SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

46.

Na temelju članka 67. i članka 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donijelo je

Program građenja komunalne infrastrukture
za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2019. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1.rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2.uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3.pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4.građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa, procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi se iskazuju za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa.. . . . . . . . . . . 7.500.000,00kn

2.iz proračuna jedinice lokalne
samouprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.932.600,00kn

3.iz ugovora, naknada i drugih izvora
propisanih posebnim zakonom.. . . . . . 3.147.000,00kn

4. iz donacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00kn

UKUPNO: 15.679.600,00kn

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđena su u ukupnom iznosu od 15.679.600,00kn.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2.javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja

Programom se također određuju:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (u tablici označeno slovom N)

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (u tablici označeno slovom U)

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (u tablici označeno slovom I)

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (u tablicu uneseno opisno)

5.druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonima (u tablicu uneseno opisno)

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

Program se temelji na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.

Ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji potrebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Krka o čemu je posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Općinsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

KLASA: 363-01/18-01/18

URBROJ: 2142/01-01-18-5

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr