SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

14.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br. 64/08), i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13,19/13) Općinski načelnik Općine Mrkopalj Idonosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Mrkopalj za 2015.-2020. godine

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Općine Mrkopalj za razdoblje 2015.-2020. godine na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

II.

Razlozi za izradu Strategije razvoja za razdoblje 2015.- 2020. godine (dalje u tekstu; Strategija) su sljedeći:

-Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja strateški razvojni dokument jedinice lokalne samouprave;

-Strategijom se definiraju razvojni pravci djelovanja Općine kako bi se doprinijelo bržem, učinkovitijem i svrsishodnijem upravljanju i razvoju jedne zajednice;

-Strategijom se lakše, učinkovitije i transparentnije definiraju razvojni projekti koji se financiraju iz proračuna Općine , odnosno transparentnije i učinkovitije se prati utrošak proračunskih sredstava općine;
Strategija je osnova za buduće korištenje bespovratnih sredstava Europske unije u programskom razdoblju 2015.-2020. (usklađena sa nacionalnim strateškim dokumentima te Županijskim razvojnim dokumentima na regionalnoj razini, kao i prostorno planskom dokumentacijom na lokalnoj i regionalnoj razini);

-Strategija predstavlja dokument čijom realizacijom se doprinosi osiguranju održivosti lokalnih zajednica.

III.

Strateški ciljevi općine Mrkopalj su:

1.Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

2.Poticanje društvenog standarda ,jačanje zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života

3.Zaštita i očuvanje okoliša

IV.

Obuhvat Strategije određen je granicama područja općine Mrkopalj, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Strategija je koncipirana tako da odgovori na pitanja i ocijeni dosadašnji razvoj i stanje, a što je u funkciji koncipiranja budućeg razvoja. U tom kontekstu analizirani su sljedeći podaci: opća i demografska obilježja, prirodni resursi, infrastruktura, stanje gospodarstva, fiskalna kretanja, društvene djelatnosti itd.

V.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN br.80/ 13,153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN br.64/08):

1.Općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije razvoja općine Mrkopalj za razdoblje 2015.-2020. godine na okoliš.

2.Općina je dužna pribaviti mišljenja tijela ili osoba određenih posebnim propisima za zaštitu okoliša i zdravlja na lokalnoj i/ili regionalnoj razini. Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima. Rok za dostavu je 30 dana od primitka Zahtjeva. Ukoliko se ocijeni potrebnim, Općina o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima.

3.Općina dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu.

4.Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišljenje da je strategija prihvatljiva za ekološku mrežu. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak Strateške procjene.

5.Prije donošenja Odluke u postupku ocjene kojom Općina potvrđuje da za Strategiju »jest« ili »nije« potrebno provesti postupak strateške procjene,Općina je dužna o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

6.Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Strategija ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih propisa kojima se određuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Strategija nema značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

7.O Odluci iz točke 6. Općina je dužna informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN br.80/ 13,153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2112-05-02-16-13

Mrkopalj, 6. lipnja 2016.

Općinski načelnik
Ivica Padavić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51315&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr