SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

73.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 9. lipnja 2016. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017.
I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu (»Službene novine« 34/15) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu, B. Račun financiranja za 2016. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-20

Rijeka, 9. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Call

Call from mobile

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=00001&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr