SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
OPĆINA BAŠKA

50.

Temeljem članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se komunalni red u Općini Baška (u daljnjem tekstu: Općina) i mjere za njegovo provođenje.

(2) Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave na području Općine, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

(1) Ovom Odlukom propisuje se:

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme, te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama,

3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene,

5. uklanjanje snijega i leda s površina javne namjene,

6. gospodarenje otpadom,

7. odvodnja oborinskih voda i čišćenje septičkih i crnih jama,

8. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,

9. mjere za provođenje odluke i mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar,

10. obveze pravnih i fizičkih osoba,

11. prekršajne odredbe,

12. prijelazne i završne odredbe

(2) Način i uvjeti korištenja površina javne namjene za postavljanje privremenih objekata iz članka 4, ove Odluke, sve u svrhu obavljanja djelatnosti, podrobnije su propisani Odlukom o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata.

(3) Način i uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila propisani su Odlukom o uređenju prometa na području Općine Baška, te općim uvjetima isporuke komunalne usluge pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti - usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

Članak 3.

(1) Površinama javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a koje se prema namjeni razlikuju:

1. javne prometne površine: nerazvrstane ceste-ulice, nogostupi, pješačke staze i pješačke zone, trgovi, javne stube, mostovi, javna parkirališta, autobusne postaje i taksi stajališta, javna luka, brodsko pristanište i uređena obala, prirodne i uređene plaže i slične površine,

2. javne zelene površine: perivoji, parkovi, park-šume, drvoredi, živice, cvjetni rasadnici, travnjaci, skupno ili pojedinačno samonikla stabla, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zelene površine uz objekte javne namjene, odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina, posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste i javne objekte u naseljima i slične površine,

3. ostale javne površine: površine namijenjene za održavanje javnih priredbi, tržnice, površine unutar područja groblja, koje nisu utvrđene kao grobno mjesto sukladno posebnim propisima (pješačke i zelene površine), javni izljevi, kanali oborinske odvodnje, površine uz sportske i rekreacijske objekte, objekte namijenjene za javnih priredbi, otvorene tržnice, sajmišta i slične prostori.

(2) Pod građevinama i uređajima javne namjene u smislu ove odluke podrazumijevaju se: nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni tuševi na uređenim plažama, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture, te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

(3) U slučaju spora oko toga što se smatra površinom javne namjene odluku donosi općinski načelnik.

Članak 4.

(1) Privremenim, lako prenosivim objektima i pokretnim napravama smatraju se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji nemaju građevinskog dijela ili nisu ugrađeni u podlogu, a naročito:

1. privremeni objekt koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi (cirkus, luna park i ostale zabavne radnje, pozornice i sl.),

2. kiosk i montažni objekt,

3. pokretna naprave - proizvodnja i prodaja različitih proizvoda ili usluga, automati za cigarete, sladoled, hladnjak za piće ili sladoled, bankomat i sl.

4. ugostiteljska terasa,

5. štand,

6. ograda,

7. reklamni i oglasni predmeti (transparent, zastava, naziv, pano, logo, ormarić, vitrina, uređaj, reklamni stup, ograda, oglasni pano, oglasni stup, oglasni ormarić i sl.),

8. posude za prikupljanje otpada, kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjerna postaja i javne sanitarije,

9. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza,

10. oprema dječjeg igrališta,

11. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti.

(2) Vlasnici, odnosno korisnici dužni su privremene objekte iz stavka 1. ovoga članka održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti, te postupati sukladno sklopljenim ugovorima odnosno izdanim odobrenjima.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

(1) Pod uređenjem naselja podrazumijeva se uređenje i održavanje urednima svih nekretnina na području Općine.

(2) Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, a osobito:

1. označavanje naselja i ulica i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada,

3. uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata,

4. postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije; za postavljanje klimatizacijskih uređaja, dimovodnih uređaja, oluka oborinskih voda, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

5. uređenje izloga,

6. postavljanje i održavanje javne rasvjete,

7. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

8. postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene,

9. održavanje autobusnih čekaonica, taksi stajališta i parkirališta,

10. održavanje i čišćenje dimnjaka,

11. držanje domaćih životinja,

12. dezinsekcija, deratizacija i veterinarsko-higijeničarski poslovi,

1. Označavanje naselja i ulica i obilježavanje zgrada

Članak 6.

(1) Natpisne ploče s imenima naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselje, a ulice moraju biti vidljivo označene natpisnim pločama koje sadrže imena istih i koje se postavljaju na ulazu u ulicu, te na križanju.

(2) Naseljima u smislu ove Odluke smatraju se Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

(3) Ulicama u smislu ove Odluke smatraju se ulice i ceste s kolnikom i pločnikom, putovi, šetališta, javna stubišta, javni prolazi, trgovi, parkovi i sl.

(4) Imena ulica određuje Općinsko vijeće, po prethodno pribavljenom mišljenju mjesnog odbora.

Članak 7.

(1) Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena pločicom s naznačenim kućnim brojem.

(2) Natpisne pločice s oznakom kućnih brojeva nabavlja općinsko tijelo nadležno za komunalne poslove.

(3) Vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade, stambenog ili poslovnog prostora, dužan je pločicu s kućnim brojem postaviti, te ju održavati i čistiti.

Članak 8.

(1) U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku od 60 dana od dana preimenovanja, dok je staru natpisnu ploču potrebno ukloniti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka u istom se roku moraju promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva, ako nisu u skladu s izvršenom promjenom.

Članak 9.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati, te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članaka 6. i 7. ove Odluke.

Članak 10.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča s imenima naselja, ulica, te onih s oznakom kućnih brojeva, snosi Općina

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 11.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe, kojima je povjereno uređenje i održavanje površina javne namjene i objekata, kao i sve druge pravne

i fizičke osobe, te građani - vlasnici, odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 12.

(1) Vanjski dijelovi zgrade - krov, pročelje, zidovi, balkon, terasa, vrata, prozori, oluci i drugi vanjski uređaji i oprema, moraju biti uredni i čisti.

(2) Po zidovima zgrada zabranjeno je šarati, crtati i sl., kao i oštećivati ih na bilo koji drugi način.

(3) Vlasnici ili korisnici, odnosno upravitelji zgrada dužni su brinuti se o vanjskom izgledu i čistoći dijelova zgrade iz stavka 1., što podrazumijeva:

. uklanjanje grafita, šara, crteža i sl. s pročelja zgrada ili zidova (ogradnih, potpornih i slično),

. popravljanje oštećenja, te održavanje građevinsko-tehničke ispravnosti vanjskih dijelova zgrade sukladno propisima o gradnji i zaštiti kulturnih dobara.

(4) U slučaju znatnijeg oštećenja zgrade, koje predstavlja prijetnju sigurnosti prolaznika i može prouzročiti štetu na tuđoj imovini, ili ako zgrada svojim vanjskim izgledom uslijed oštećenja i dotrajalosti nagrđuje opći izgled ulice i okoliša, vlasnik ili korisnik, odnosno upravitelj zgrade obvezan je trenutno, o vlastitom trošku, pristupiti saniranju zgrade u svrhu otklanjanja pretpostavki opisane opasnosti, odnosno uređenju vanjskog izgleda zgrade.

(5) Ako se utvrde okolnosti iz stavka 4. ovoga članka, a vlasnik ili korisnik, odnosno upravitelj zgrade ne poduzme mjere sanacije, rješenje o obvezi i primjerenom roku sanacije, koji ne može biti duži od 6 mjeseci, donosi komunalni redar.

(6) U slučaju nepostupanja po rješenju komunalnog redara iz stavka 5. ovoga članka, utvrđene mjere sanacije provest će ovlaštena pravna osoba po nalogu komunalnog redara, a na trošak vlasnika ili korisnika, odnosno upravitelja zgrade.

Članak 13.

Na krovu, pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha, u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine, od dana stupanja na snagu ove Odluke, zabranjeno je postavljati klimatizacijske uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antenske sustave, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje.

Članak 14.

Na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada i površinama ispred i uz zgradu, na okvirima izloga, vratima, prozorima i pročeljima poslovnih prostora (radnji) zabranjeno je vješati ili drugačije izlagati tekstil i drugu robu.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata

Članak 15.

(1) Vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno upravitelj zgrade, obvezan je održavati okućnicu, odnosno okoliš zgrade i iste održavati čistima i urednima.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik neizgrađenog građevinskog zemljišta uz površinu javne namjene i vidljivog s iste, obvezan je održavati zemljište čistim i urednim.

(3) Na površinama javne namjene i na nekretninama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, u razdoblju kada je na snazi privremena zabrana izvođenja građevinskih radova, nije dozvoljeno odlaganje, uskladištenje, niti držanje građevinskog, glomaznog komunalnog i drugog otpada, te drugih predmeta i materijala - plovila, priključna vozila, olupine automobila i plovila, kamp kućice, kontejneri, barake i sl.

(4) Vlasnik ili korisnik nekretnina iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezan je:

. uklanjati osušena i bolesna stabla ili grane koji bi svojim padom mogla ugroziti sigurnost ljudi, prometa i objekata u neposrednoj blizini,

. podrezivati drveće i drugo zasađeno zelenilo na način da svojim granama ne prelazi regulacionu crtu na javno - prometnu površinu, kako bi se osigurali nesmetani prolaz pješaka i promet vozila, te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete,

. kositi travu,

. uklanjati korov.

(5) Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta sječu stabla.

Članak 16.

(1) Ograda uz površinu javne namjene ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.

(2) Ograde se mogu graditi kao kamene, betonske, žbukane, zelene živice ili uz kombinaciju niskog punog zida i zelene živice, odnosno transparentne metalne ograde.

(3) Ogradu uz površinu javne namjene vlasnik, odnosno korisnik, dužan je održavati urednom i u ispravnom, funkcionalnom stanju.

(4) Ogradu od ukrasne živice vlasnik, odnosno korisnik, dužan je redovno orezivati, tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila.

(5) Ograda unutar naselja ne smiju biti izrađena od bodljikave žice, šiljaka i sličnog.

4. Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, zaštitnih naprava, plakata, urbane opreme, prometne i druge signalizacije, klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta

Članak 17.

(1) Svi objekti i predmeti (izlozi, reklame, natpisi i nazivi tvrtki, suncobrani, transparenti, jarboli za zastave, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, zaštitni stupići i ograde, cvjetne vaze, različita oprema i uređaji - satelitske i druge antene, klima uređaji i sl., te drugi predmeti), koji se izvan dijelova naselja navedenih u članku 13. stavak 1. ove Odluke postavljaju na površine javne namjene, na pročelja i zidove zgrada, ili na prozore, balkone, ograde i druge vanjske dijelove zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, moraju biti estetski oblikovani sukladno Projektu urbane opreme Općine Baška.

(2) Kod postavljanja klimatizacijskih uređaja i druge opreme u skladu sa stavkom 1. ovoga članka:

. kao najniža visina postavljanja određuje se 3,5 m, mjereno od kote terena,

. zabranjuje se istjecanje kondenzata iz klimatizacijskih uređaja izvoditi na površinu javne namjene.

(3) Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz prethodnog stavka moraju iste održavati čistima, urednima i u ispravnom stanju, a dotrajale moraju obnoviti, popraviti, zamijeniti ili ukloniti, sve o vlastitom trošku.

(4) Ako se vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 2. ne pridržavaju obveza iz istoga stavka ovoga članka, rješenje o obvezi poduzimanja utvrđenih mjera i primjerenom roku izvršenja, donosi komunalni redar.

(5) U slučaju nepostupanja po rješenju komunalnog redara iz stavka 3. ovoga članka, utvrđene mjere sanacije provest će ovlaštena pravna osoba po nalogu komunalnog redara, a na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 18.

(1) Plakati, oglasi i sl. (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se isticati samo na oglasnim pločama, oglasnim stupovima, oglasnim ormarićima, panoima, sve po prethodno ishođenom odobrenju i zaključenom ugovoru s Općinom te uz plaćanje naknade u skladu s posebnom odlukom.

(2) Iznimno, na način iz prethodnog stavka, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta - stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i sl.

(3) Postavljanje plakata na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrava i uređuje Općinski načelnik posebnom odlukom.

(4) Za plakate postavljene bez zaključenog ugovora ili suprotno istom, odgovorna je osoba koja postavlja plakate i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom promiče, odnosno oglašava.

(5) Osoba koja je plakate postavila obvezna je iste i ukloniti najkasnije u roku od 24 sata od dana prestanka potrebe za oglašavanje, odnosno promidžbu, radi koje su postavljeni.

(6) Zabranjeno je šarati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

(7) Zabranjeno je izlaganje plakata, čiji je sadržaj suprotan zakonu i/ili javnom moralu.

(8) Plakati iz stavaka 4. i 7. ovoga članka, te u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, uklanjaju se po nalogu komunalnog redara, na trošak fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila, tj. o trošku fizičke ili pravne osobe čije interese promiče.

Članak 19.

(1) Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljište uz objekte, te površine javne namjene.

(2) Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske, te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

(3) Jarbol se postavlja na temelju rješenja organizacijskog dijela Jedinstvenog upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo Općine), po prethodno pribavljenoj suglasnosti upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode, ako je ista potrebna.

(4) Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi ili ukrasi što se postavljaju na zgradama, moraju biti uredni i čisti, a moraju se ukloniti u roku od 24 sata po prestanku prigode radi koje su postavljeni.

(5) Ako vlasnik ili korisnik ne postupi prema prethodnom stavku ovog članka, predmete iz stavka 1. ovoga članka, uklanja komunalni redar o trošku vlasnika.

Članak 20.

(1) Na površine javne namjene na području Općine, u pravilu, ispred ugostiteljskih poslovnih prostora, mogu se postavljati reklame, po prethodno ishođenom odobrenju i zaključenom ugovoru s Općinom, te uz plaćanje naknade u skladu s posebnom odlukom.

(2) Reklamom, u smislu prethodnog stavka ovoga članka, smatra se natpis, poruka, putokaz, promidžbeni slogan, cjenik i sl. u kojima se mogu naznačiti ime ili naziv fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda i korištenje usluga.

(3) Reklame iz prethodnog stavka ovoga članka mogu se postavljati izravno na površinu javne namjene (samostojeće reklame), ili izdignuti na metalne ili drvene nosive stupove (nosače).

(4) Ako to ne ugrožava sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu, a prvenstveno interventnih vozila i vozila javnih službi, izravno na površinu javne namjene ispred poslovnih objekata, može se postaviti jedan samostojeći reklamni, jednostrani ili dvostrani, pano, visine do najviše 1 m i maksimalne širine 0,80 m.

(5) Općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, može odobriti postavljanje reklama izdignutih na nosačima, vodeći računa da iste:

. ne ugrožavaju sigurnost i redovan protok svih sudionika u prometu,

. ne zaklanjaju prometne znakove, tijela javne rasvjete, druge reklame, putokaze i sl,

. da ne nagrđuju okoliš.

Članak 21.

(1) U dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te ulice Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok i Dol, zabranjeno je postavljanje svjetlećih i konzolno postavljenih reklama, te svjetlećih naziva poslovnih prostora.

(2) Naziv poslovnog prostora postavlja se kao skup pojedinačnih samostojećih 3D slova fiksiranih na pročelje objekta iznad ulaza u objekt.

(3) U ulicama iz stavka 1. ovoga članka, uz uvjet prethodnog ishođenja pisanog odobrenja od strane nadležnog tijela Općine, može se iznad otvora, ili izloga, trgovačkih poslovnih prostora postavljati, u svrhu zaštite od sunca, uvlačno-izvlačna fasadna tenda, koja mora biti platnena bijele, bež ili bordo boje, koja se za podlogu na pročelju zgrade pričvršćuju nehrđajućim, metalnim nosačima, na kojoj, isključivo zlatnim slovima, može ispisan samo naziv poslovnog prostora.

Članak 22.

(1) Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici poslovnih prostora dužni su na zgradi u kojoj koriste poslovni prostor, postaviti odgovarajući natpis odnosno tvrtku.

(2) Ploča s nazivom pravne i fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost, mora biti postavljena pored vrata poslovnog prostora, u skladu s izdanim rješenjem o registraciji.

(3) Ploča s istaknutim nazivom iz prethodnog stavka mora biti formata A5, tehnički i estetski oblikovana i uredna.

(4) Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje natpisa.

(5) Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti natpisnu ploču tvrtke u roku od 15 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

Članak 23.

(1) Kamere video nadzora, kao zaštitne naprave, mogu se postaviti na površinama javne namjene radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja, te zaštite imovine u vlasništvu Općine, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod nadzorom.

(2) Kamere se postavljaju na temelju odluke Općinskog načelnika, donesene na prijedlog nadležnog tijela Općine, a po prethodno pribavljenima:

. suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,

. suglasnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka,

. suglasnosti upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode;

(3) Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Općina povjerila postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati funkcionalno ispravnima.

5. Uređenje izloga

Članak 24.

(1) Izlog u smislu ove Odluke čini zastakljeni otvor u zidu zgrade.

(2) Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i čist.

(3) Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

(4) Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu.

(5) Izlozi noću moraju biti osvijetljeni na način da izravno ne obasjavaju prometnu površinu.

Članak 25.

(1) Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora, koji se ne koristi, dužan je izlog uredno prekriti neprozirnim materijalom, odnosno onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

(2) Vlasnik, odnosno korisnik dužan je moguća oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

(3) Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 26.

(1) Na pročeljima zgrada ne dozvoljava se postavljanje nikakvih izložbenih ormara i ormarića.

(2) Moguće ranije postavljeni izložbeni ormari i ormarići na pročeljima zgrada moraju se ukloniti najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

6. Postavljanje i održavanje javne rasvjete

Članak 27.

(1) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s priznatim ekološkim normama i suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u obzir značaj pojedinih dijelova naselja i pojedinih površina javne namjene, prometa i potreba građana.

(2) Rasvjetna tijela javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati.

(3) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati objekte i uređaje javne rasvjete u ispravnom stanju u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture.

(4) Javna rasvjeta mora, u pravilu, svijetliti cijele noći (u ljetnom razdoblju od 21,00 do 05,00 sati narednog dana, a u zimskom razdoblju od 17,00 do 06,00 sati narednog dana).

(5) Općinski načelnik, u zimskom razdoblju, može uvesti redukciju javne rasvjete, kojom se smanjuje broj rasvjetnih tijela u uporabi u određenom naselju ili dijelu istoga.

(6) Popravak neispravnih rasvjetnih tijela provodi osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete ili slijedom vlastitog zapažanja, ili po nalogu nadležnog tijela Općine.

(7) Zabranjeno je bez odobrenja Općinskog načelnika, odnosno tijela koje on za to ovlasti, koristiti se uređajima i objektima javne rasvjete.

(8) Na stupove javne rasvjetne nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično, osim iznimno .na način opisan u članku 18. stavak 3. ove Odluke.

7. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 28.

(1) Dječja i sportska igrališta, objekti na njima, rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

(2) Na površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 29.

(1) O održavanju površina iz članka 28. stavak 1., koje su javno dobro, brigu vodi Općina, odnosno osoba kojoj su iste ugovorom dodijeljene na korištenje i upravljanje.

(2) O površinama iste namjene koja se nalaze u sastavu okućnica drugih objekata dužni su brinuti njihovi vlasnici, odnosno korisnici.

8. Postavljanje i održavanje građevina i uređaja javne namjene

Članak 30.

(1) Građevine i uređaji javne namjene iz članka 3. stavak 2. ove Odluke mogu se izgrađivati, odnosno postavljati samo na temelju odobrenja Općine, osim ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

(2) Građevine i uređaji javne namjene iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno pravna ili fizička osoba kojoj Općina to povjeri.

Članak 31.

Pravna ili fizička osoba iz članka 30. stavak 2. ove Odluke dužna je građevine i uređaje javne namjene iz članka 30. stavak 1. održavati u ispravnom i urednom stanju, te osigurati da isti ispunjavaju tehničke i higijenske uvjete sukladno posebnim propisima.

Članak 32.

Građevine i uređaje javne namjene iz članka 30. stavak 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati, postavljati plakate, ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 33.

(1) Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama - parkiralištima, uz prethodno ishođenu suglasnost Općinskog vijeća, donosi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje spomenute uslužne komunalne djelatnosti, a isti, među ostalim, sadrže i uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

(2) Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost, te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

(3) Na javnim parkiralištima zabranjena je trgovina robom, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

Članak 34.

(1) Na površinama javne namjene postavljaju se klupe, vaze za cvijeće i košarice za otpad.

(2) Vrstu, veličinu i izgled klupa, vaza i košarica za otpad određena je Projektom urbane opreme Općine Baška, a razmještaj klupa i košarica određuje Općinski načelnik na prijedlog nadležnog tijela Općine.

(3) Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na stup na kome se nalazi prometni znak, uređaj javne rasvjete, stup za isticanje zastave, drveće, te na drugim mjestima na kojima nagrđuju izgled okoliša ili ometaju promet.

(4) Postavljene klupe i košarice za otpad ne smiju se uništavati ili oštećivati, a dotrajale i pohabane košarice i klupe valja redovito popravljati i po potrebi zamjenjivati novima.

Članak 35.

(1) Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene u ispravnom stanju dužan je održavati vlasnik ili koncesionar kome je isto održavanje povjereno.

(2) Zabranjena je neovlaštena uporaba, oštećenje i uništavanje hidranata.

Članak 36.

(1) Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a obveza je vlasnika, odnosno koncesionara, odnosno korisnika održavati ih u stanju funkcionalne sposobnosti.

(2) Uz odobrenje nadležnog tijela na površinama javne namjene mogu se postavljati prijenosni kemijski WC-i.

(3) Javni zahodi moraju biti otvoreni, najkraće, od 07:00 do 21:00.

9. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 37.

(1) Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom Odlukom.

(2) Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik kojoj je to povjereno i koja je za obavljanje tih poslova dobila koncesiju Općine.

10. Držanje domaćih životinja

Članak 38

(1) Unutar svih naselja na području Općine nije dozvoljeno držati domaće životinje - kopitare, papkare i perad.

(2) Domaće životinje iz stavka 1. mogu se držati na udaljenosti od najmanje 100 metara od najbližeg stambenog objekta za stalno ili povremeno stanovanje.

(3) Kopitarima se smatraju konji, magarci, mazge i mule. Papkarima se smatraju goveda, ovce, koze i svinje. Peradi se smatraju kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač.

(4) Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbom stavka 2. ovoga članka, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

(5) Komunalni redar može, po prijavi ili po službenoj dužnosti, zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka 4. ovoga članka, ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja susjedima, ili se narušava izgled naselja.

(6) Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar postupit će prema ovlastima i izdat će rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

(7) Držanje pasa i mačaka propisano je Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

11. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko - higijeničarski poslovi

Članak 39.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana, tijekom godine obavlja se sustavna dezinsekcija i deratizacija površina javne namjene.

(2) Pod pojmom sustavne dezinsekcije razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

(3) Pod pojmom sustavne deratizacije podrazumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca za uništavanje štakora i drugih glodavaca.

(4) Pravna osoba kojoj jer povjereno obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije dužna je održavati sanitarne norme tijekom cijele godine.

(5) Na poziv Jedinstvenog upravnog odjela pravna osoba iz stavka 4. ovoga članka, dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju i/ili deratizaciju, ukoliko se ocijeni da je taj postupak opravdan.

(6) Pravna osoba kojoj su povjereni poslovi dezinsekcije i deratizacije dužna je, prije početka izvođenja sustavne dezinsekcije i deratizacije, na odgovarajući način, obavijestiti pučanstvo o početku i završetku izvođenja radova.

(7) Veterinarsko - higijeničarske poslove koji podrazumijevaju sakupljanje napuštenih, bolesnih, uginulih i pregaženih životinja, te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene, obavlja pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje istih poslova, a pri obavljanju kojih se dužna pridržavati svih zakonom propisanih normi.

III. ODRŽAVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 40.

(1) Površine javne namjene iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

(2) Djelatnosti održavanja površina javne namjene na području Općine obavlja T.D. Baška d.o.o. sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i temeljem istoga zaključenog ugovora.

Članak 41.

(1) Na površinama javne namjene, bez odobrenja Općine, nije dozvoljeno:

. odlagati i držati građevinski materijal, građevinski i drugi krupni otpad, te postavljati skelu,

. postavljati i držati različite predmete, naprave ili strojeve,

. bacati reklamne letke,

. koristiti javne vodovodne uređaje i objekte.

(2) Odobrenje za radnje iz stavka 1. daje Općinski načelnik ili tijelo koje on ovlasti.

Članak 42.

Na površinama javne namjene zabranjeno je:

. držati, popravljati, bojati i uređivati motorna vozila i plovila, te obavljati druge obrtničke radove,

. prati osobe, vozila, plovila i druge predmete,

. izlijevati otpadne tekućine bilo koje vrste,

. bacati opuške, papire i drugi otpad,

. pljuvati i obavljati nuždu,

. odlagati ili paliti otpad,

. bojati, crtati i pisati poruke i razne tekstove,

. koristiti dječje igralište i sprave za igru djece protivno njihovoj namjeni,

. obavljati bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina,

. držati neispravna vozila i vozila bez registarskih oznaka, odlagati ili postavljati bilo kakve predmete kojima se ometa redovito korištenje površine, odnosno nesmetan prolaz pješaka i vozila,

. prodavati i izlagati poljoprivredne i druge proizvode, prodavati izletničke karte i slično, izvan površina i prostora za to namijenjenih,

. kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama i drugim sličnim sredstvima,

. hraniti životinje (mačke, pse, ptice i dr.),

. obavljati bilo kakve radnje kojima se mijenja namjena površine.

Članak 43.

(1) U svrhu zaštite javnih zelenih površina, zabranjeno je:

. neovlašteno rezanje i skidanje grana i stabala,

. guljenje kore stabala, zarezivanje, stavljanje plakata, te na bilo koji drugi način oštećivanje i sječa drveća, grmlja i živica,

. penjanje po drveću,

. neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova,

. kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja,

. bacanje opušaka, papira i drugog otpada, smeća, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, grana, kao i njihovo paljenje na javnoj zelenoj površini,

. pljuvanje i obavljanje nužde,

. dovođenje i puštanje životinja,

. oštećivanje opreme i uređaja na zelenoj površini,

. puštanje otpadnih voda, kiselina, motornog ulja i gnojnica i svako drugo zagađivanje,

. vožnja biciklom, motorom, automobilom, kolicima za teret (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine), te pranje i parkiranje vozila,

. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

. iskrcavanje i uskladištenje raznog materijala (ogrjevnog drva, otpadnog drva, željeza, lima i sl.),

. protupravno prisvajanje,

. hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja,

. nenamjensko korištenje, oštećivanje i šaranje opreme,

. ostalo nenavedeno u ovom članku, a navedeno u članku 42. ove Odluke.

(2) Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.), radi njihove zaštite, primjenjuju se propisi o zaštiti prirode.

Članak 44.

(1) U svrhu očuvanja javne prometne površine zabranjeno je:

. oštećivanje javne prometne površine ili objekta i uređaja, koji su njezin sastavni dio,

. izvođenje radova bez odobrenja nadležnog tijela,

. nenamjensko korištenje i prenamjena javne prometne površine.

(2) U slučaju radnji protivnih odredbama stavka 1. ovoga članka, komunalni redar izdat će rješenje za obustavu radova koji se izvode, uz obvezu dovođenja javne prometne površine u prvobitno stanje, sve o trošku prekršitelja, protiv kojega će poduzeti mjere iz svoje ovlasti.

(3) Uvjete i način prekopavanja javne prometne površine, ako iste radove utvrdi opravdanima, određuje nadležno tijelo Općine.

Članak 45.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost, ili izvodi radove, neposredno uz površinu javne namjene, a zbog čega je nastalo onečišćenje iste, dužna je dovesti površinu javne namjene u čisto i uredno stanje.

(2) Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa, i svaki drugi ovlašteni korisnik površine javne namjene obvezan je voditi brigu o čistoći i urednosti, kako korištene površine ili objekta, tako i prostora, odnosno površina, koji služe kao pristup površinama i objektima koje koriste.

(3) Ako investitor ili izvoditelj građevinskih radova, prilikom izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, postavljanja naprava, uređaja i instalacija, uništi ili ošteti postojeću površinu javne namjene, obvezan je nadoknaditi puni iznos troškova za vraćanje oštećene i/ili uništene površine u prvobitno stanje.

(4) Otklanjanje svih oštećenja i ponovno uređenje površine javne namjene iz stavka 3. ovoga članka vrši se po nalogu komunalnog redara, o trošku investitora odnosno izvoditelja građevinskih radova iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 46.

(1) Osoba, koja namjerno ili nepažnjom, ošteti površinu javne namjene obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu.

(2) Otklanjanje oštećenja i ponovno uređenje površine vrši se o trošku počinitelja oštećenja, a po nalogu komunalnog redara.

Članak 47.

(1) Obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina uz plažu mora se redovito održavati.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove održavanja, odnosno pravna ili fizička osoba, koja obavlja djelatnost na tom dijelu pomorskog dobra temeljem koncesije ili koncesijskog odobrenja, dužni su održavati obalni pojas uređenih plaža i zelenih površina čistim i urednim.

(3) Komunalni redar ovlašten je u opravdanim slučajevima, nakon onečišćenja izazvanim vremenskim nepogodama ili drugim izvanrednim situacijama, naložiti komunalnom društvu, odnosno koncesionaru na pomorskom dobru, izvanredno čišćenje obalnog pojasa.

Članak 48.

(1) Zabranjeno je bacati opuške, papir i svaki drugi otpad u more i na morsku obalu, uključujući uređene i neuređene plaže.

(2) U cilju zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja masnim, naftnim i drugim otpacima, pravne i fizičke osobe dužne su poduzeti potrebne mjere.

(3) Zagađivač morske površine i ostalih površinskih voda dužan je nadoknaditi troškove čišćenja, kao i svaku drugu štetu koju je prouzročio.

(4) Zabranjeno je iz plovila ispuštati u more fekalije i druge otpadne tekućine.

(5) Vlasnici brodica i ostalih manjih plovila ne smiju svoje plovilo održavati i ostavljati na plažama i drugim površinama javne namjene.

Članak 49.

(1) Prirodnim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

(2) Uređenim plažama, u smislu ove odluke, smatraju se prostori na obalnom pojasu, namijenjeni kupanju i sunčanju, koji su infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređeni, te opremljeni svim uređajima i opremom za sunčanje i kupanje.

(3) Kupališta su ograđeni, uređeni prostori za kupanje i sunčanje, opremljeni svim uređajima, te opremom za kupanje i sunčanje.

(4) Prirodne plaže i uređene plaže, kupališta, te zelene površine uz iste, moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje do početka mjeseca svibnja detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

(5) Prirodne plaže moraju se redovito čistiti za trajanja turističke sezone.

(6) Čišćenje uređenih plaža i kupališta za vrijeme turističke sezone mora se temeljito provoditi svakodnevno.

(7) Čišćenje i održavanje prirodnih plaža iz stavaka 4. i 5. obveza je Općine, a čišćenje i održavanje uređenih plaža iz stavaka 4. i 6. ovoga članka obveza je pravnih i fizičkih osoba, koje obavljaju djelatnost na istima temeljem koncesije ili koncesijskog odobrenja.

(8) Pod održavanjem uređenih plaža u smislu ove Odluke podrazumijeva se i postavljanje najkasnije 01. svibnja i uklanjanje najranije 30. rujna plutajuće zaštitne ograde (psihološke linije).

(9) Zabranjeno je odnošenje oblutaka i pijeska s plaža.

(10) Zabranjeno je kretanje svih vrsta i tipova vozila i strojeva po plaži, te držanje istih na plaži.

(11) Iznimno od stavka 10. ovoga članka, vozilima i radnim strojevima dozvoljen je pristup na plažu jedino i isključivo u slučaju izvođenja radova na komunalnoj infrastrukturi plaže, te drugih radova u svrhu poboljšanja kakvoće i strukture plaže.

Članak 50.

(1) Na uređenim plažama zabranjeno je:

. rezerviranje i čuvanje mjesta ostavljanjem raširenih ručnika, madraca na napuhavanje i drugih predmeta,

. prodaja različitih proizvoda i izletničkih karata.

(2) Rezerviranje i čuvanje mjesta na plaži podrazumijeva ostavljanje i držanje predmeta iz prethodnog stavka duže od 1 sata bez nadzora, odnosno bez prisutnosti korisnika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, po nalogu komunalnog redara, koncesionar ili korisnik koncesijskog odobrenja koji obavlja djelatnost na plaži ili dijelu iste, ukloniti ostavljeni predmet i s istim postupiti sukladno propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

IV. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 51.

Površine javne namjene mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata temeljem Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata.

Članak 52.

(1) Površine javne namjene, na pisani zahtjev zainteresirane osobe - vlasnika ili korisnika poslovnih prostora, u svrhu obavljanja djelatnosti, mogu se dodijeliti na korištenje za formiranje otvorenih ugostiteljskih terasa.

(2) Terasa iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva i obvezno postavljanje drvenog podesta, osim u dijelu Ulice kralja Zvonimira - novopopločeni dio, trg u Ulici Vladimira Nazora i na Veloj plaži.

(3) Ugostiteljske terase ne smiju se popločavati trajnim opločenjima, kao npr. kamenom, keramičkim pločicama ili slično.

(4) Na površinu javne namjene - ugostiteljsku terasu, smiju se postaviti isključivo predmeti i oprema navedeni u odobrenju, odnosno zaključenom ugovoru. Bez odobrenja, na dodijeljenoj površini ne smiju se dodatno postavljati nikakvi predmeti i naprave (hladionici, šankomati, vitrine, stalci, police, reklamni panoi i slično).

(5) Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora koji koriste površinu javne namjene, dužni su je održavati čistom i urednom.

(6) Stolovi, stolice, stalci, kao i ostala oprema, postavljeni na površini javne namjene, ne smiju biti izrađeni od plastike niti od masivnog drveta, nego od kvalitetnog, prirodnog materijala ili metala, te moraju biti tehnički ispravni i primjereno oblikovani.

(7) Posude s ukrasnim biljem, kao dio opreme terase na površini javne namjene , moraju biti izrađene od lima, pravokutnog oblika, dimenzija 120cm x 50 cm, a korisnik javne površine je obvezan posaditi i održavati prirodne sadnice ili prirodno cvijeće.

(8) Na površini javne namjene može se, ispred ugostiteljske terase, odobriti postava reklamnog samostojećeg pomičnog panoa oblikovanog prema Projektu urbane opreme Općine Baška. Pano se izrađuje od drva s drvenom pločom prebojanom bojom za školske ploče za ispisivanje reklamnih poruka.

(9) Na području naselja Baška vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, koji temeljem ugovora koriste površinu javne namjene, u svrhu zaštite od sunca, mogu postaviti platnene tende, u pravilu, uz zgradu i u gabaritima zgrade ili dijela zgrade, u kojoj objekt posluje, te suncobrane, bijele, bež ili bordo boje, na kojima, isključivo zlatnim slovima, može biti ispisan samo naziv poslovnog prostora.

(10) Ne dozvoljava se postavljanje tendi i suncobrana s ispisanim reklamama, reklamnim nazivima ili logotipovima.

(11) Tende se izvode samo kao jednostrešne, pomične ili fiksne, monovolumne konstrukcije, maksimalnog nagiba 1,5% , koje se na podlogu mogu oslanjati pomoću drvenih nosača ugrađenih u metalne ploče dimenzija 80 x 80 x 0,8 cm. Metalna ploča koja prianja uz podlogu mora biti od nehrđajućeg materijala. Pokrov tende izrađen je od monokromnog akrilnog platna. Zatvaranje vertikalnih stranica tendi dozvoljava se staklenim klizno otklopnim rolo zavjesama. Nije dozvoljeno bušenje kamenog opločenja ili oštećivanje na bilo koji način.

(12) Suncobran, kao samostojeći objekt za zaštitu od sunca postavljen u stalak od odgovarajućeg nehrđajućeg materijala, koji ne smije biti učvršćen za podnu podlogu, mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

. površinska masa materijala: 220 g/m2,

. nagib: 12Ê,

. oblik: kvadratan, pravokutan, ili kružan,

. površina: minimalno 200 x 200 cm, maksimalno 400 x 400 cm,

. minimalna visina nosivog stupa: 250 cm, mjereno od podne površine,

. promjer nosivog stupa: 12 cm.

(13) Suncobrani i tende, te predmeti i oprema iz stavka 6. ovoga članka, postavljaju se isključivo unutar površine dodijeljene na korištenje (drveni podest iz stavka 2. ovoga članka) i ne smiju ni na koji način izlaziti izvan gabarita iste.

(14) Vlasnik ili korisnik poslovnog prostora dužan je, nakon isteka ugovora o korištenju površine javne namjene, ukloniti svu postavljenu opremu i predmete, a zauzetu površinu privesti stanju u kakvom je istu zaprimio, odnosno obvezan je, o vlastitom trošku, otkloniti sve nedostatke i popraviti štetu, moguće nastale tijekom korištenja.

(15) Korištenje, odnosno uređenje i opremanje površina javne namjene za formiranje ugostiteljskih terasa dopušteno je isključivo uz prethodno zaključen ugovor, a, ako se isto utvrdi potrebnim i nakon ishođenja suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.

(16) Ako korisnik površine javne namjene istu koristi suprotno odredbama zaključenog ugovora ili odobrenja, komunalni redar će ga najprije usmeno upozoriti na obvezu pridržavanja odredbi ugovora odnosno odobrenja, a u slučaju oglušivanja na spomenuto upozorenje, komu

nalni redar će sačiniti zapisnik, temeljem kojega će se ugovor raskinuti na štetu korisnika.

Članak 53.

(1) Površinama javne namjene upravlja Općinski načelnik, koji iznimno od odredbe članka 51. ove odluke, može posebnom odlukom upravljanje, odnosno korištenje određenih površina javne namjene povjeriti drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

(2) Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja površinom javne namjene.

Članak 54.

(1) U opravdanim slučajevima, kada objektivno ne postoji mogućnost korištenja vlastitog zemljišta, jer je isto nedostatno ili ga nema, za iskrcaj, smještaj i ukrcaj građevinskog materijala i građevinskog otpada, te postavljanje skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrade i može se privremeno koristiti površina javne namjene.

(2) Odobrenje za korištenje površine iz stavka 1. ovoga članka, na temelju odluke iz članka 53. stavak 1., daje nadležno tijelo Općine, koje donosi i rješenje o porezu na korištenje javne površine, sve sukladno odnosnom općem aktu.

(3) Ako se radovi iz stavka 1. izvode unutar zaštićene povijesne cjeline naselja, podnositelj zahtjeva za korištenje površine javne namjene, uz pisani zahtjev za odobrenje korištenja, dužan je priložiti i suglasnost za radove nadležnog Konzervatorskog odjela.

(4) Kod izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka:

. ako za to postoji potreba, privremeno zauzeti dio površine mora se zaštititi u podlozi veličine dodijeljene površine i isti se mora ograditi urednom ogradom,

. kod postavljanja skele, mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštititi zaštitnim krovom i cijela visina skele zaštitnom mrežom,

. minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi najmanje 3 metra,

. ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela Općine, te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje skele i drugog materijala s površine javne namjene,

. ako izvođač ili investitor ne postupi po rješenju iz prethodne alineje ovoga stavka, komunalni redar će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

(5) Građevinski materijal mora biti uredno složen da ne sprječava otjecanje oborinskih voda.

(6) Nakon završetka građevinskih radova ili prestanka potrebe za korištenjem površine javne namjene, izvoditelj je dužan istu vratiti u prvobitno stanje.

(7) Po završetku izvođenja radova, nakon pregleda korištene površine, ako utvrdi postojanje oštećenja ili onečišćenja, komunalni redar će narediti izvoditelju dovođenje korištene površine u prijašnje stanje o vlastitom trošku.

Članak 55.

(1) Izvoditelj radova dužan je višak zemlje iz iskopa i otpadni građevinski materijal odlagati na za tu svrhu određena odlagališta.

(2) Pod iskopanim materijalom u smislu ove odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

(3) Pod otpadnim materijalom u smislu ove odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem, rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

(4) Izvoditelj građevinskih radova, prilikom odlaganja zemlje i/ili otpadnoga građevinskog materijala, dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje izdaje komunalno društvo koje upravlja odlagalištem, te platiti utvrđenu naknadu.

(5) Zabranjeno je odlagati zemlju ili otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu svrhu.

(6) Čisti otpadni građevinski materijal, zemlja, ili materijal od iskopa, mogu se odlagati i na druge lokacije, koje na temelju zahtjeva izvoditelja radova odobri nadležno tijelo Općine.

(7) Vrijeme u kome se mogu graditi građevine, odnosno izvoditi građevinski radovi propisano je posebnom Odlukom.

Članak 56.

(1) U cilju zaštite površina javne namjene prilikom obavljanja građevinskih radova, izvoditelj radova je dužan poduzimati sljedeće mjere:

. označiti gradilište natpisom s propisanim sadržajem,

. polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskog objekta, te drobljenja agregata, kako bi se spriječilo prekomjerno stvaranje i širenje prašine,

. deponirati građevinski materijal u okviru gradilišta, tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode, da se materijal ne raznosi po površinama javne namjene i da ne otječe u slivnike,

. očistiti površinu javne namjene oko gradilišta od svih vrsta građevinskog i drugog materijala, blata i drugog otpada, čije je skupljane posljedica izvođenja građevinskih radova.

(2) Zabranjeno je izlijevanje svake vrste otpadne građevinske tekućine u javne slivnike.

Članak 57.

(1) Prekopavanje površina javne namjene, kao i uspostavljanje prijašnjeg stanja može se izvoditi samo na osnovu posebnog odobrenja (posebni uvjeti), koje izdaje nadležno tijelo Općine.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, koji podnosi investitor sadrži:

. osnovne podatke o prekopu, odnosno razlozima prekopavanja,

. izvod iz katastarskog plana s ucrtanom lokacijom prekopa i ovjerenom situacijom nadležnog tijela za komunalnu infrastrukturu u zoni prekopa,

. potvrde javnih poduzeća, odnosno vlasnika komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje površine javne namjene,

. planirani početak i završetak radova,

. prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

(3) Iznimno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje površine javne namjene u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture u slučajevima:

. otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu, kao i sprječavanja nastanka većih materijalnih šteta,

. održavanja vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

(4) Investitor je dužan zahtjev za izdavanje odobrenja podnijeti najkasnije 5 dana prije planiranog početka prekopavanja.

Članak 58

(1) Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na površini javne namjene, nastala oštećenja i kvarove na konstrukciji površine javne namjene, instalacijama i drugim objektima na ili uz površinu javne namjene, investitor mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

(2) Prvobitno stanje mora biti utvrđeno fotografijom, a ako fotografija ne postoji, investitor mora površinu urediti na način kako mu odredi komunalni redar.

(3) Ako investitor odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, komunalni redar odredit će uklanjanje nastalih kvarova ili oštećenja na trošak investitora.

Članak 59.

(1) U opravdanim slučajevima, kada objektivno ne postoji mogućnost korištenja vlastitog zemljišta, jer je isto nedostatno ili ga nema, za utovar i istovar robe, ogrjevnog i drugog materijala, te za piljenje drva i sl., uz odobrenje nadležnog tijela Općine, koje donosi i rješenje o porezu na korištenje javne površine, sukladno odnosnom općem aktu, može se koristiti i javna prometna površina, na način da se ta površina ne oštećuje, te da se ne ometa promet.

(2) Istovarena roba, te ogrjevni i drugi materijal, moraju se ukloniti sa zauzete površine najkasnije u roku od 24 sata, a korištena površina mora se odmah očistiti, odnosno dovesti u stanje koje je prethodilo korištenju.

(3) Ako korisnik površine javne namjene ne postupi na način iz prethodnog stavka ovoga članka, komunalni redar odredit će uklanjanje onečišćenja ili oštećenja na trošak korisnika.

Članak 60

(1) Površine javne namjene mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

. održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

. prezentacije, promotivne prodaje, izborne promidžbe.

(2) Za potrebe iz stavka 1. ovoga članka odobrenje za korištenje, u smislu članka 53. stavak 1. ove odluke, daje Općinski načelnik.

(3) Odobrenjem iz prethodnog stavka pobliže se određuje rok i posebni uvjeti korištenja površine javne namjene.

Članak 61.

Općinski načelnik može odobriti privremeno korištenje površine javne namjene bez plaćanja naknade u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija, koje organizira Općina ili su iste za Općinu od iznimne važnosti.

Članak 62.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na površinu javne namjene temeljem odluke Općinskog načelnika ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar je ovlašten naložiti vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

Članak 63.

Na površinu javne namjene ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i na druge površine koje graniče s površinom javne namjene, nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Članak 64.

(1) Korisnici površina javne namjene dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

(2) Po isteku roka korištenja korisnik je dužan površinu koju je koristio, osloboditi od svih stvari i osoba, a u suprotnome to će učiniti komunalni redar na trošak korisnika.

Članak 65.

(1) Površina javne namjene ne smije se koristiti i ni na drugi način zauzimati bez odobrenja Općinskog načelnika ili nadležnog tijela Općine, odnosno zaključenog ugovora o korištenju površine javne namjene.

(2) U tijeku korištenja površine javne namjene korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

(3) Korisnik površine javne namjene, po isteku roka korištenja, obvezan je površinu koju je koristio očistiti, urediti, popraviti moguća oštećenja nastala tijekom korištenja, odnosno vratiti je u prvobitno stanje, odnosno stanje koje je prethodilo korištenju.

V. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 66.

(1) Snijeg s javne prometne površine treba se početi uklanjati kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

(2) Led se s javnih prometnih površina uklanja čim nastane.

(3) Vlasnici ili korisnici zgrada dužni su očistiti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata, odnosno ispred vrata poslovnog prostora u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja javno prometnih površina na području Općine.

Članak 67.

(1) Javne prometne površine mogu se, radi sprječavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom.

(2) Pravna ili fizička osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine dužna je osigurati uklanjanje materijala kojim je posipana javna prometna površina, u roku od jednog dana od dana otapanja snijega i leda.

VI. GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 68.

(1) Otpad je svaka stvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kojeg posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

(2 Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava

(3 Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina.

(4) Uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine pruža komunalno društvo u suvlasništvu Općine - Ponikve Eko d.o.o. iz Krka (u daljnjem tekstu: davatelj usluge), specijaliziranim vozilima za tu namjenu, a način pružanja usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada, međusobni odnosi davatelja usluge i Općine, pobliže su uređeni općim aktima Općine i zaključenim ugovorima.

Članak 69.

(1) Radi osiguravanja usluge gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom Općine odrediti dovoljan broj zelenih otoka, koji se organiziraju, u pravilu, u središtima naselja, na frekventnijim lokaci

jama, te zonama gdje nije moguće provoditi sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata.

(2) Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

(3) Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog otpada.

(4) Davatelj usluge redovito prazni posude i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom odvoza.

(5) Korisnici usluga dužni su odvajati otpad i odlagati ga u posude sukladno njihovoj namjeni.

(6) Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, opasni i tehnološki otpad i sl.).

(7) Poklopci na posudama za odlaganje otpada moraju se nakon uporabe zatvarati.

(8) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(9 Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad, kao i odlaganje kućnog otpada u ulične koševe, ili u posude za pseći izmet.

(10) Zabranjeno je oštećivati posude za otpad, po njima crtati i pisati, te ih premještati s mjesta na koje su postavljene.

(11) Zabranjeno je parkirati vozila na način kojim se onemogućava pristup vozila za odvoz otpada do posuda ili odvoz otpada na drugi način.

VII. ODVODNJA OBORINSKIH VODA I ČIŠĆENJE SEPTIČKIH I CRNIH JAMA

Članak 70.

(1) Oborinske vode s izgrađenih i neizgrađenih površina moraju biti u sustavu oborinske kanalizacije.

(2) Ako ne postoji mogućnost odvodnje oborinskih voda u sustav kanalizacije, odvod se izvodi na način da ne ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice.

(3) Zabranjeno je bacanje otpadnih materijala u vodotoke.

4) Zabranjeno je upuštanje oborinskih voda s privatnih površina (krovovi, okućnice) u sustav odvodnje otpadnih voda.

Članak 71.

(1) Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama od strane ovlaštene osobe mora se obaviti kada se iste napune do 2/3 svoje zapremnine, u skladu sa sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke jame.

(2) Korisnik usluga dužan je prijaviti na vrijeme čišćenje (pražnjenje), a davatelj usluga dužan je svaki zahtjev izvršiti čim prije, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Čišćenje septičkih jama unutar zaštićenih povijesnih dijelova naselja i turističkih zona, tijekom turističke sezone smije se obavljati samo noću, u vremenu od 22,00 do 04,00 sata ujutro.

(4) Kada nadležna inspekcija državnog inspektorata utvrdi da se septička jama prelijeva ili propušta fekalije, rješenjem će naložiti prekid dovoda vode objektu, čije se fekalije izlijevaju iz septičke jame, dok se ne sanira postojeće stanje.

(5) Troškove sanacije snosi vlasnik, odnosno korisnik septičke jame.

(6) Zabranjeno je fekalije iz septičkih jama ispuštati na susjedne površine, ili u vodotok, odnosno kanal oborinske odvodnje.

(7) Komunalno društvo koje postupa s otpadom, dužno je fekalije izlijevati na mjesta koja su za to određena i snosi odgovornost za moguće zagađenje okoline.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 72.

(1) Svi predmeti iz članka 4. ove Odluke, kao i ostali predmeti postavljeni suprotno odredbama ove odluke na površini javne namjene, na zgradama ili drugim objektima, smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenog ili smještenog suprotno odredbama ove Odluke.

(3) Ako je vlasnik protupravno postavljenog predmeta nepoznat, nalog za uklanjanje oglasit će se na oglasnoj ploči u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet u roku određenom rješenjem komunalnog redara, uklanjanje će, o trošku vlasnika ili korisnika, provesti komunalni redar.

(5) U slučaju potrebe žurnog oslobađanja javne površine od protupravno postavljenih ili ostavljenih predmeta, komunalni redar će takve predmete odmah ukloniti s javne površine, uz pomoć odgovarajućih službi, te rješenjem obvezati vlasnika ili korisnika, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, preuzeti predmete.

(6) Uklonjeni predmet vlasnik može preuzeti po namirenju troškova prijevoza, čuvanja i drugih troškova, ako ih je bilo.

(7) Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ne preuzme predmete u roku od 30 dana, te ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u dva pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

(8) Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno odobrenju.

(9) Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar će narediti njegovo uklanjanje s javne površine, o trošku vlasnika, odnosno korisnika.

(10) Učinjene povrede iz prethodnog stavka dokazuju se zapisnicima komunalnog redara.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE ODLUKE I MJERE ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNOG REDA KOJE PODUZIMA KOMUNALNI REDAR

Članak 73.

Nadzor nad provođenjem komunalnog reda propisanog ovom Odlukom obavlja komunalni redar.

Članak 74.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Općine komunalni redar može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i dr. tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 75.

(1) U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),

. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(2) U obavljanju nadzora nad provedbom ove odluke komunalni redar ima pravo i obvezu:

. rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom odlukom, odnosno druge mjere propisane zakonom,

. u slučaju nepostupanja po rješenju iz prethodne točke ovoga stavka, naložiti provedbu istih mjera putem treće osobe, a na trošak i odgovornost osobe kojoj su mjere istim rješenjem naređene,

. naplatiti novčane kazne na licu mjesta od počinitelja prekršaja.

(3) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 8 (osam) dana od dana primitka rješenja.

(4) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je, temeljem pisane prijave ili zapisnika komunalnog redara o prekršaju i prekršitelju odredbi ove Odluke, izdati obavezni prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog.

X. OBVEZE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Članak 76.

(1) Javnopravna tijela, te pravne i fizičke osobe, bez naknade za rad i troškove, dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a osobito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu nadzora.

(2) Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje.

XI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako, u svrhu otklanjanja prijetnje sigurnosti prolaznika i štete na tuđoj imovini, trenutno ne pristupi saniranju znatnijeg oštećenja zgrade ili dijela iste (čl. 12. st. 4.),

2. ako postavlja klima uređaje, ventilacijske cijevi i odvode iz ugostiteljskih i drugih objekata, antene, plastičnu i aluminijsku stolariju i slične predmete i uređaje na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, koji su izravno okrenuti javno prometnim površinama, u dijelu Ulice kralja Zvonimira od br. 1. do broja 115, te u ulicama: Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Guncićevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Stari dvori, Dvori Narca, Potok, Dol i Emila Geistlicha u naselju Baška, kao i unutar registriranih povijesnih, zaštićenih cjelina ostalih naselja na području Općine Baška (čl. 13. st. 1.),

3.ako vješa ili izlaže tekstil i drugu robu na pročeljima i zidovima zgrada, prozorima, balkonima, ogradama i drugim vanjskim dijelovima zgrada, na okvirima izloga, vratima, prozorima i fasadama poslovnih prostora (radnji) (članak 14.),

4. ako površinu javne namjene koristi ili zauzima bez odobrenja, ili protivno uvjetima iz odobrenja (čl. 65. st. 1. i 2.)

5. ako površinu javne namjene ne privede u prvobitno stanje, odnosno u stanje koje je prethodilo korištenju (čl. 65. st. 3).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će se:

- odgovorna osoba u pravnoj osobi,

- fizička osoba - građanin.

(4) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1.ako ne obilježi zgradu čiji je vlasnik, odnosno korisnik, kućnim brojem (čl. 7. st. 3.),

2.ako ne održava i ne čisti pločicu s kućnim brojem, čiji je vlasnik, odnosno korisnik (čl. 7. st. 3.),

3. ako ne promijeni pločicu s oznakom kućnog broja u slučaju i roku iz članka 8.

4. ako ošteti i uništi ili neovlašteno skine i mijenja natpisne ploče s imenima naselja i ulica, te one s kućnim brojevima (čl. 9.),

5. ako šara, crta i oštećuje vanjske zidove zgrada (čl. 12. st. 2.),

6. ako ne brine o vanjskom izgledu i čistoći dijelova zgrade (čl. 12. st. 3.),

7. ako ne održava okućnicu odnosno okoliš zgrade čistima i urednima (čl. 15. st. 1.)

8. ako ne održava neizgrađeno građevinsko zemljište uz površinu javne namjene i vidljivo s iste čistima i urednima (čl. 15. st. 2.)

9. ako na površinama javne namjene, okućnicama i na nekretninama koje su vidljive s površina javne namjene odloži, uskladišti, ili drži građevinski, glomazni ili drugi otpad, ili druge predmete i materijale - plovila, priključna vozila, olupine automobila i plovila, kamp kućice, kontejnere, barake i sl. u razdoblju kada je na snazi privremena zabrana izvođenja građevinskih radova (čl. 15. st. 3.)

10. ako ne ispunjava obveze iz članka 15. stavak 4.

11. ako ogradu uz površinu javne namjene ne održava urednom i u ispravnom, funkcionalnom stanju (čl. 16. st. 3.)

12. ako redovno ne orezuje ogradu od ukrasne živice, tako da ne predstavlja opasnost za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila (čl. 16. st. 4.)

13. ako unutar naselja izradi ogradu od bodljikave žice, šiljaka ili sličnog (čl. 16. st. 5.)

14. ako se ne pridržava uvjeta, odnosno zabrane iz članka 17. stavak 2.

15. ako se ne pridržava obveza iz članka 17. stavak 3.

16. ako plakate postavi bez zaključenog ugovora, odnosno suprotno istom (čl. 18. st. 4.)

17. ako ne ukloni plakate u roku od 24 sata od dana prestanka potrebe za oglašavanje, odnosno promidžbu (čl. 18. st. 5.)

18. ako šara, oštećuje ili na drugi način uništava plakate (čl. 18. st. 6.)

19. ako izlaže plakate sadržaja suprotnog zakonu i/ili javnom moralu (čl. 18. st. 7.)

20. ako ne održava urednima i čistima zastave, transparente i druge prigodne natpise ili ukrase, čiji je vlasnik odnosno korisnik, postavljene na zgradama, te ih ne ukloni u roku od 24 sata od trenutka prestanka prigode radi koje su isti postavljeni (čl. 19. st. 4.),

21. ako postavi reklame i nazive poslovnih prostora na lokacijama i suprotno članku 21. stavak 1.

22. ako ne postupi sukladno članku 22.,

23. ako u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu (čl. 24. st. 4.)

24. ako izlog poslovnog prostora koji se ne koristi ne prekrije na način iz članka 25. stavak 1.

25. ako ne otkloni oštećenja izloga u roku iz članka 25. stavak 2.

26. ako na pročelje zgrade postavi izložbeni ormar ili ormarić (čl. 26. st. 1.)

27. ako ne ukloni postavljeni izložbeni ormar ili ormarić u roku iz članka 26. stavak 2.

28. ako ošteti ili uništi rasvjetno tijelo javne rasvjete (čl. 27. st.2.)

29. ako se koristi uređajima i tijelima javne rasvjete bez odobrenja (čl. 27. st. 7.)

30. ako na stupove javne rasvjete postavi oglase, obavijesti, reklame i sl. bez odobrenja (čl. 27. st. 8.)

31. ako uništi građevine i uređaje javne namjene, ili po njima šara, crta, postavlja plakate, ili ih na bilo koji drugi način prlja i nagrđuje (članak 32).

32. ako krši zabranu iz članka 33. stavak 3.

33. ako uništi ili ošteti klupe ili košarice za otpad (čl. 34. st. 3.)

34. ako ne održava protupožarne hidrante u ispravnom stanju (čl. 35. st. 1.)

35. ako neovlašteno upotrebljava, ili ošteti, ili uništi protupožarni hidrant (čl. 35. st. 2.)

36. ako domaće životinje drži unutar naselja, odnosno na udaljenosti manjoj od 100 metara od najbližeg stambenog objekta (čl. 38. st. 1. i 2.)

37. ako postupi protivno odredbama članka 41. st. 1.

38. ako krši zabrane iz članka 42.

39. ako krši zabrane iz članka 43. stavak 1.

40. ako krši zabrane iz članka 44. stavak 1.

41. ako namjerno ošteti površinu javne namjene (čl. 46. st. 1.)

42. ako krši zabranu iz članka 48. st. 1.,

43. ako ne poduzme potrebne mjere u svrhu zaštite morske obale, mora i vodotoka od zagađivanja (čl. 48. st. 2.)

44. ako ispušta fekalije i druge otpadne tekućine u more (čl. 48. st. 4.)

45. ako plovilo drži i održava na plaži i drugoj površini javne namjene (čl. 48. st. 5.)

46. ako ne čisti i ne održava uređene plaže na način iz članka 49. stavak 7.

47. ako odnosi oblutke i pijesak s plaža (čl. 49. st. 9.)

48. ako postupa protivno članku 49. stavak 10.

49. ako krši zabrane iz članka 50. stavak 1.

50. ako postupa protivno odredbama članka 52.

51. ako, nakon izvedenih radova, površinu javne namjene, koja se koristila, ne privede u prvobitno stanje (čl. 54. st. 6.)

52. ako višak iskopane zemlje i otpadni građevinski materijal odlaže izvan za tu svrhu određenog odlagališta (čl. 55. st. 5.)

53. ako se ne pridržava obveze i krši zabranu iz članka 56.

54. ako prekopava površinu javne namjene bez odobrenja (čl. 57. st. 1.)

55. ako ne postupi sukladno odredbi članka 58. stavak 1.

56. ako na površinu javne namjene, te na površine koje graniče s istom, odlaže ambalažu i druge predmete koji nagrđuju okolinu (članak 63.)

57. ako ne očisti snijeg i led ispred svojih ulaznih vrata, odnosno ispred vrata poslovnog prostora (čl. 66. st. 3.)

58. ako otpad ne odvaja i ne odlaže u posude sukladno njihovoj namjeni (čl. 69. st. 5.)

59. ako odlaže na zelenim otocima otpad, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (čl. 69. st. 6.)

60. ako prebire i odnosi otpad iz posuda za otpad (čl. 69. st. 8.)

61. ako krši zabrane iz članka 69. stavak 9.

62. ako oštećuje, šara ili premješta posude za otpad (čl. 69. st. 10.)

63. ako parkira vozilo na način da se onemogućava odvoz otpada (čl. 69. st. 11.)

64. ako odvodnju oborinskih voda izvede na način da ugrožava susjedna zemljišta, objekte, instalacije i prometnice (čl. 70. st. 2.)

65. ako baca otpadni materijal u vodotoke (čl. 70. st. 3.)

66. ako oborinsku vodu s privatnih površina upušta u sustav odvodnje otpadnih voda (čl. 70. st. 4.)

67. ako fekalije iz septičkih jama ispušta na susjedne površine, vodotok ili kanal oborinske odvodnje (čl. 71. st. 6.)

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se:

- odgovorna osoba u pravnoj osobi,

- fizička osoba - građanin.

(4) Komunalni redar ovlašten je na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, u iznosu utvrđenom ovim člankom.

Članak 79.

Novčanim kaznama iz članaka 77. stavak 3. podstavak 2. i 78. stavak 3. podstavak 2. ove Odluke kaznit će se roditelji ili staratelji maloljetnika koji počini prekršaj iz spomenutih članaka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08, 56/09, 10/13, 39/14, 12/17, 27/17, 19/18).

Članak 81.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/6

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-5

Baška, 30. srpnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=10007&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr