SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 20. Petak, 2. kolovoza 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

51.

Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 35. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13 , 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 01. kolovoza 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se opći uvjeti, postupak za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, mjerila kao i druga pitanja u svezi ostvarivanja prava na dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Visinu i broj stipendija te deficitarna zanimanja utvrđuje Gradonačelnik za svaku akademsku godinu.

Deficitarna zanimanja iz stavka 1. ovog utvrđuju se temeljem podataka koje Gradu Malom Lošinju (dalje u tekstu: Gradu) dostavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ispostava Cres - Lošinj (u daljnjem tekstu: Zavod), a koji podrazumijevaju zanimanja za koja u evidenciji Zavoda nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno za koja je prijavljeno manje osoba od iskazanih potreba.

Stipendije za učenike se dodjeljuju onim učenicima srednjih škola koji srednju školu pohađaju izvan teritorijalnog područja Grada Mali Lošinj i Grada Cres, ukoliko željeno zanimanje nisu u mogućnosti steći školujući se na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa te studentima za školovanje na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Iznimno, stipendije će se dodjeljivati i studentima koji redovno studiraju u nekoj od zemalja Europske unije.

UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnik na početku svake školske/ akademske godine. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, dok se cjelokupni tekst natječaja objavljuje na web stranici Grada Malog Lošinja te na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje prijavitelja te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Malog Lošinja (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Rok za dostavu prijava iz prethodnog stavka ne može biti kraći od petnaest dana od dana objave natječaja.

Povjerenstvo ima tri člana koje odlukom imenuje Gradonačelnik, u kojoj se utvrđuje sastav Povjerenstva, djelokrug rada i njegova zadaća. O radu povjerenstva vodi se zapisnik.

Povjerenstvo podnosi Gradonačelniku prijedlog liste za odabir stipendista.

Gradonačelnik donosi odluku o odabiru stipendista u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Prijedlog liste prijavitelja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i na web stranici Grada Malog Lošinja.

U roku 8 dana od dana objave prijedloga liste, podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora, a Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Protiv Odluke Gradonačelnika iz prethodnog stavka, ne može se uložiti žalba.

Članak 4.

Pravo na dodjelu stipendije ima učenik srednje škole koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja u vremenskom trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

- da nije ponavljao peti, šesti, sedmi ili osmi razred osnovne škole,

- da srednju škole ne pohađa na području Gradova Malog Lošinja i Cresa,

- da redovito pohađa srednju školu,

- da nije, osim u iznimnim slučajevima i iz opravdanog razloga (na primjer zbog bolesti stipendista ili teške bolesti ili smrti člana uže obitelji stipendista i dr.), o čemu se donosi potrebna dokumentacija, ponavljao godinu srednje škole,

- da po drugoj osnovi ne koristi odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije,

- da je ostvario potreban broj bodova na bodovnoj listi ove odluke.

Pravo na dodjelu stipendije ima student preddiplomskog i diplomskog studija koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području Grada Malog Lošinja u vremenskom trajanju od najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

- da je upisao prvu godinu studija kao redovni student,

- da je redoviti student viših godina studija koji je tijekom dotadašnjeg studija prethodne godine studija upisivao redovito,

- da nije, osim u iznimnim slučajevima i iz opravdanog razloga (na primjer zbog bolesti stipendista ili teške bolesti ili smrti člana uže obitelji stipendista i dr.), o čemu se donosi potrebna dokumentacija, ponavljao godinu studija,

- da po drugoj osnovi ne koristi odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije,

- da je ostvario potreban broj bodova na bodovnoj listi ove odluke.

Broj učeničkih i studentskih stipendija ograničen je predviđenim proračunskim sredstvima za određenu godinu.

Članak 5.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi se na početku školske/akademske godine najkasnije do kraja studenoga tekuće godine.

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

- naziv tijela koje raspisuje natječaj,

- rok za podnošenje prijava,

- naziv i adresu tijela kojemu se prijava podnosi,

- opće uvjete za pristupanje natječaju,

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,

- broj stipendija koje će biti dodjeljenjen,

- mjesto objave rezultata natječaja.

Članak 6.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) za učenike

- presliku osobne iskaznice ukoliko ju posjeduju ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu izdano poslije datuma objave natječaja, a kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na području grada Malog Lošinja u trajanju od najmanje šest mjeseci,

- uvjerenje o upisu u srednju školu van mjesta prebivališta i Grada Cresa koje ne smije biti starije od tri mjeseca,

- uvjerenje o prosjeku ocjena za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole,

- uvjerenje o redovitom pohađanju srednje škole koje ne smije biti starije od tri mjeseca,

- uvjerenje o prosjeku ocjena za prethodni razred srednje škole,

- izjavu da po drugoj osnovi ne koristi kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije,

- dodatna dokumentacija prilaže se ukoliko je kandidat dijete poginulog ili ranjenog hrvatskog branitelja, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ili aktivan član - volonter humanitarne ili druge organizacije koja provodi društveno korisne programe na području Grada Malog Lošinja, odnosno da je član obitelji iz čl. 8. ove Odluke.

b) za studente

- presliku osobne iskaznice ili drugi odgovarajući dokument kojim dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu izdano poslije datuma objave natječaja, a kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na području Grada Malog Lošinja u trajanju od najmanje šest mjeseci,

- uvjerenje o upisu na sveučilišni ili stručni studij ili uvjerenje o redovitom studiranju u tekućoj akademskoj godini koja ne smije biti starija od tri mjeseca,

- uvjerenje o prosjeku ocjena za sve četiri godine srednje škole ili potvrdu sveučilišta ili stručnog studija o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija,

- izjavu da po drugoj osnovi ne koristi kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježja stipendije,

- kratak životopis,

- dodatna dokumentacija prilaže se ukoliko je kandidat dijete poginulog ili ranjenog branitelja, korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili aktivan član - volonter humanitarne ili druge organizacije koja provodi društveno korisne programe na području Grada Malog Lošinja, odnosno da je član obitelji iz čl. 8. ove Odluke.

Članak 7.

Prijava na natječaj podnesena izvan roka smatrat će se nepravodobnom, a prijava na natječaj kojoj nije priložena dokumentacija koju pristupnik treba priložiti smatrat će se nepotpunom.

Sjednica Povjerenstva na kojoj će biti razmatrane pristigle prijave mora biti sazvana najkasnije u roku od 15 dana nakon završetka roka za podnošenje prijava.

Nakon obrade zaprimljenih prijava Povjerenstvo će Gradonačelniku dostaviti prijedlog liste za dodjelu stipendije studentima.

Po isteku roka za davanje prigovora Povjerenstvu na prijedlog liste, Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendije i donosi Odluku o dodjeli stipendija koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i na web stranici Grada Malog Lošinja.

Članak 8.

Iznos osnovne stipendije, uvećava se za 40 % onim učenicima i studentima, koji dolaze iz obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade pri nadležnom centru za socijalnu skrb ili oni koji su korisnici socijalnog programa Grada Malog Lošinja, o čemu se dostavljaju dokazi.

Članak 9.

Pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta utvrđenih odredbama članka 4. ove Odluke, neovisno o redoslijedu na ljestvici prvenstva ostalih kandidata za ostvarivanje prava na Gradsku stipendiju, apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate ima dijete poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, kao i kandidat čija je obitelj ili on sam korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi.

Iznimno, pod pretpostavkom ispunjenja uvjeta utvrđenih odredbama članka 4. ove Odluke, Gradonačelnik može, ukoliko procijeni da je to opravdano obzirom na cjelokupnu situaciju u obitelji i uspjeh u školi, utvrditi apsolutnu prednost u odnosu na ostale kandidate (osim u odnosu na kandidate iz st. 1. ovog članka) i studentu koji dolazi iz socijalno ugrožene obitelji koja nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi.

Gradonačelnik može najviše za dva kandidata godišnje utvrditi prednost na način predviđen stavkom 2. ovog članka i to za dvije studentske stipendije.

Članak 10.

Odluku o dodjeli stipendije, za polaznike poslijediplomskog i specijalističkog studija, donosi Gradonačelnik i to na temelju pojedinačnih zahtjeva, prvenstveno uzimajući u obzir potrebe lokalnog gospodarstva i socijalne prilike podnositelja zahtjeva, pri čemu su se isti obvezni prijaviti na natječaj koji raspisuje Grad.

Uvjeti za dodjelu stipendija iz stavka 1. ovog članka, visina i broj navedenih stipendija, utvrditi će se prilikom objave natječaja za stipendije.

Članak 11.

Dodjela učeničkih stipendija vrši se na osnovi sljedećih elemenata:

I. BODOVNA LISTA za učenike koji se upisuju u prvi razred srednje škole:

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (obrazovne godine za peti, šesti, sedmi i osmi razred tijekom osnovnoškolskog obrazovanja)

Prosjek ocjena

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE = 30 bodova.

3. SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA:

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

II - BODOVNA LISTA za učenike viših razreda srednje škole:

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (posljednji završeni razred srednje škole)

Prosjek ocjena

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2. GODINA ŠKOLOVANJA

Za upisanu drugu godinu = 20 bodova.

Za upisanu treću godinu = 30 bodova.

3. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE = 30 bodova.

4. VOLONTIRANJE U HUMANITARNIM I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKCIJAMA I SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

Za svaku godinu volontiranja 1 bod, uz uvjet da kandidat ima najmanje prosjek ocjena 3,50.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

Članak 12.

Dodjela studentskih stipendija vrši se na osnovi sljedećih elemenata:

I - BODOVNA LISTA za studente koji se upisuju na prvu godinu studija:

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (sve obrazovne godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja)

Prosjek ocjena

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE = 30 bodova.

3. VOLONTIRANJE U HUMANITARNIM I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKCIJAMA I SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

Za svaku godinu volontiranja 1 bod uz uvjet da kandidat ima najmanji prosjek 3,50.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

II - BODOVNA LISTA za studente s viših godina studija:

1. USPJEH U OBRAZOVANJU (posljednja položena godina)

Prosjek ocjena

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

2. GODINA ŠKOLOVANJA

Za upisanu drugu godinu = 20 bodova.

Za upisanu treću godinu = 30 bodova.

Za upisanu četvrtu godinu = 40 bodova.

3. ŠKOLOVANJE ZA DEFICITARNO ZANIMANJE = 30 bodova.

4. VOLONTIRANJE U HUMANITARNIM I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKCIJAMA I SPORTSKA I DRUGA POSTIGNUĆA NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA

Za svaku godinu volontiranja 1 bod, uz uvjet da kandidat ima najmanje prosjek ocjena 3,50.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova

Za svako postignuće na državnim natjecanjima među prva tri mjesta 1 bod.

Maksimalan broj bodova po ovom kriteriju iznosi 5 bodova.

Članak 13.

Bodovi stečeni temeljem kriterija iz članaka 11. i 12. ove Odluke zbrajaju se i temeljem ukupnog broja bodova utvrđuje se lista prioriteta za dodjelu stipendija od najvećeg do najmanjeg broja bodova.

U slučaju da više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova, prioritet se daje djetetu hrvatskog branitelja Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida te učeniku ili studentu koji je član obitelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade pri nadležnom centru za socijalnu skrb.

Ukoliko su jednaki ukupni bodovi, prednost ima onaj prijavitelj koji ima bolji prosjek ocjena.

Članak 14.

Na temelju odluke Gradonačelnika o odabiru stipendista, s odabranim učenikom/studentom zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, s učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor). Ukoliko je stipendist maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno posebnim zakonima kojim se uređuju obiteljski odnosi ili druga za to ovlaštena osoba.

Ugovor sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju stipendije, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Ugovor sa polaznicima preddiplomskog studija prema Bolonjskom procesu zaključuje se do završetka preddiplomskog studija sa mogućnošću produženja istog ukoliko korisnik nastavi studij.

Ugovorom o dodjeli stipendije utvrdit će se obveza stipendista da tijekom stipendiranja po pozivu Grada aktivno sudjeluju u humanitarnim i drugim društveno korisnim akcijama na području Grada Malog Lošinja, ukoliko za vrijeme odvijanja istih bude prisutan na području Grada Malog Lošinja.

Članak 15.

Stipendije se odobravaju za period trajanja obrazovnog programa propisanog Statutom obrazovne ustanove.

U toku kalendarske godine stipendija se učenicima ne isplaćuje sa srpanj i kolovoz tekuće godine, a studentima za kolovoz jer u tim mjesecima nema nastavnog programa.

Članak 16.

Isplata stipendije prekida se:

1. završetkom obrazovnog programa,

2. Ako učenik u predviđenom roku (do 25. rujna) ne podnese potvrdu o redovnom upisu u naredni razred srednje škole,

3. ako student u predviđenom roku (do 25. listopada) ne podnese potvrdu o upisu u narednu godinu studija;

4. samovoljnim prekidom školovanja,

5. odlukom Gradonačelnika o mirovanju stipendije,

6. ukoliko se učenik ispiše iz srednje škole koju je primarno upisao i za koju je dobio stipendiju te upiše drugu srednju školu,

7. ukoliko se student ispiše sa fakulteta koji je primarno upisao i za koji je dobio stipendiju te upiše drugi fakultet.

Apsolventu pravo na stipendiju miruje.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za obustavu isplate stipendije pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja radi obustave isplate po ovoj osnovi.

Korisnik stipendije koji ne uspije redovno upisati naredni razred ili godinu zbog bolesti u obitelji, smrti u obitelji, lošeg socijalnog stanja obitelji ili trudnoće, može zatražiti zbog navedenih razloga mirovanje stipendije u vremenskom periodu od jedne godine i to jednom tijekom korištenja stipendije.

Gradonačelnik može zbog razloga navedenih u prethodnom stavku odobriti mirovanje stipendije iznimno i drugi put u trajanju od jedne godine.

Studenti koji diplomiraju u prvoj polovici mjeseca, do zaključno 15. u mjesecu nemaju pravo na isplatu stipendije za isti mjesec.

Studenti koji diplomiraju u drugoj polovici mjeseca imaju pravo na isplatu stipendije za isti mjesec.

Članak 17.

Prekidom isplate stipendije iz članka 16. točke 2., 3., 4., 6. i 7. gubi se pravo na ponovnu dodjelu istih i nastupa obveza vraćanja ukupnog iznosa primljene stipendije u roku od 30 dana od dana nastanka razloga obustave isplate istih.

Ukoliko stipendist nije u mogućnosti vratiti navedeni iznos u roku od 30 dana, može podnijeti zahtjev da se

povrat stipendije obavi na način da se stipendija vrati obročno temeljem sporazuma ugovornih strana.

Radi osiguranja povrata ukupnog iznosa u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka korisnici su dužni prilikom potpisivanja Ugovora o stipendiji ispuniti instrument osiguranja - zadužnicu koju potpisuju jamci.

Punoljetni stipendisti koji su u rangu socijalne kategorije, a koji nemaju mogućnost iznalaženja jamaca time niti garantirati povrat ukupnog iznosa zbog prekida srednje škole ili studija, dužni su se odazvati pozivu Grada Malog Lošinja za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, u vremenu od onoliko mjeseci koliko je primao stipendiju, čiji opći rad može trajati mjesečno najmanje 30, a najviše 90 sati.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA NAKON UREDNO ZAVRŠENOG STUDIJA

Članak 18.

Korisnik studentske stipendije koji se nakon studiranja u roku od 6 mjeseci zaposli na području Grada Malog Lošinja te nakon toga ostvari 5 godina neprekidnog radnog staža na području Grada Malog Lošinja, ima pravo na nagradu u visini od 10 mjesečnih iznosa stipendije u godini u kojoj je to pravo ostvario. U trenutku kada korisnik može dokazati ukupan radni staž od najmanje 5 godina, ostvaren na području Grada Malog Lošinja, u roku od 90 dana može pismenim putem zatražiti isplatu nagrade navedene u prethodnom stavku ovog članka.

Nagrada iz ovog članka isplatiti će se u sljedećoj proračunskoj godini od one u kojoj je zatražena.

PROVOĐENJE, TUMAČENJE I PRIMJENA OVE ODLUKE

Članak 19.

U slučaju izvanrednih okolnosti zbog kojih se u proračunu Grada Malog Lošinja nisu osigurala sredstva za isplatu stipendija, nastaje osnova za stavljanje Ugovora o stipendiji u mirovanje dok traju izvanredne okolnosti.

Članak 20.

Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja da u skladu sa odredbama ove Odluke pripremi natječaj za dodjelu stipendija i utvrdi listu kandidata za dodjelu stipendije.

Članak 21.

Za tumačenje i provođenje ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 40/07, 43/09, 06/10, 36/ 12, 47/13 i 28/16).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/19-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-19-7

Mali Lošinj, 1. kolovoza 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2110&mjesto=10005&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr