SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
188. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapije Opatija
187. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
186. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred Hotel Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
185. Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Malin, Općina Malinska-Dubašnica
184. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Građevinske tehničke škole Rijeka
183. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice
182. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole, Hreljin
181. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
180. Odluka o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
179. Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o.
178. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
177. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini
176. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
175. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
174. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
173. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
172. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
171. Odluka o podjeli Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk
170. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
68. Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka
67. Odluka o izboru novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
66. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
65. Odluka o razrješenju i izboru novog člana Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Kastva
64. Odluka o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom 150. godišnjice osnivanja Čitalnice - prve hrvatske čitaonice u Istri
63. II. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
62. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2016. godinu
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu
60. Proračun Grada Kastva za razdoblje od 2016. do 2018. godine
66. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
65. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Krka od 2007.- 2015. godine
64. Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Krka
63. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2016. - 2018. godine
62. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
61. Program raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
60. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
59. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka
58. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
56. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
55. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
54. Proračun Grada Krka za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu
53. Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2015. godinu
52. Odluka o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
51. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
50. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2015. godinu
49. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Plana razvojnih Programa Grada Krka za razdoblje 2015. - 2017. godine
48. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
47. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
46. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća
114. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-15-5
113. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2016.-2019. godine
112. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
111. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2016. godini
110. Program javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2016. godini
109. Program javnih potreba u kulturi i udrugama civilnog društva Grada Malog Lošinja u 2016. godini
108. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
107. Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
106. Plan raspodjele spomeničke rente za 2016. godinu
105. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
104. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2016. godinu i projekcija Plana razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu
103. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017.-2018. godine
102. Plan Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
101. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja
100. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljanih VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
99. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2015. godini
98. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Malog lošinja u 2015. godini
97. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
96. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
95. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
94. II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2015.-2017. godine
93. Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2015. godinu
92. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
91. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala
90. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Čikat
79. Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
78. II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2015. godinu
77. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije
76. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
75. Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu
73. Plan razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016. - 2018. godine
72. Proračun Grada Opatije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
71. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
70. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2016. godinu
69. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
68. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2016. godinu
67. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu
66. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
79. Plan davanja koncesija na području Općine Omišalj za 2016. godinu
78. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice
77. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
76. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2016. godinu
75. Prve izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
74. Druge izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
73. Treće izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2015. godinu
72. Treće izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu
71. Druga izmjena Programa zdravstva i socijalne skrbi za 2015. godinu
70. Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
69. Treće izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68. Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
88. Rješenje Ur.broj: 2142-02-03/6-15-8
87. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2016. godinu
86. Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
85. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2016. godini
84. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2016. godini
83. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2016. godini
82. Program javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2016. godini
81. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2016. godini
80. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini
79. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2016. godini
78. Proračun Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
77. I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2015. godinu
76. 2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
75. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2015. godini
74. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat u 2015. godini
73. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2015. godini
72. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2015. godini
71. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2015. godini
70. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
69. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2015. godini
68. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
67. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
66. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Općine Punat te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
65. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2016. godinu
64. Odluka o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu na k.č.br. 8612/1 i k.č. br. 8613/1 k.o. Punat
63. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2016. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr