SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

47.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18- OUSRH) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/19) (U daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2., stavku 1. alineja 5. briše se.

Članak 2.

U članku 22. Odluke stavci 1. i 2. brišu se.

Članak 3.

Članak 32. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 32.

(1) Na javnim površinama postavljaju se košarice za otpad. Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(2) Radi osiguravanja usluge prikupljanja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom Općine odrediti dovoljan broj zelenih otoka, koji se organiziraju, u pravilu, na površinama javne namjene u središtima naselja, na frekventnijim lokacijama, te zonama gdje nije

moguće provoditi sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata.

(3) Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

(4) Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, opasni i tehnološki otpad i sl.).

(5) Poklopci na posudama za odlaganje otpada moraju se nakon uporabe zatvarati.

(6) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(7) Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad, kao i odlaganje kućnog otpada u ulične koševe, ili u posude za pseći izmet.

(8) Zabranjeno je oštećivati posude za otpad, po njima crtati i pisati, te ih premještati s mjesta na koje su postavljene.

(9) Zabranjeno je parkirati vozila na način kojim se onemogućava pristup vozila za odvoz otpada do posuda ili odvoz otpada na drugi način.«

Članak 4.

Poglavlje VI. SAKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM s pripadajučim člancima od članka 56. do članka 67. brišu se.

Dosadašnja poglavlja VII. do XI. postaju poglavlja VI. do X.

Dosadašnji članci 68. do 81. postaju članci 56. do 69.

Članak 5.

Dosadašnji članci 75. do 77., odnosno novi članci 63. do 64. Odluke, mijenjaju se i glase:

»Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. i 62. ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 64.

Novčanom kaznom od 1000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. i 62. ove Odluke.

Članak 65.

Novčanom kaznom od 1000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba - obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, ako postupi suprotno odredbama članaka: 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 22., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 55., 58. i 62. ove Odluke.«

Članak 6.

U dosadašnjem članku 78., odnosno novom članku 66. Odluke, stavak 2. briše se.

Članak 7.

Dosadašnji članak 79., odnosno novi članak 67. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 67.

Novčanim kaznama iz članka 65. ove Odluke kaznit će se roditelji maloljetne osobe, odnosno drugi tko je nadzire ako počini prekršaj iz spomenutih članka ove Odluke, sukladno zakonu.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-19-22

Malinska, 5. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51511&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr