SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
50. Odluka o pristupanju Grada Cresa kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
40. Plan prijma u službu u Grad Krk za 2019. godinu
39. Pravilnik o korištenju sustava video nadzora Grada Krka
38. Interni Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Grada Krka
78. Odluka o načinu i uvjetima korištenja površina javne namjene i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji
31. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
30. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Općine Lopar
52. Odluka o prijenosu prava vlasništva vatrogasne opreme DVD-u Malinska-Dubašnica
51. Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
50. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
49. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine
48. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
47. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
46. Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
45. Odluka o stipendiranju učenika i studenata
55. Odluka o Izmjeni Odluke o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog naćelnika Općine Omišalj
54. Odluka o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Omišalj
53. Zaključak Urbroj: 2142-06-19-01-12
52. Prve Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
51. Prve Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2019. godinu
50. Duge Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
49. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu
48. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu
47. Druge Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
46. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
45. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
44. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2019. godinu
43. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve voda d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr