SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
212. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2022
211. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za ulaganje i opremanje objekata u sklopu projekta »Održavanje i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom - akreditacija i certifi
210. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
209. Zaključak Urbroj: 2170/1-01-01/4-18-8
208. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
74. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Cres za 2018. godinu
73. Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu
72. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu
71. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2019. godinu
70. Program javnih potreba u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
69. Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu
68. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu
67. Proračun Grada Cresa za 2019. godinu s Projekcijom za 2020.-2021. godinu
66. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu
65. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu
64. Odluka o drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
63. Odluka o komunalnim djelatnostima
62. Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade
61. Odluka o raspolaganju nekretninama
77. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Kastva
76. Odluka o komunalnoj naknadi Grada Kastva
75. Odluka o komunalnom doprinosu
52. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka
51. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk
50. Odluka o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
49. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica trgova u naselju Krk
48. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
47. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
46. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
45. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
44. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
43. Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametnog Grada Krka 2018.-2022. SmartCity Krk
104. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
103. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone u 2019. godini
102. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
101. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu
100. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
99. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Malog Lošinja
97. Ispravak Odluke o vrijednosnom usklađenju osnovnih sredstava - plinovod, vodovod, kanalizacija
96. Odluka o Izmjenama Odluke o izradi Startegije razvoja turizma Grada Raba za 2017.-2022.
95. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Raba
94. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
93. Odluka o proglašenju Božićno-novogodišnje manifestacije »Najljepši otočni Advent - Advent na Rabu«
58. Odluka o Izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima
57. Odluka o vrijednostima boda »B« za obračun komunalne naknade
56. Odluka o načinu davanja na korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Dobrinj
55. Pravilnik o obradi i zaštiti podataka
54. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
53. II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. godinu
52. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2018. godini
51. II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2018. godini
50. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2018. godini
49. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
48. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2018. godini
47. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
46. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
45. II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih tijela na području Općine Dobrinj u 2018. godini
44. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2018. godini
43. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i Projekcije za 2019.-2020.
38. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Lopar
37. Izmjena i dopuna Odluke o grobljima

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr