SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
53. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
52. Odluka o zaštiti socijalnog standarda građana
51. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata
50. Odluka o komunalnom redu
49. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
48. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Malog Lošinja
47. Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja
46. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu
79. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Ogranak Opatija
78. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Aneksa ugovora o dodjeli sponzorstva Udruzi osoba s invaliditetom Grada Opatija
77. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi A bojne 111. ZNG Rijeka
76. Zaključak o dodjeli sponzorstva Planinarskom društvu Opatija
75. Zaključak o dodjeli sponzorstva Agenciji za marketing i odnose s javnošću Dotcom j.d.o.o. iz Pobri
74. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019.godini
73. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
47. Zaključak o usklađenju Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba
46. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara
45. Odluka o komunalnom redu
44. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Rab
43. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
42. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. godinu
40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu
50. Odluka o komunalnom redu
49. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor
28. Odluka o komunalnom redu
27. Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa Zakonom o prostornom uređenju
26. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj
50. Odluka o modelu sufinanciranja EU projekta »Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere«
21. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
20. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2019. godinu i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
18. Odluka o Izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Mrkopalj
40. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Omišalj
39. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
38. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Omišalj
37. Odluka o komunalnom redu
36. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
35. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
34. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Omišalj
38. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Vinodolske općine za Dječji vrtić u Triblju
37. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Vinodolske općine za 2019. godinu
36. Ostvarenje Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Vinodolskoj općini za 2018. godinu
35. Ostvarenje Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine za 2018. godinu
34. Ostvarenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2018. godinu
33. Ostvarenje Programa javnih potreba u području kulture u Vinodolskoj općini za 2018. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr