradnja, rekonstrukcija i proširenje)

21.)Kultura (izgradnja i rekonstrukcija):sanacija i opremanje knjižnice obitelji Vitezić, sanacija i konzervacija nepokretnih kulturnih dobara - projekt kulturnog turizma Općine Vrbnik - revitalizacija stare jezgre Vrbnika, muzejsko-izložbeni prostor »Tragom Vrbničke baštine«, uređenje etno kuće

22.)Vatrogasni domovi (izgradnja i rekonstrukcija)

23.)Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata s društvenim sadržajem:izgradnja jedinstvenog turističkog informativnog centra Vrbnik, izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane

24.)Otkup zemljišta na kojima se planira izgradnja ili legalizacija građevina javne namjene (komunalne, društvene i druge namjene)

25.)Financiranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije komunalnih i društvenih građevina koje nisu u neposrednoj nadležnosti JLS

26.)Izgradnja klaonice

27.)Elektromobilnost otoka Krka

Članak 3.

Daje se suglasnost Općinskoj načelnici da potpiše Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata iz članka 2. Ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-01/16-01/42

URBROJ: 2142-07-01-16-01

Vrbnik, 7. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51516&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr