SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA MATULJI

41.

Na temelju članka 64. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, i 78/15), čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14), Općinski načelnik Općine Matulji dana 01.lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Matulji

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (u daljnjem tekstu II. Izmjene i dopune PPUO Matulji).

Izrada II. izmjena i dopuna PPUO Matulji započela je donošenjem Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostor nog plana uređenja Općine Matulji (Službene novine PGŽ br. 29/14, 3/15, i 33/15).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune PPUO Matulji provodi se u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

II.

Nositelj izrade II. Izmjene i dopune PPUO Matulji i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji (u daljnjem tekstu: nostelj izrade). Izrađivač II. Izmjene i dopune PPUO Matulji je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka, Strossmayerova 3.

III.

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjene i dopune PPUO Matulji su slijedeći:

-produženje razdoblja primjene Prostornog plana uređenja do izrade novog prostornog plana

-potreba osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i zbog intencije racionalnog korištenja građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne), a što je moguće ostvariti prenamjenom i uključivanjem u građevinsko područje naselja Matulji kontaktnog građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R21,

-potreba jasnijeg određenja uvjeta smještaja gospodarskih djelatnosti, radi sprječavanja problema kod realizacije pojedinih sadržaja u provedbi, te usklađenja nomenklature s važećom Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (Narodne novine« broj 58/07, ispr. 72/07),

-potreba da se u jezgrama pojedinih naselja planira mogućnost prenamjene postojećih gospodarskih objekata u stambene,

-potreba revidiranja uvjeta za rekonstrukciju građevina društvenih domova,

-omogućavanje postavljanja kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini («Narodne novine« broj 87/08, 96/ 08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14),

-potreba revidiranja ograničavajućih uvjeta za lokacije reklamnih panoa i površinu oglasnog prostora,

-potreba da se u pojedinim naseljima omogući uzgoj domaćih životinja,

-omogućavanje izgradnje kamp odmorišta,

-osiguranje prostornoplanskih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge s pratećim objektima na dionici Škrljevo-Rijeka- Šapjane.

IV.

Ciljevi i programska polazišta II. Izmjene i dopune PPUO Matulji su :

-produžiti primjenu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Matulji na razdoblje do donošenja novog Prostornog plana,

-osigurati zemljište za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i omogućiti racionalno korištenje građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja i s tim ciljem proširiti građevinsko područje naselja Matulji prenamjenom i priključenjem zone izdvojene namjene R21

-jasnije odrediti i uskladiti planirane gospodarske djelatnosti s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

-u naseljima Općine Matulji omogućiti obavljanje adekvatnih djelatnosti, naročito uzgoja domaćih životinja

-u građevinskim područjima naselja omogućiti prenamjenu postojećih gospodarskih objekata u stambene

-omogućiti rekonstrukciju društvenih domova prema funkcionalnim potrebama u okviru racionalnog povećanja veličine građevina.

-omogućiti postavljanje kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini i posebnim odlukama Općine Matulji

-predvidjeti postavljanje reklamnih panoa veće oglasne površine na određenim lokacijama sve u skladu s posebnom odlukom Općine Matulji o reklamiranju i plakatiranju

-planirati izgradnju kamp odmorišta neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja općine.

-neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja Općine Matulji planirati proširenje koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica zbog izgradnje drugog kolosijeka pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane u dijelukoji se odnosina prostor Općine Matulji, rekonsktrukciju postojećih kolodvora i stajališta, izgradnju deniveliranih prijelaza, ukidanje dijela postojećih željezničko-cestovnih prijelaza u razini, izgradnju prometnica u funkciji neometanog odvijanja prometa uzrokovanog ukidanjem određenih željezničko-cestovnih prijelaza, te formiranje stajališta i izgradnju druge dvokolosiječne cijevi tunela Rukavac uz postojeću.

V.

Obuhvat II. Izmjene i dopune PPUO Matulji odnosi se na ukupan obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Matulji, a vezano na potrebnu izmjenu i dopunu Odredbi za provođenje plana. Slijedom prenamjene građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R2 1 i njegovog uključenja u građevinsko područje naselja Matulji, kao i proširenja koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica, potrebno je grafički dio plana izmijeniti u dijelu koji uključuje kartografske prikaze br.1. korištenje i namjena površina, 4.4. građevinsko područje Jurdani, 4.5. građevinsko područje Jušići, 4.6. građevinsko područjeKućeli, 4.10. građevinsko područje Matulji-Mihotići, 4.11. građevinsko područje Brešca, Mučići, Permani, Ružići, Zaluki, 4.12. građevinsko područje Rukavac, 4.14. građevinsko područje Šapjanei 4.17. građevinsko područje Brgud PZ.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. Izmjene i dopune PPUO Matulji na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/ 15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08) i to:

1.Općina Matulji, sukladno odredbi članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUO Matulji donošenjem ove Odluke.

2.Nositelj izrade Plana je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u točki VII. ove Odluke. U svhu pribavljanja mišljenja Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od primitka zahtjeva. Ukoliko se oci jeni potrebnim Nositelj izrade o dostavljenom mišljenju osigurava dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osobe određene posebnim propisima.

3.Nositelj izrade dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« 80/13), zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

4.Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišlljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi postupak strateške procjene.

5.Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Nositelj izrade potvrđuje da za Plan »jest« ili »nije« potrebno provesti postupak strateške procjene, Nositelj izade dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

6.Nakon pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj okoliš, donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene. Ukoliko se donese takva Odluka primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i podzakonskih propisa kojima se uređuje postupak strateške procjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

7.O Odluci iz točke 6. nositelj izrade dužan je informirati javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08).

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana na okoliš sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

-Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

-Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

-Ministarstva unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Ministarstva kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-Javne ustanove priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

-Hrvatskih šuma d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,

-Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-Ministarstva zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije I pravne podrške, PJ Odjel za Istru I Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka,

-Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

VIII.

Općina Matulji je dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 351-01/16-01/11

UR.BR:2156-04-01-16-1

Matulji, 1. lipnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MATULJI

Mario Ćiković v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr