SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju proizvodne zone Soboli I2

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva proizvodna zona Soboli I2.

Područje obuhvata proizvodne zone Soboli I2 utvrđeno je Urbanističkim planom uređenja zone proizvodne namjene Soboli I2 /UPU-3/ (»Službene novine PGŽ«, broj 07/02, 36/13) utvrđenim u okviru Prostornog plana Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 02/13, 38/14, 10/15).

Članak 2.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja proizvodna zona Soboli I2 omeđeno je sa sjeverne strane koridorom i starom cestom Rijeka-Zagreb, dok je sa ostalih strana granica zone postavljena prema zatečenoj topografiji terena, i slijedi granicu obuhvata prema prostornom planu Općina Čavle.

Članak 3.

Izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene - proizvodne zone Soboli I2 obuhvaća 18,37 ha, namijenjenog izgradnji građevina poslovne namjene - pretežito zanatske, namijenjene proizvodnoj djelatnosti kao što je nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

Gradnja unutar proizvodna zona Soboli I2 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja proizvodne zone Soboli I2 je Općina Čavle.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čini:

- Skica obuhvata proizvodne zona Soboli I2 ucrtana na katastarskoj podlozi - korištenje i namjena površina (UPU 3, Soboli I2).

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2170-03-16-01-03

Čavle, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10008&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr