SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

47.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 7/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županijel, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Krka

I.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području davatelja koncesije: Grada Krka sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2, dodjeljuje se ponuditelju:

MLD-USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Ivana Generalića bb, Koprivnica, OIB 48278869268 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

II.

Prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara uredit će se Ugovorom o koncesiji, sukladno odredbama Zakona o koncesijama.

Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose.

III.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 10.200,00 kuna godišnje koju je koncesionar dužan plaćati u jednakim polugodišnjim obrocima.

Koncesionar je dužan naplaćivati pružene uslugu prema cijenama iz ponude (cjenika) koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

IV.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se na vrijeme od 5 (pet) godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.

V.

Sastavni dio ove Odluke čini i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije, KLASA: 363-02/18-04/5, URBROJ: 2142/01-02/1-18-6 od 19. studenoga 2018. godine, koji sadrži obrazloženje razloga za odabir ponuditelja iz točke I. ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županijel«.

VI.

Ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi Ugovor o koncesiji s izabranim koncesionarom, po isteku roka mirovanja od 15 (slovima: petnaest) dana računajući od dana dostavljanja odluke izabranom ponuditelju, a najkasnije u roku od 10 dana od isteka razdoblja mirovanja, odnosno u roku od 10 dana od dana kada je odluka postala izvršna, te se u istom roku obvezuje koncesionar na zaključenje Ugovora o koncesiji s davateljem koncesije.

VII.

Koncesionar je dužan prije zaključenja Ugovora o koncesiji dostaviti davatelju koncesije jamstvo u vidu zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora o koncesiji.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na standardnom obrascu Obavijesti o dodjeli koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Krk (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) proveo je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na svom području.

Davatelj koncesije također je proveo i sve pripremne radnje koje prethode početku postupka davanja koncesije, i to: imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, izrada analize davanja koncesije, procjena vrijednosti davanja koncesije te je izradio Dokumentaciju za nadmetanje, KLASA: 363-02/18-04/5, URBROJ:2142/01-03-01/1-18-1 od 5. listopada 2018. godine.

Davatelj koncesije objavio je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka, koja je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem brojem 2018/S 01K-0028647 od 18. listopada 2018. godine, čime je započeo postupak davanja predmetne koncesije.

U predmetu je izvršeno javno otvaranje ponuda o čemu je sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, KLASA:363-02/18-04/5, URBROJ:2142/01-03-01/1-18-5 od 19. studenoga 2018. godine.

Utvrđeno je da je u otvorenom roku prispjela 1 (jedna) ponuda i to: MLD - USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Ivana Generalića bb.

Stručno povjerenstvo izvršilo je pregled i ocjenu ponude, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude, KLASA: 363-02/18-04/5, URBROJ: 2142/01-02/1-18-6 od 19. studenoga 2018. godine, koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.

Utvrđeno je da ponuditelj MLD-USLUGE d.o.o. Koprivnica, Ivana Generalića bb, ispunjava sve uvjete propisane Dokumentacijom za nadmetanje.

Utvrđeno je da ne postoje razlozi za isključenje, niti za odbijanje ponude, a također je utvrđeno da je ponuditelj dokazao svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, tehničku i stručnu sposobnost, kao i financijsku sposobnost, odnosno da se radi o valjanoj ponudi.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Žalba na ovu Odluku izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i dostavlja neposredno na adresu: Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno odredbi članka 405. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi obavezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji). Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno davatelju koncesije.

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana primitka odluke o davanju koncesije, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

KLASA:UP/I- 363-02/18-04/01

URBROJ: 2142/01-01-18-2

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potredsjednik
Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr