SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA BAŠKA

78.

Temeljem članka 17. točka 1. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 19) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/ 18), Općinski načelnik Općine Baška, dana 28. listopada 2019. godine, donio je

ODLUKU
o načinu i uvjetima korištenja površina javne namjene
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška
za postavljanje privremenih objekata te reklamnih
i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se davanje na privremeno korištenje površina i drugih nekretnina (u daljnjem tekstu: nekretnine) u vlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) za postavljanje privremenih objekata, te opreme za reklamiranje i oglašavanje u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima.

Članak 2.

Sadržaj pojmova: površina javne namjene i korištenje takvih površina, privremeni objekti, reklamiranje i oglašavanje, određen je Odlukom o komunalnom redu.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim kandidatima iz članka 1. ove Odluke Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje nekretnina (trgova, ulica, pločnika), radi promidžbe političkih stranaka i kandidata održavanjem skupova ili prigodnih manifestacija s pozornice, te opreme za reklamiranje i oglašavanje (štandova i drugih pokretnih naprava, stolova i stolica i sl., plakata, reklamnih ploča, ormarića, panoa, jarbola, oglasa i plakata na stupovima javne rasvjete, oglasnim tablama i dr.) u skladu s odredbama ove Odluke, Odluke o komunalnom redu i Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata.

Članak 4.

(1) Političke stranke i nezavisni kandidati podnose Općini pisani zahtjev za privremeno korištenje nekretnine.

(2) Pisani zahtjev podnosi se najranije od dana objave odluke o raspisanim izborima, a najkasnije osam (8) dana prije namjeravanog korištenja površine javne namjene.

(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv podnositelja zahtjeva, adresu, OIB, broj računa, ovlaštenu osobu za zastupanje, kontakt telefon i osobu za kontakt, namjenu privremenog korištenja, oznaku površine javne namjene, vrsta opreme za reklamiranje i oglašavanje, mjesto postavljanja izbornih plakata, površinu u m2 i broj dana korištenja sukladno namjeni.

Članak 5.

(1) Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odsjek) utvrđuje da li je zahtjev potpun, odnosno sadrži li sve podatke iz članka 4. ove Odluke, te predlaže Općinskom načelniku donošenje odluke.

(2) Na temelju Odluke Općinskog načelnika zaključuje se ugovor o korištenju površine javne namjene između Općine i podnositelja zahtjeva.

(3) Ako više političkih stranaka ili kandidata podnese zahtjev za zakup u svrhu postavljanja pozornice, štanda ili druge pokretne naprave na istoj površini, u isto vrijeme, prednost ima podnositelj zahtjeva, čiji je potpuni pisani zahtjev ranije zaprimljen u pisarnici Općine.

(4) Nepotpune zahtjeve u smislu članka 4. ove Odluke i zahtjeve koji se odnose na površine zauzete temeljem ranije zaprimljenih zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, Općinski načelnik će, uz obrazloženje, odlukom odbaciti.

Članak 6.

(1) Političkim strankama i nezavisnim kandidatima, na njihov zahtjev, pod jednakim uvjetima, u skladu sa člancima 4. i 5. ove Odluke, mogu se dati na privremeno korištenje reklamne površine na zidovima, oglasnim pločama, stupovima javne rasvjete i sl. u vlasništvu Općine, u svrhu postavljanja plakata, oglasa i sl., uz uvjet pridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu.

(2) Općina ne odgovara korisnicima za štetu koja može nastati skidanjem plakata, preljepljivanjem i drugim oštećivanjima oglasa i plakata tijekom promidžbe.

Članak 7.

(1) Ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat koriste površine javne namjene (nekretnine) u svrhu postavljanja pozornice, šatora, stolova i stolica, radi održavanja političkog skupa ili manifestacije, dužni su postaviti ozvučenje i osigurati čuvare ( po potrebi), te su odgovorni za pozornicu, ozvučenje, i sigurnost nazočnih građana za vrijeme trajanja skupa, koji može trajati najduže do 22 sata, te isti prijaviti nadležnoj policijskoj postaji.

(2) Korisnik površine javne namjene dužan je istu urediti i očistiti u roku od 24 sata od prestanka skupa, u protivnom će Općina to učiniti po drugoj osobi, na trošak Korisnika, u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 8.

Plakati, oglasi na oglasnim stupovima u vlasništvu Općine, reklamne ploče, ormarići, panoi, jarboli, oglasi i plakati na stupovima javne rasvjete moraju se ukloniti u roku 5 dana od održanih izbora, a u protivnom će ih ukloniti Općina po drugoj osobi, na trošak Korisnika, u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 9.

(1) Visina naknade za korištenje utvrđuje se kako slijedi:

. pozornica, štand, drugi pokretni objekt (šator, stol, stolice i sl.) na površini javne namjene -30,00 kn/m2 površine, dnevno,

. plakati, oglasi i sl. na oglasnim stupovima, oglasnim pločama, panoi, jarboli za zastave na javnoj površini, oglasi, plakati na stupovima - 30,00 kn dnevno.

(2) Naknada se plaća unaprijed, nakon donošenja odluke, a najkasnije u trenutku zaključenja ugovora iz članka 5. stavak 2. ove Odluke.

Članak 10.

Na sve što nije obuhvaćeno ovom Odlukom, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe Odluke o komunalnom redu, Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata i Odluka o visini naknade za korištenje površine javne namjene, te načinu i rokovima plaćanja iste.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata, te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/19).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Baška.

Klasa: 363-01/19-05/36

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 28. listopada 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=10007&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr