SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

37.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/13 i 8/18) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 31. srpnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red u Općini Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno i povremeno borave na području općine Omišalj, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom su Odlukom naročito propisane odredbe o:

- uređenju naselja,

- održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

- načinu uređenja i korištenja površina javne namjene

- uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

- prikupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom,

- uklanjanju snijega i leda,

- uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

- mjerama za provođenje komunalnog reda,

- kaznama za učinjene prekršaje.

Članak 3.

Površinama javne namjene u smislu ove Odluke, smatraju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, i to:

- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, travnjaci, živice, cvjetnjaci, skupine ili pojedinačna stabla i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz cestu i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pješačke zone, nogostupi, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

- nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

- javna parkirališta, stajališta javnog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

- kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj upotrebi,

- kopneni dijelovi na području plaža (izvan pomorskog dobra),

- površine na kojima se pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima,

- površine unutar područja groblja koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine),

- neuređene površine javne namjene čije stavljanje u funkciju je u pripremi ili u tijeku,

- zaštićene površine javne namjene određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj (šumska tla i ostale površine).

Pod građevinama i uređajima javne namjene u smislu ove odluke podrazumijevaju se: nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zahodi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku donosi Načelnik Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Načelnik).

Članak 4.

Pod zemljištem iz članka 2. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke, smatra se zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje površina javne namjene, a nalazi se unutar granica općine Omišalj.

Članak 5.

Predmetima u smislu ove Odluke smatraju se pokretne stvari i jednostavne građevine koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ne smatraju građevinama.

Predmetima iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se naročito:

1. privremeni objekti (kiosk, pokretna naprava, ugostiteljska terasa, štand, ograda),

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koja podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije (kontejner)

3. reklamni i oglasni predmeti (transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele, oglasni pano, oglasni stup i oglasni ormarić),

4. predmeti za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javni zahodi,

5. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza,

6. oprema dječjeg igrališta,

7. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti,

8. javne sanitarije.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovoga članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti, te postupati sukladno sklopljenim ugovorima odnosno izdanim odobrenjima.

Za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovog članka unutar zaštićenih spomeničkih cjelina, potrebno je ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 6.

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke moraju materijalom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.

Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se održavati čistim, urednim i ispravnim, a dotrajale predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti.

Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i uklanjanja ovih predmeta snosi njihov vlasnik odnosno korisnik.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 7.

Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, a osobito:

1. označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

3. uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata,

4. uređenje izloga,

5. postavljanje i održavanje javne rasvjete,

6. postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene

7. držanje domaćih životinja,

8. održavanje i čišćenje dimnjaka,

9. dezinsekcija, deratizacija i veterinarsko-higijeničarski poslovi,

10. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

11.određivanje uvjeta za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije; za postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih uređaja, oluka oborinskih voda, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 8.

Imena ulica, trgova, parkova i stuba određuje Općinsko vijeće Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za imenovanje ulica i trgova.

Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno pločom.

Natpisna ploča mora biti postavljena sukladno propisu kojim se uređuje način označavanja imena naselja, ulica i trgova.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem, kojeg određuje nadležni organ.

Način označavanja i obilježavanja imena u smislu stavaka 3. i 4. ovoga članka određen je posebnim propisom.

Natpisne ploče i pločice nabavlja Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča snosi Općina.

Troškove nabave pločica s kućnim brojevima snose vlasnici odnosno korisnici stambenih i poslovnih objekata.

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade, stambenog ili poslovnog prostora dužan je pločicu s brojem zgrade postaviti, održavati i čistiti.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz ovog članka.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 9.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje površina javne namjene i objekata, kao i sve druge pravne i fizičke osobe, te građani - vlasnici, odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 10.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada - objekata, upravitelji zgrada dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade (fasade, balkone, lođe, vanjsku stolariju, žljebove, oluke, krovove, vanjske instalacije i dr.), sukladno važećim propisima.

Po vanjskim zidovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati i sl., kao i oštećivati ih na bilo koji drugi način.

Vlasnici ili korisnici, odnosno upravitelji zgrada dužni su brinuti se o vanjskom izgledu i čistoći dijelova zgrade iz stavka 1., što podrazumijeva: popravljanje oštećenja, te održavanje građevinsko-tehničke ispravnosti vanjskih dijelova zgrade sukladno propisima o gradnji i zaštiti kulturnih dobara.

Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice i okoliša, moraju se urediti u roku zadanom od strane komunalnih redara, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada je ta okolnost utvrđena.

Trošak uređenja snosi vlasnik, odnosno korisnik zgrade.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je održavati vanjske dijelove zgrade urednima i čistima. U slučaju da vlasnik ili upravitelj zgrade vanjske dijelove zgrade ne održava urednima i čistima, a to ne učini ni na pisani zahtjev komunalnog redara, to će na trošak vlasnika ili upravitelja zgrade, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Članak 11.

Objekti u izgradnji ili objekti na čijim se vanjskim dijelovima obavljaju veći popravci moraju biti propisno ograđeni

na način da bude omogućen siguran i nesmetan promet pješaka i vozila.

Članak 12.

Na fasade, prozore, terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute neposredno frekventnim površinama javne namjene zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta, a time i ulice.

Posuda s cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude, te izlijevanje vode kojom se zalijeva cvijeće na prolaznike.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni na način da ne ometaju pješački i kolni promet i ne smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 13.

U slučaju oštećenja pročelja i pokrova zgrade ili poslovnog prostora, a koji nisu nosiva konstrukcija (lođa, prozori, vrata, crijep, kanalice, ogradni zid i slično), komunalni redar donijet će rješenje o obvezi sanacije.

Ako razbijeni prozori, stakla i sl. na zgradi predstavljaju opasnost, komunalni redar donijet će rješenje o obvezi sanacije.

3. Uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata

Članak 14.

Vlasnik odnosno korisnik stambenog objekta, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta, dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema površini javne namjene, na način da ne ometa korištenje javne prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

Na površinu okućnice i dvorišta zgrada se zabranjuje:

- držanje otpada i dotrajalih stvari (građevinski otpad, automobilske olupine, gume, stari strojevi, dotrajali kućanski aparati i sl.) koji svojim izgledom narušavaju uredan izgled naselja,

- bacanje i ostavljanje otpada izvan košara, posuda za otpad i propisanih vrećica sa logotipom

komunalnog društva,

- bacanje gorućih predmeta u košare ili posude za otpad,

- oštećivanje košara i posuda za otpad,

- ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

- zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u kanale oborinske odvodnje,

- paljenje otpada.

Vlasnik odnosno korisnik dužan je uređivati i održavati neobrađene zelene površine i neizgrađeno građevinsko zemljište u građevinskom području naselja.

Na površinama javne namjene i na nekretninama iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, nije dozvoljeno odlaganje, uskladištenje, niti držanje građevinskog, glomaznog komunalnog i drugog otpada, te drugih predmeta i materijala - plovila, priključna vozila, olupine automobila i plovila, kamp kućice, kontejneri, barake i sl.

Vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka, dužan je podrezivati zelenilo zasađeno u dvorištu koje svojim granama prelazi na javnu prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Komunalni redar naložit će vlasniku ili korisniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane koji bi svojim rušenjem odnosno padom mogao ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Uz prometnicu dozvoljena je sadnja visokog zelenila (drveća) na najmanjoj udaljenosti 2 metra od slobodnog profila kolnika, odnosno niskog zelenila (niskog grmlja, živice i sl.) na najmanjoj udaljenosti 0,6 metara od slobodnog profila kolnika.

Slobodni profil kolnika je prometni profil kolnika uvećan za nogostup i bankine ili berme.

Zabranjena je sadnja visokog drveća u neposrednoj blizini zgrade.

Članak 15.

Ograde uz površine javne namjene moraju biti izvedene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i sličnog.

Ograde uz površine javne namjene moraju se postavljati tako da ne ometaju korištenje tih površina, da ne predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi te da se vizualno uklapaju u okolni izgled.

Ograde uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati.

Vlasnici, odnosno korisnici ograda od ukrasne živice ili drugog ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz površine javne namjene, dužni su prije započinjanja radova na orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme rezidbe zaštitili ljudi i imovina.

Vlasnici, odnosno korisnici dužni su odmah nakon završetka radova na orezivanju, površinu javne namjene očistiti.

Ograde od ukrasne živice i drveće uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju redovito održavati i orezivati tako da ne prelaze preko regulacijske linije na površinu javne namjene, ne zaklanjaju preglednost, ne ometaju normalno kretanje pješaka i sigurnost prometa, ne zaklanjaju prometnu i svjetlosnu signalizaciju i javnu rasvjetu.

Vlasnici, odnosno korisnici zidova oko stambenih objekata ili zelenih površina moraju sa zidova koji su svojim licem okrenuti prema površini javne namjene uklanjati korov i otpad.

Ograde uz površinu javne namjene ni na koji način ne smiju ometati korištenje iste, poglavito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan je orezivati zelenilo zasađeno u dvorištu, koje svojim granama prelazi na površinu javne namjene, tako da omogući nesmetan i siguran prolaz pješaka i vozila, preglednost prometne i druge signalizacije i funkcioniranje javne rasvjete.

Vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan je očistiti površinu javne namjene od plodova koji su pali sa njegovog stabla na površinu javne namjene.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta uz površine javne namjene, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednim i čistima.

4. Uređenje izloga

Članak 16.

Izlozima u smislu ove Odluke smatraju se:

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe;

- zastakljeni otvori u zidovima zgrada koji služe za ugostiteljstvo, banke, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 17.

Izlozi moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Staklene površine moraju se redovito čistiti, a okviri održavati da uvijek budu čisti i funkcionalni.

Članak 18.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Izlozi u centru naselja moraju biti atraktivni i moraju se češće preuređivati, a posebno ih se može urediti i dekorirati za dane državnih blagdana i prigodom značajnijih manifestacija.

Članak 19.

Zabranjeno je izlaganje i prodaja robe izvan prodavaonica, postavljanje stalaka, polica, klupica, izložbenih ormarića na površinu javne namjene ili fasadu ispred ili pokraj poslovnog prostora, bez suglasnosti Upravnog odjela i suprotno općim aktima Općine.

5. Postavljanje i održavanje javne rasvjete

Članak 20.

Površine javne namjene moraju imati javnu rasvjetu.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom, na ekološki prihvatljiv način, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih površina javne namjene, prometa i potreba građana.

Članak 21.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javne rasvjete, dužna je održavati objekte i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne ispravnosti, sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu održavanja javne rasvjete te važećim zakonskim propisima.

Javna rasvjeta mora u pravilu svijetliti cijele noći.

Članak 22.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete.

Uređajima i objektima javne rasvjete ne može se koristiti bez odobrenja Upravnog odjela.

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično, osim po odobrenju Upravnog odjela.

6. Postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene

Članak 23.

Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prijevoza, javni zahodi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, klupe, košarice za otpad, oprema dječjih igrališta, stajališta javnog prijevoza, orijentacijski planove općine i drugi slični predmeti ili objekti koji predstavljaju komunalnu i urbanu opremu), mogu se postavljati samo na temelju odobrenja Upravnog odjela, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Građevine i uređaji javne namjene iz stavka 1. ovog članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj Općina to povjeri, sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 24.

Pravna ili fizička osoba iz članka 23. stavak 2. ove Odluke dužna je građevine i uređaje javne namjene iz članka 23. stavka 1. održavati u ispravnom i urednom stanju, te osigurati da isti ispunjavaju tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

Članak 25.

Građevine i uređaje javne namjene iz članka 36. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati, ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 26.

Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata uređeni su posebnim aktom Općinske načelnice.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Na javnim parkiralištima zabranjena je trgovina robom, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

Članak 27.

Javni zahodi izgrađuju se na površinama javne namjene na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana.

Uz odobrenje Upravnog odjela, pravna ili fizička osoba može na površini javne namjene postaviti kemijski WC.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete i mora ih se održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni zahodi moraju, u pravilu, biti otvoreni tijekom cijeloga dana.

Članak 28.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 29.

Stajališta javnog prijevoza moraju, u pravilu, biti natkrivena i opremljena klupama.

Stajališta javnog prijevoza moraju se održavati urednima i ispravnima, a svako oštećenje tog prostora mora biti u najkraćem roku uklonjeno.

Na stajalištima se obavezno postavljaju košarice za smeće i ističe vozni red.

7. Držanje domaćih životinja

Članak 30.

Unutar naselja na području općine Omišalj, nije dozvoljeno držati domaće životinje-kopitare, papkare i perad.

Iznimno, domaće životinje iz stavka 1. mogu se držati na udaljenosti od najmanje 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Kopitarima se smatraju konji, magarci, mazge i mule.

Papkarima se smatraju goveda, ovce, koze i svinje.

Peradi se smatraju kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

Zabrana držanja životinja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.

Zabranjeno je kupanje pasa i domaćih životinja u moru, na javnim kupalištima i drugim plažama.

Psima je dozvoljeno kupanje samo na plažama za pse.

Članak 31.

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim

i izgubljenim životinjama propisani su općim aktom Općine kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama.

Članak 32.

Na područjima Općine Omišalj koja nisu obuhvaćena odredbom članka 30. stavka 1. ove Odluke, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Komunalni redar može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako je držanje životinja suprotno odredbi članka 30. st.2. i stavka 1. ovoga članka ili ako se time nanosi smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

8. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 33.

Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom Odlukom.

Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik kojoj je to povjereno i koja je za obavljanje tih poslova dobila koncesiju Općine.

9. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko- higijeničarski poslovi

Članak 34.

U svrhu zaštite građana na području Općine obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija površina javne namjene.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca (muhe, komarci, žohari i slično), odnosno smanjenje njihovog broja.

Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje treba poduzeti da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koje treba provesti sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

Veterinarsko - higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja, te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane norme.

Članak 35.

Na poziv Upravnog odjela, pravna ili fizička osoba dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Upravni odjel Općine o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama i opasnostima ovog posla.

Članak 36.

Svi građani, pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa područja Općine Omišalj obvezni su provoditi mjere asanacije (mjere za uklanjanje svih izvora širenja zaraznih bolesti) u cilju smanjenja populacije komaraca.

10. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 37.

Rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 38.

Površine iz članka 37. stavka 1. su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Općina.

O površinama iste namjene koja se nalaze u sastavu okućnica drugih objekata dužni su brinuti njihovi vlasnici, odnosno korisnici.

11. Određivanje uvjeta za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, tendi, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije; za postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 39.

Predmeti koji su projektirani i proizvedeni u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka u smislu ove Odluke su predmeti koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski su oblikovani i postavljeni sukladno izgledu zgrade i okoline u kojoj su postavljeni.

Predmeti iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

1. reklamne površine, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, drugi reklamni predmeti, te tende i suncobrani ako su sa reklamnom porukom.

2. oglasne ploče, oglasni ormarići, te drugi oglasni predmeti.

Članak 40.

Na dijelovima stambenih zgrada (fasadama, ogradnim zidovima) neposredno okrenutim površinama javne namjene - ulicama, zabranjeno je postavljanje rashladnih uređaja bez odobrenja Upravnog odjela.

Članak 41.

Zastave, transparenti, prigodni natpisi ili ukrasi koji se postavljaju na zgradu ili na drugo za to namijenjeno mjesto moraju biti uredni i čisti, te se moraju ukloniti u roku od 24 sata nakon prestanka prigode zbog koje su postavljeni.

Članak 42.

Uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje predmeta iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te za postavljanje predmeta, opreme i uređaja iz članka 39. stavak 2. ove Odluke određeni su drugim općim aktom Općine.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 43.

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem površina javne namjene u smislu ove Odluke smatra se:

- čišćenje površina javne namjene,

- određivanje mjera za čuvanje površina javne namjene.

Članak 44.

Održavanje površina javne namjene osigurava Općina.

Čišćenje površina javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno čišćenja površina javne namjene sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu čišćenja površina javne namjene.

Članak 45.

Izvanredno čišćenje javnih prometnih površina odredit će se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja površine javne namjene budu prekomjerno onečišćene te kada ih je iz drugih razloga potrebno izvanredno očistiti.

Članak 46.

Redovito i izvanredno čišćenje javnih parkirališta za čije se korištenje plaća naknada osigurava pravna ili fizička osoba koja upravlja parkiralištem.

Članak 47.

Na površinama javne namjene postavljaju se klupe i košarice za otpad.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

Postavljene klupe košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati.

Članak 48.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u objektu uz površinu javne namjene dužna je svakodnevno čistiti dio površine javne namjene koji se onečišćuje obavljanjem njene djelatnosti.

Članak 49.

Na površini javne namjene zabranjeno je:

- odlagati građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad bez odobrenja Upravnog odjela,

- izlagati slike, knjige, rabljene stvari, cvijeće, poljoprivredne i druge proizvode bez odobrenja Upravnog odjela,

- postavljati glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te uređaje za razglas i pojačanje zvuka bez odobrenja Upravnog odjela,

- postavljati predmete, naprave ili strojeve bez odobrenja Upravnog odjela,

- koristiti dječja igrališta i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

- popravljati motorna vozila (osim u opravdanim slučajevima) te obavljati druge obrtničke radove,

- prati osobe , životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu

- izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

- pljuvati i obavljati nuždu,

- paliti otpad,

- ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp - prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i otpadnih vozila,

- kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima,

- obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene.

Članak 50.

Postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu.

Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovima i stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama javnog prijevoza, automobilima parkiranim na površinama javne namjene, stupovima s prometnim znakovima, posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima.

Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj određenim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj.

Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala na nedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 51.

Na prirodnim i uređenim plažama zabranjeno je nakon korištenja plaže ostavljati ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari osobne namjene ili iste ostavljati s namjerom rezervacije i čuvanja mjesta.

Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži podrazumijeva ostavljanje i držanje predmeta iz prethodnog stavka duže od 1 sata bez nadzora, odnosno bez prisutnosti korisnika.

Stvari iz stavka 1. ovog članka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene.

Stvari iz stavka 1. ovog članka zatečene na prirodnim i uređenim plažama bez njihova vlasnika, odnosno korisnika, smatrat će se napuštenima, te će biti uklonjene i s istim će se postupiti sukladno propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Prirodnim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata, dok se uređenim plažama smatraju prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, snabdjeveni određenim higijensko-tehničkim uvjetima i opremljeni svim uređajima i opremom za sunčanje i kupanje.

Vlasnici brodica i ostalih manjih plovila te priključnih vozila za plovila, ne smiju svoje plovilo održavati i ostavljati na plažama i drugim površinama javne namjene.

Zabranjeno je kretanje svih vrsta i tipova motornih i drugih vozila i radnih strojeva po plaži, te držanje istih na plaži. Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, vozilima i radnim strojevima dozvoljen je pristup na plažu jedino i isključivo u slučaju izvođenja radova na komunalnoj infrastrukturi plaže, te drugih radova u svrhu poboljšanja kakvoće i strukture plaže.

Članak 52.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih zelenih površina dužna je zelene površine održavati sukladno programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i operativnom planu održavanja javnih zelenih površina, tako da svojim izgledom uljepšavaju naselja i služe svrsi za koju su namijenjene.

Članak 53.

Radi zaštite javne zelene površine, nije dozvoljeno:

- trgati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove te kidati grane s ukrasnog drveća i grmlja,

- oštećivati drveće, grmlje i živicu,

- gaziti, hodati, igrati se i ležati po uređenom travnjaku,

- kopati i odnositi zemlju, humus i bilje,

- bacati otpad, piljevinu, pepeo, drozgu, odrezano šiblje i grane,

- puštanje životinja bez nadzora i ostavljanje životinjskog izmeta na površini,

- oštećivati, prljati, zagađivati i onesposobljavati opremu postavljenu na javnoj zelenoj površini,

- puštati otpadne vode, kiseline, motorna ulja i slično,

- voziti se biciklom, motorom, automobilom, gurati biciklu ili slično vozilo, kolica za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine) te parkirati na javnoj zelenoj površini,

- ložiti vatru i potpaljivati stabla,

- prati vozila,

- hvatati i uznemiravati ptice i ostale životinje,

- na bilo koji način zagađivati javnu zelenu površinu.

Članak 54.

Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova prilikom izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te postavljanja naprave, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću zelenu površinu, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i uništene zelene površine u prvobitno stanje.

Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje zelene površine obavlja Upravni odjel na teret osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 55.

Osoba koja namjerno ili iz nepažnje počini štetu na javnoj zelenoj površini obvezna je počinjenu štetu nadoknaditi.

Šteta se procjenjuje prema hortikulturnoj vrijednosti biljne vrste određene cjenikom nabavke sadnog materijala.

Članak 56.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane pravne ili fizičke osobe kojoj su ti poslovi povjereni.

Članak 57.

Na površinu javne namjene dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu.

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na površine javne namjene koje odredi i znakovima zabrane označi Upravni odjel te travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta.

Posjednik životinje dužan je očistiti površinu javne namjene koja je onečišćena otpacima njegove životinje.

IV. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 59.

Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata temeljem općih akata Općine.

Članak 60.

Zabranjeno je na površini javne namjene postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 61.

Zabranjeno je neovlašteno, bez odobrenja, koristiti površinu javne namjene za izlaganje i prodaju razne robe, robu prodavati iz vozila, sa stolova i u pokretu.

Članak 62.

Površina javne namjene se ne smije zauzimati bez odobrenja ili ugovora o zakupu površine javne namjene.

U tijeku korištenja površine javne namjene korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 63.

Korisnici površina javne namjene dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan površinu javne namjene vratiti u prvobitno stanje, a u suprotnome to će se učiniti putem treće osobe, a na trošak korisnika.

Članak 64.

Površine javne namjene mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama i za potrebe:

- privremenog smještaja, istovara i utovara građevnog i otpadnog materijala,

- postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrade i uređaja,

- iznajmljivanja vozila i bicikala,

- pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

- održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

- prezentacije, promotivne prodaje.

Za potrebe iz prethodnog stavka odobrenje za korištenje izdaje Upravni odjel.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja površine javne namjene, kao što su:

- dimenzije površine javne namjene dodijeljene na korištenje;

- mjere osiguranja;

- privremena regulacija prometa;

- mjere zaštite javne zelene površine i slično.

Uz zahtjev za korištenje površine javne namjene podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

- dokaz o obavljanju djelatnosti;

- grafički prikaz površine javne namjene koju traži na korištenje i drugo ovisno o namjeni korištenja površine javne namjene.

Zabranjeno je privremeno korištenje površine javne namjene za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 65.

Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene bez plaćanja naknade u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Omišalj.

Članak 66.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala i opreme, kao i za druge radove koji služe građevinskim radovima mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i dijelovi javno - prometne površine ili neizgrađeni dijelovi gradskog zemljišta, o čemu se izdaje posebno odobrenje.

Zabranjeno je materijal iz stavka 1. ovog članka odlagati uz drveće, a istovar i utovar građevnog materijala na površini javne namjene mora se odvijati bez zastoja i uz što manje ometanje prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na površini javne namjene mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom, te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i slično.

Prilikom prijevoza, materijal za potrebe gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a ako do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Ugovorni korisnik zauzete površine javne namjene dužan je, najkasnije u roku od 48 sati po završetku radova gradnje, obavijestiti komunalnog redara Općine Omišalj da mu korištena površina više nije potrebna, odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

Komunalni redar obavit će pregled korištene površine i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje ili slične posljedice korištenja površine javne namjene, naložit će korisniku da odmah o svom trošku dovede korišteni prostor u prvobitno stanje.

Članak 67.

Odobrenje za korištenje površine javne namjene za postavljanje skele izdaje Upravni odjel.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštititi zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na površinu javne namjene.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 (tri) metra.

Izvoditelji građevinskih radova su dužni radi zaštite pješaka i ostalih sudionika u prometu postaviti fasadnu zavjesu.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju Upravnog odjela, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti investitoru ili izvoditelju radova uklanjanje skele i drugog materijala s površine javne namjene.

Članak 68.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen i slično), te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ako je neophodno, dio površine javne namjene se može koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ukoliko se time ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na površini više od 48 sati.

Površina javne namjene se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 69.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan površine javne namjene.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i slično) može se istovar i utovar iz stavka 1. ovog članka vršiti na površinama javne namjene, bez zastoja, na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 70.

Na površinu javne namjene i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, vaze i slično).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Upravni odjel može, radi zaštite pješaka, stambenih i drugih objekata, uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 71.

Na površinu javne namjene ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s površinom javne namjene, nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Na površinu javne namjene ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 72.

Prekopavanje površina javne namjene, kao i uspostavljanje prijašnjeg stanja kojeg izvodi fizička osoba može se izvoditi samo na osnovu posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje Upravni odjel, a radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Prekopavanje površina javne namjene, kao i uspostavljanje prijašnjeg stanja kojeg izvodi pravna osoba može se izvoditi samo na osnovu odobrenja kojeg ta pravna osoba ishodi od Upravnog odjela, a radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekop, kojeg podnosi investitor, odnosno korisnik prostora sadrži:

- fotografije kojima je utvrđeno prvobitno stanje površine javne namjene

- osnovne podatke o prekopu;

- potvrde javnih poduzeća, odnosno vlasnika komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje površine javne namjene;

- predložen početak i završetak radova;

- prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

Izuzetno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje površine javne namjene u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture u slučajevima:

- otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu, kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta;

- održavanja vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

Investitor, odnosno korisnik prostora dužan je zahtjev za izdavanje odobrenja podnijeti najmanje sedam dana prije planiranog početka radova.

Upravni odjel izdat će odobrenje za prekopavanje površine javne namjene koje sadrži:

- vrijeme početka radova;

- rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja, koji u pravilu ne može biti duži od 30 dana;

- mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i slično).

Odobrenje za prekope izdaje se u skladu s općim aktom Općine kojim se uređuje privremena zabrana izvođenja radova.

Članak 73.

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na površini javne namjene, nastala oštećenja i kvarove na konstrukciji površine javne namjene, instalacijama i drugim objektima na ili uz površinu javne namjene, investitor ili korisnik mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Prvobitno stanje mora biti utvrđeno fotografijom. Ukoliko fotografija ne postoji investitor ili korisnik mora površinu urediti na način kako mu odredi komunalni redar.

Ako investitor ili korisnik odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, komunalni redar odrediti će uklanjanje nastalih kvarova ili oštećenja na trošak investitora ili korisnika.

Ako se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama, tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine, s time da se ulica zatvori za promet, ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice.

Ako se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Izvoditelj radova, odnosno korisnik površine javne namjene dužan je poduzeti sve mjere opreza i osiguranja da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta, te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Članak 74.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

- održavati gradilišta u urednom i čistom stanju;

- odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da omoguće slobodno otjecanje oborinskih voda;

- polijevanjem građevinskog materijala spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i slično;

- zauzeti dio površine javne namjene mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno propisima o gradnji.

Članak 75.

U slučaju da je prilikom korištenja površine javne namjene došlo do oštećenja komunalni redar korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede površinu javne namjene u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti komunalni redar putem treće osobe, a na trošak korisnika.

Članak 77.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i slično može se organizirati prigodno uređenje površina javne namjene naselja.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova.

Članak 78.

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke te predmeti i uređaji iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. ove Odluke smiju se postavljati na površinu javne namjene i drugu nekretninu u vlasništvu Općine isključivo na temelju općih akata Općine kojim se regulira to pitanje.

Predmeti iz članka 5. stavka 2. ove Odluke smiju se postavljati na nekretninu na području općine Omišalj u vlasništvu fizičke i pravne osobe isključivo na temelju općeg akta Općine kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata i na temelju akta kojim se dozvoljava gradnja.

Članak 79.

Na površini javne namjene dozvoljeno je postavljati posude s ukrasnim biljem po odobrenju Upravnog odjela.

Vlasnik je obvezan posudu s ukrasnim biljem održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti, u protivnom ju je obvezan ukloniti.

Članak 80.

Unutar javne zelene površine dozvoljeno je postavljanje električnih, telefonskih, vodovodnih, kanalizacijskih i plinskih vodova, na temelju odobrenja Upravnog odjela, uz obvezu izvoditelja radova da uspostavi prvobitno stanje javne zelene površine.

Ako izvoditelj radova ne uspostavi prijašnje stanje u određenom roku, to će učiniti Upravni odjel na teret izvoditelja radova.

Na javnoj zelenoj površini ne smiju se postavljati okna podzemnih instalacija, izuzev instalacija koje služe zelenoj površini, a temelji stupa zračnih vodova ne smiju biti vidljivi.

Članak 81.

Ako se na površini javne namjene održava javna priredba ili skup, organizator priredbe ili skupa dužan je u roku od 24 sata po završetku priredbe odnosno skupa očistiti površinu javne namjene i prilaz istoj.

V. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 82.

Javnim parkiralištem, u smislu ove Odluke, smatra se dio javno prometne površine namijenjen isključivo za parkiranje vozila i građevinski objekt namijenjen za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište).

Uvjeti korištenja javnih parkirališta uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo te općem aktu Općine kojim se uređuje javna parkirališta na području općine Omišalj.

Članak 83.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području općine Omišalj uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste te općem aktu Općine kojim se uređuju nerazvrstane ceste.

Članak 84.

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 85.

Otpad je svaka stvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojeg posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Pod komunalnim otpadom, u smislu ove Odluke, razumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Članak 86.

Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina.

Uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Omišalj pruža komunalno društvo u suvlasništvu Općine Omišalj - Ponikve Eko d.o.o. iz Krka (u daljnjem tekstu: davatelj usluge), specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a način pružanja usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada, međusobni odnosi davatelja usluge i Općine, pobliže su uređeni općim aktima Općine i zaključenim ugovorima.

Članak 87.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba - obrtnik zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Članak 88.

Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.

Članak 89.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijaliziranom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način.

Korisnici usluga uz čije nekretnine zbog prostornih uvjeta nije moguće smjestiti posude, dužni su odlagati otpad u posude najbliže njihovoj nekretnini.

Vlasnici zgrada sa više od šest stanova dužni su u svojem dvorištu osigurati mjesto za postavljanje posuda za otpad.

VII. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 90.

Uklanjanje snijega i leda s površine javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje površine javne namjene, izuzev s površina javne namjene za koje je ovom Odlukom drugačije određeno.

Članak 91.

Snijeg se s površine javne namjene počinje uklanjati kada napadne 5 cm, a ako pada duže vrijeme mora se uklanjati i više puta.

Led se s javne površine uklanja čim nastane.

Članak 92.

Dio nogostupa koji se nalazi ispred stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega vlasnik ili korisnik tog objekta, na način da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka.

O uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz privremeni objekt dužan je brinuti se vlasnik odnosno korisnik kioska ili pokretne naprave.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se materijal kojim je posipana javna površina ukloni u roku od osam dana od otapanja snijega ili leda.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 93.

Svi predmeti iz članka 5. ove Odluke, kao i ostali predmeti postavljeni suprotno odredbama ove odluke na površini javne namjene, na zgradama ili drugim objektima, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta isti predmet ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik istog predmeta, komunalni redar će ukloniti isti predmet putem treće osobe. Uklonjeni predmet će se uskladištiti i čuvati sukladno zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Općine. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može preuzeti predmet je 30 dana.

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ne preuzme predmete, ako vlasnik nije poznat, ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 94.

U slučaju potrebe hitnog oslobađanja površine javne namjene od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta (predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost ljudi, odvijanje prometa pješaka i vozila, onemogućavaju održavanje određene manifestacije i slično) komunalni redar može naložiti da se takvi predmeti uklone odmah s površine javne namjene, te pisanim podneskom obavijestiti vlasnika predmeta, ukoliko je isti poznat, o preuzimanju predmeta iz javnog skladišta ili drugog mjesta, uz prethodno plaćanje svih troškova postupka (prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo).

Ukoliko obaviješteni vlasnik ne preuzme predmete u određenom roku, ako vlasnik nije poznat ili ga nije bilo moguće neposredno obavijestiti, obavijest o preuzimanju predmeta se ističe na oglasnoj ploči Općine Omišalj u trajanju od 8 (osam) dana, te istekom roka od 30 (trideset) dana s oduzetim predmetom se postupa po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

Članak 95.

Motorna i druga vozila i plovila, koja nisu registrirana ili su oštećena i nisu u voznom stanju, auto - prikolice, prikolice za plovila i slično, te njihove dijelove nije dozvoljeno ostavljati, odnosno odlagati na javno - prometnim površinama.

Na vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila ili njihove dijelove iz stavka 1. ovog članka, komunalni redar će istaknuti pisano upozorenje o potrebi njihova uklanjanja, te će rješenjem naložiti vlasniku ili isticanjem rješenja na oglasnu ploču Općine Omišalj nepoznatom vlasniku, uklanjanje vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila i sličnog iz stavka 1. ovog članka.

Ako vlasnik vozila, plovila, auto - prikolice, prikolice za plovila ili njihovih dijelova iste ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara, komunalni redar će ukloniti vozilo, plovilo, auto prikolicu, prikolicu za plovila ili njihove dijelove putem treće osobe, te će ih se uskladištiti i čuvati sukladno zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Općine. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može preuzeti uklonjene predmete, je 30 dana.

Ako vlasnik u roku od 30 dana preuzme vozilo, plovilo, auto - prikolicu, prikolicu za plovilo ili njihove dijelove, dužan je prethodno u cijelosti podmiriti nastali trošak (utovar, dopremanje, odlaganje, čuvanje i drugo).

Ako vlasnik u roku od 30 dana ne preuzme vozilo, plovilo, auto - prikolicu, prikolicu za plovilo ili njihove dijelove, s njima će se postupati po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Članak 96.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje obavlja upravno tijelo putem komunalnih redara.

Komunalni redari poslove nadzora obavljaju sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, posebnim propisima i ovoj Odluci.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje Općinski načelnik.

Članak 97.

U provedbi nadzora nad ovom Odlukom komunalni redar ovlašten je:

gosd

- rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom,

- izdati obvezni prekršajni nalog,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,

- obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 98.

Javnopravno tijelo te fizička i pravna osoba dužni su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke te pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Odjel je ovlašten zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 99.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

-ako se ne pridržava odredbe čl.5. st.3.

-ako se ne pridržava odredbe čl. 6. st. 2.

-ako ne obilježi zgradu čiji je vlasnik, odnosno korisnik, kućnim brojem (čl. 8. st. 9.),

-ako ne održava i ne čisti pločicu s kućnim brojem, čiji je vlasnik, odnosno korisnik (čl. 8. st. 9.),

-ako ošteti i uništi ili neovlašteno skine i mijenja natpisne ploče s imenima naselja i ulica, te one s kućnim brojevima (čl. 8. st.10.),

-ako šara, crta i oštećuje vanjske zidove zgrada (čl. 10. st. 2.),

-ako ne brine o vanjskom izgledu i čistoći dijelova zgrade (čl. 10. st. 3.),

-ako objekti u izgradnji ili objekti na čijim se vanjskim dijelovima obavljaju veći popravci nisu propisno ograđeni (čl.11)

- ako se ne pridržava odredbe čl.12.

-ako ne pristupi sanaciji pročelja i pokrova zgrade ili poslovnog prostora (čl. 13. st.1.)

-ako ne postupi po rješenju iz čl. 13. st. 2.

-ako se ne pridržava odredbi članka 14.

-ako postupa protivno članku 15.

-ako u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu (čl. 18. st. 1.)

-ako postupa protivno članku 19.

-ako ošteti ili uništi rasvjetno tijelo javne rasvjete (čl. 22 st.1.)

-ako se koristi uređajima i tijelima javne rasvjete bez odobrenja (čl. 22. st. 2.)

-ako na stupove javne rasvjete postavi oglase, obavijesti, reklame i sl. bez odobrenja (čl. 22. st. 3.)

-ako se građevine i uređaji javne namjene grade, odnosno postavljaju bez odobrenja (čl. 23. st.1.)

-ako se ne pridržava odredbe članka 24.

-ako uništi građevine i uređaje javne namjene, ili po njima šara, crta, postavlja plakate, ili ih na bilo koji drugi način prlja i nagrđuje (članak 25.)

-ako se ne pridržava odredbe članka 26. st.3.

-ako bez odobrenja postavi kemijski WC na površinu javne namjene (čl. 27. st.2.)

-ako ne održava protupožarne hidrante u stanju funkcionalne sposobnosti (čl. 28. st. 1.)

-ako neovlašteno upotrebljava, ili ošteti, ili uništi protupožarni hidrant (čl. 28. st. 2.)

ako domaće životinje drži unutar naselja, odnosno na udaljenosti manjoj od 100 metara od najbližeg stambenog objekta te ne ispunjava sanitarno-higijenske uvjete(čl. 30. st. 2.)

- ako se ne pridržava odredbe članka 30. st.7

-ako bez odobrenja postavi rashladne uređaje na dijelove stambenih zgrada neposredno okrenutim površinama javne namjene (čl. 40)

-ako ne održava urednima i čistima zastave, transparente i druge prigodne natpise ili ukrase, čiji je vlasnik odnosno korisnik, postavljene na zgradama, te ih ne ukloni u roku od 24 sata od trenutka prestanka prigode radi koje su isti postavljeni (čl. 41.),

-ako postavi košaricu za otpad na mjesto na kojem nagrđuje izgled okoliša ili ometa promet (čl. 47. st.2.)

-ako uništi ili ošteti klupe ili košarice za otpad (čl. 47. st. 3.)

- ako postupa protivno odredbama članka 49.

- ako postupa protivno odredbama članka 50 st. 2. i 3.

- ako nakon korištenja plaže, ostavi ručnike, rekvizite za plažu i druge stvari (čl.51. st.1.)

-ako plovilo drži i održava na plaži i drugoj površini javne namjene (čl. 51. st. 6.)

-ako postupa protivno članku 51. stavak 7.

- ako postupa protivno članku 53.

- ako postupa protivno članku 56. st. 2.

- ako postupa protivno članku 57.

- ako koristi površinu javne namjene bez zaključenog ugovora o zakupu ili po isteku odobrenog roka (čl. 60. st.1.)

-ako bez odobrenja koristi površinu javne namjene za potrebe gradnje ili je koristi po isteku roka (čl.60. st.2.)

-ako postupa protivno članku 61.

-ako postupa protivno članku 62.

-ako, nakon izvedenih radova, površinu javne namjene, koja se koristila, ne privede u prvobitno stanje (čl. 63. st.2.)

-ako postupa protivno odredbi članka 64. st.5.

- ako postupa protivno članku 66.

- ako postupa protivno članku 67.

- ako postupa protivno članku 68.

-ako postupa protivno članku 69.

-ako postupa protivno članku 70.

ako na površinu javne namjene, te na površine koje graniče s istom, odlaže ambalažu i druge predmete koji nagrđuju okolinu (članak 71.)

- ako postupa protivno članku 72.

- ako postupa protivno članku 74.

-ako postupa protivno članku 78.

-ako bez odobrenja postavi posudu s ukrasnim biljem na površinu javne namjene (čl.79)

- ako postupa protivno članku 80.

-ako u roku od 24 sata od završetka priredbe, ne očisti površinu javne namjene i prilaz istoj (čl. 81.)

-ako otpad ne odvaja i ne odlaže u posude sukladno njihovoj namjeni (čl. 87.)

-ako oštećuje, šara ili premješta posude za otpad (čl. 88.)

-ako parkira vozilo na način da se onemogućava odvoz otpada (čl. 89.)

-ako ne očisti snijeg i led s nogostupa(čl. 92.st. 1., st.3.)

-ako s površine javne namjene u roku od osam dana od dana otapanja snijega ili leda, ne ukloni materijal kojim je javna površina posipana (čl.92. st.4.)

-ako ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora (čl.98. st.1.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se:

- odgovorna osoba u pravnoj osobi,

- fizička osoba - građanin.

Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Članak 101.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08, 33/09, 5/15 i 15/16.)

Članak 102.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-05/19-01/5

Ur. broj: 2142-06-19-01-4

Omišalj, 31. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=51513&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr