SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 28. Petak, 8. studenog 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

51.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), a po prethodno ishođenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Klasa: 351- 01/19-04/113, Urbroj: 2170/01-03-08/7-19-3 od 31. listopada 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 5. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU
o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Malinska - Dubašnica

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17, 33/18 i 18/19) - dalje u tekstu: VII. Izmjene i dopune PPUO.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO, razlozi za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO, obuhvat VII. Izmjena i dopuna PPUO,

ocjena stanja u obuhvatu VII. Izmjena i dopuna PPUO, ciljevi i programska polazišta VII. Izmjena i dopuna PPUO, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO, rokovi za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO te izvori financiranja VII. Izmjena i dopuna PPUO.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 3.

VII. Izmjene i dopune PPUO izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114718 i 39/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III. RAZLOZI POKRETANJA VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 4.

Izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO pristupa se zbog:

- cjelovitog usklađenja PPUO Maslinska - Dubašnica sa Prostornim planom Primorsko goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 32/13, 07/ 17 - ispravak, 41/18 i 04/19-pročišćeni tekst),

- usklađenja sa u međuvremenu donesenim ili izmjenjenim zakonskim i posebnim propisima (zakoni, uredbe, pravilnici i dr.),

- redefiniranja građevinskih područja naselja i površina izvan naselja za izdvojene namjene sukladno stavovima nositelja izrade te podnesenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, sve sukladno Prostornom planu Primorsko - goranske županije i zakonskim odredbama,

- preispitivanja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskih područja naselja i površina izvan naselja za izdvojene namjene,

- redefiniranja uvjeta i načina rekonstrukcije građevina svih namjena, uključivši i građevine ozakonjene sukladno posebnom propisu,

- redefiniranja uvjeta gradnje građevina izvan građevinskog područja, prvenstveno na poljoprivrednim površinama, a u cilju njihovog svrhovitog korištenja i zaštite,

- ažuriranja stanja prometne i komunalne infrastrukture na području obuhvata plana,

- preispitivanja i eventualno redefiniranja razgraničenja poljoprivrednih i šumskih površina uzimajući u obzir programe za gospodarenje državnim šumama i šumama šumoposjednika te programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,

- redefiniranja razgraničenja morskog područja i površina luka, sukladno Prostornom planu Primorsko - goranske županije i zakonskim odredbama,

- redefiniranja obveze izrade planova užih područja.

IV. OBUHVAT VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 5.

Obuhvat VII. Izmjena i dopuna PPUO odnosi se na obuhvat danas važećeg plana kojim je obuhvaćeno područje jedinice lokalne samouprave - Općine Malinska - Dubašnica.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 4. ove Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO, a temeljem tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja u odredbama za provedbu, grafičkom dijelu i obrazloženju plana.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 6.

Prostorni plan uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/ 04) utvrdio je uvjete za uređenje područja, odredio svrhovito korištenje i namjenu građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na području Općine Malinska - Dubašnica.

2006.godine izvršeno je usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 14/06).

Izrada slijedećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 38/09 pokrenuta je temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005.-2009. (»Službene novine Primorsko-goranske županije br. 35/07), a izmjenama i dopunama izvršeno je, između ostalog:

- usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07),

- građevinska područja prikazana su na ažuriranoj katastarskoj podlozi u mj. 1:5000,

- redefiniran je odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja,

- redefinirana su građevinska područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku i sportsko-rekreacijsku namjenu,

- definirani su prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene, pomoćne i poljoprivredne građevine unutar građevinskih područja naselja,

- utvrđeni su detaljni uvjeti za rekonstrukciju građevina,

- utvrđene su lokacije i dani uvjeti uređenja za reciklažno dvorište za prikupljanje komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i dr.

Narednim, ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije»br. 9/13) redefinirane su pojedine planske odrednice kako bi se unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići omogućila gradnja građevina u pojasu do 70 metara od obalne crte te kako bi se dala mogućnost osiguranja potrebnog broja parkirališno-garažnih mjesta za građevine u jezgri Malinske. Također, omogućila se neposredna provedba plana unutar pojedinih naselja (Kremenići, Žgombići i Sveti Anton), realizacija sadržaja na uređenim plažama unutar područja koja su obuhvaćena planovima užih područja te realizacija pratećih sadržaja na površini sportsko - rekreacijske namjene u Portu.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 5/17) donesene su s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za:

- realizaciju projekta »Bracerom prema zapadu«,

- rekonstrukciju hotela »Borovik«,

- realizaciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska,

- realizaciju obalnog pojasa centra naselja Malinska, temeljem provedenog natječaja.

Izradi V. Izmjena i dopuna PPUO pristupilo se s ciljem očuvanja prostornih resursa i tradicijskih vrijednosti na području Općine Malinska-Dubašnica. Predmetnim izmjenama i dopunama redefinirani su uvjeti za izgradnju građevina stambene i gospodarske namjene, montažnih i privremenih građevina te građevina vjerske namjene unutar građevinskih područja naselja, a redefinirani su i uvjeti uređenja plaža. Predmetne izmjene objavljene su u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 33/18).

Postupku izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica pristupilo se radi omogućavanja realizacije pojedinih projekata od interesa za Općinu, definiranih Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine i koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije» br. 43/18. Konkretno, predmet izmjena odnosio se na:

- projekt Interpretacijskog centra unutar građevinskog područja naselja Malinska, za što je bilo potrebno redefinirati pojedine uvjete gradnje,

- projekt višenamjenske građevine (Vatrogasni dom, javni i društveni sadržaji, gospodarski sadržaji - uljara) unutar zone poslovne namjene Barušić,

- redefiniranje uvjeta uređenja plaža s ciljem omogućavanja izgradnje sanitarnih čvorova i kabina za presvlačenje unutar površina svih uređenih plaža.

Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica objavljena je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 18/19.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 7.

Izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO pristupa se radi potrebe izmjene planskih postavki iz razloga navedenih u članku 4. ove Odluke.

Obzirom da PPUO Malinska - Dubašnica, kao osnovni dokument prostornog uređenja koji predstavlja okvir za provođenje svih zahvata u prostoru na području općine, u dužem vremenskom razdoblju nije značajno izmijenjen, potrebno ga je cjelovito sagledati i uskladiti sa prostornim planom šireg područja, zakonima, posebnim propisima, izrađenim sektorskim dokumentima te planskim opredjeljenjima nositelja izrade, na način da se omogući kvalitetan i održiv razvoj područja Općine te jasna i nedvojbena provedba plana.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 8.

Za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO izrađen je Program za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (Urbanistica d.o.o. 2018.g.) kojim su definirana polazišta za predmetne izmjene.

Nadalje, u izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO koristit će se sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 10.

U postupku izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7 (objekt 8), 10000 Zagreb,

- Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

- Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 Zagreb,

- Županijska uprava za ceste Primorsko - goranske županije, Nikole Tesle IX/9, 51000 Rijeka,

- HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva ulica 3, 51211 Matulji,

- HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju VII. Izmjena i dopuna PPUO uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO određeni ovom Odlukom.

X. ROK ZA IZRADU VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 14.

Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeći rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade VII. Izmjena i dopuna PPUO:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima: 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada preliminarne koncepcije: 60 dana od dostave sve potrebne dokumentacije i zahtjeva za izradu plana stručnom izrađivaču,

- izrada nacrta prijedloga plana: 120 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- izrada prijedloga plana za potrebe javne rasprave: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- trajanje javne rasprave: 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana od završetka javne rasprave,

- izrada nacrta konačnog prijedloga plana: 5 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada konačnog prijedloga plana: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

- dostavljanje završnih elaborata VII. Izmjena i dopuna PPUO: 15 dana od donošenja plana na Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica,

- izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela VII. Izmjena i dopuna PPUO: 30 dana od donošenja na Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedinog roka, ostali rokovi se pomiču uz obrazloženje.

XI.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE VII. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 15.

Sredstva za izradu VII. Izmjena i dopuna PPUO osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/19-01/29

Ur. broj: 2142/05-01-19-8

Malinska, 5. studenog 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2118&mjesto=51511&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr